Jak požádat o udělení akreditace v mimořádném režimu z důvodu konfliktu na Ukrajině

Vytvořeno: 18. 3. 2022 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Určeno pro žadatele, kteří pro zaměstnávání občanů Ukrajiny potřebují získat akreditaci dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), pro realizaci vzdělávacího akreditovaného kvalifikačního kurzu, certifikovaného kurzu nebo specializačního vzdělávání. Tyto žádosti o udělení akreditace budou projednávány v mimořádných termínech.

 

Upozorňujeme, že žádosti o prodloužení akreditace podléhají standardnímu režimu, tj. budou projednány v akreditační komisi v termínech stanovených pro rok 2022. Akreditační komise – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

 

Požádat lze o akreditaci následujících vzdělávacích programů:

  1. Akreditovaný kvalifikační kurz Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

V případě podání žádosti o udělení akreditace na realizaci akreditovaného kvalifikačního kurzu SANITÁŘ je příkladný vzorový vzdělávací program v přílohách.

  1. Certifikovaný kurz Nelékařský zdravotnický pracovník získá zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou či specializovanou způsobilost.

  2. Specializační vzdělávání Nelékařský zdravotnický pracovník získá specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání.

 

Žádost o udělení akreditace obsahuje:

1
Vyplněný a podepsaný formulář žádosti o udělení akreditace vygenerovaný v systému Evidence zdravotnických pracovníků (EZP)
2
Zdůvodnění potřeby projednání žádosti o udělení akreditace v mimořádném režimu – viz přílohy.
3
Vzdělávací program.
4
Seznam školitelů s uvedením témat, předmětů, které budou zajišťovat.
5
Kvalifikační doklady všech osob, které se budou podílet na vzdělávacím programu (lektoři, školitelé) – doklady nemusí být ověřené, stačí výpis z Národního registru zdravotnických pracovníků (obsahuje-li příslušnou odbornou či specializovanou způsobilost).
6
Čestné prohlášení o věcném a technickém vybavení – viz přílohy.
7
Doklady o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání nebo jeho část (např. nájemní smlouva, zřizovací listina, výpis z katastru nemovitostí) – doklady nemusí být ověřené.
8
Smlouva o vzájemné spolupráci, je-li část vzdělávacího programu zajištěna prostřednictvím smluvních zařízení.
9
Doklad o zaplacení správního poplatku (kolek nalepený na žádosti o udělení akreditace nebo doklad o bankovním převodu.
viz Akreditovaný kvalifikační kurz

 

Žádost o udělení akreditace (včetně příloh) zašlete:

  • prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: pv8aaxd) a

  • v jednom listinném provedení na adresu Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ONP, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

 

Žádost o udělení akreditace se řídí zákonem č. 96/2004 Sb. a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Marcela Šrámková

Akreditované kvalifikační kurzy, Certifikované kurzy
tel. +420 224 972 553, email: marcela.sramkova@mzcr.cz

Ing. Lenka Čermáková

Specializační vzdělávání
tel. +420 224 972 380, email: lenka.cermakova@mzcr.cz

 

Akreditované zařízení potom může využívat nabízený zkrácený proces pro zaměstnávání ukrajinských nelékařských zdravotnických pracovníků – Informace o uznávání nelékařských zdravotnických pracovníků pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Přílohy