Informace o proběhlém semináři pro žadatele ze dne 12. března 2020

Vytvořeno: 17. 3. 2020 Poslední aktualizace: 17. 3. 2020

Dne 12. března 2020 se uskutečnil na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro žadatele v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Během tohoto semináře byly účastníkům semináře představeny informace k předkládání žádosti.

Na semináři byla uvedena informace o tom, že Příloha č. 1 výzvy – “Metodika program podpory Center duševního zdraví III” bude aktualizovaná, kdy v kapitole VIII. Personální zajištění CDZ, bod 4) bude upraveno požadované minimální personální obsazení pro 7.-16. měsíc realizace pilotního provozu a 17.-18. měsíc pilotního provozu CDZ u odbornosti psychiatr 1,0 (z toho minimálně 0,5 se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie a psycholog 1,0 (z toho minimálně 0,5 v oboru klinická psychologie).

Připravovaná aktualizace v Metodice:

VIII.       Personální obsazení

4) V průběhu celé realizace pilotního provozu CDZ je/jsou Příjemce/Spolupracující subjekty společně zavázán/zavázáni, průběžně naplňovat minimální personální zajištění pilotního CDZ stanovené pro každou realizační fázi pilotního provozu CDZ.

Pro počáteční fázi realizace pilotního CDZ jsou stanoveny kromě minimálních i optimální personální požadavky, jejichž dosažení1 bude mít vliv na výši dosaženého počtu bodů v odborném hodnocení Žádosti (viz kapitola XVII). Níže uvedené hodnoty se týkají přepočteného úvazku jednotlivých odborných pozic zajišťujících služby CDZ v dané fázi realizace.2

Odbornost

1. – 6. měsíc realizace pilotního provozu CDZ

7. – 16. měsíc realizace pilotního provozu CDZ

17. – 18. měsíc realizace pilotního provozu CDZ

Minimální personální zajištění

Optimální personální zajištění

Psychiatr

0,5 (z toho minimálně 0,25 se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie3 

0,5 (z toho minimálně 0,5 se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie)

1,0 (z toho minimálně 0,5 se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie)

1,0 (z toho minimálně 0,5 se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie)

Psycholog

0,5 (z toho min. 0,25 s atestací v oboru klinická psychologie4

0,5 (z toho min. 0,5 s atestací v oboru klinická psychologie)

1,0 (z toho min. 0,5 s atestací v oboru klinická psychologie)

1,0 (z toho min. 0,5 s atestací v oboru klinická psychologie)

 

Snížené minimální personální požadavky na výše uvedené odbornosti se vztahují pouze na

1. – 6. měsíc realizace pilotního provozu. Ostatní požadavky se nemění.

Přílohy:

  • Prezentace pro žadatele v rámci CDZ III;
  • Prezentace Finanční podmínky;
  • Prezentace k evaluacím

1 Prokazatelně doložené v Žádosti o dotaci.

2 Se započtením nemocenské, ošetřování člena rodiny, řádné dovolené a povinného vzdělávání pracovníků.

Personální zajištění musí být nastaveno tak, aby byl zajištěný minimální požadavek na psychiatra způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, pro ambulantní péči. Tj. pracovní úvazky psychiatra se specializovanou způsobilostí a psychiatra po absolvování základního kmene musí být minimálně paritní případně převažující ve prospěch psychiatra se specializovanou způsobilostí.

4 Personální zajištění musí být nastaveno tak, aby byl zajištěný minimální požadavek na klinického psychologa způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb ve znění pozdějších předpisů, pro ambulantní péči. Tj. pracovní úvazky psychologa s atestací v oboru klinická psychologie a psychologa pod odborným dohledem musí být minimálně paritní, případně převažující ve prospěch psychologa s atestací v oboru klinická psychologie.

 

Přílohy