Informace k Pilotnímu projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a z Indie“

Vytvořeno: 2. 3. 2017 Poslední aktualizace: 24. 4. 2024

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Vládní programy ekonomické migrace jsou od 11.května 2020 spuštěny pouze pro některé profese a pouze pro země, v nichž situace umožní náběr žádostí o pobytová oprávnění zahraničních pracovníků na zastupitelských úřadech.

 • Program klíčový a vědecký personál: bez omezení profesí (všechny CZ-ISCO 1-3)
 • Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec: pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách (vybrané CZ-ISCO)
 • Program kvalifikovaný zaměstnanec: povolání spadající pod zdravotní a sociální služby (vybrané CZ-ISCO)

Seznam zemí, v nichž současná situace na zastupitelských úřadech umožňuje náběr žádostí o víza a pobytová oprávnění  je dostupný na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/nova-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-castecne-spusteni-programu-ekonomicke-migrace!–254218/

 

Projekt „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ byl ke dni 1.9.2019 nahrazen Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. 

Rozdíl mezi Pilotním projektem: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie (tzv. Projekt Ukrajina a Indie) a novým Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec není téměř žádný. Princip je v podstatě shodný, avšak nově se bude jednat o program ve smyslu zákona o pobytu cizinců, což v praxi znamená možnost poskytnutí některých výhod pro žadatele o zaměstnaneckou kartu, kteří využijí Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen „Program“). Program vznikl transformací z Projektu Ukrajina a Indie, která byla provedena v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců.

Zaměstnavatelé, kteří byli zařazeni ke dni zahájení realizace nových vládních programů ekonomické migrace do „Pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ jsou od tohoto dne považováni za účastníky Programu.

Program reaguje na přetrvávající nedostatek pracovníků na českém trhu práce, kdy vedle zjednodušení a zrychlení migračních postupů přináší výrazné rozšíření teritoriálního zaměření dosavadního projektu, zpřístupnění programu širšímu okruhu zaměstnavatelů či další výhody pro vysoce kvalifikované zaměstnance v procesu žádosti o pobytové oprávnění (např. nahrazení některých dokumentů písemným prohlášením). Nový program zároveň vylučuje neseriózní podnikatelské subjekty z migračního procesu a prohlubuje prvek kontroly a vyššího dohledu nad zaměstnanci, kteří na území ČR přichází vykonávat kvalifikovanou práci. Tím pomáhá snižovat bezpečnostní rizika spojená s pracovní migrací.

Program je určen:

 • pro nově najaté zaměstnance, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 1 – 3 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru včetně zdravotnictví;
 • pro subjekty působící alespoň 2 roky v ČR s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 3 zaměstnance.

Účastníkům, kteří budou do Programu zařazeni, je garantována:

 • možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky;
 • možnost zjednodušit administrativu spojenou s podáním žádosti o pobytové oprávnění.
 • Od 1. září 2019 mohou účastníci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec žádající o zaměstnanecké karty namísto některých náležitostí přikládat jen potvrzení vydané zaměstnavatelem. Ministerstvo vnitra k 1. září 2019 na svých internetových stránkách zveřejnilo nový interaktivní formulář takového potvrzení:

  https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Žádosti o zařazení do Programu zpracovává v případě zdravotnického personálu Ministerstvo zdravotnictví. Na účast v Programu není právní nárok. Bližší informace k Programu spolu se všemi potřebnými dokumenty naleznete níže jako přílohy této zprávy.

Ministerstvo zdravotnictví zařazuje do Programu na pozice lékaři bez atestace dle klasifikace CZ-ISCO  kódu 221 28 a zubní lékaři bez specializace dle klasifikace CZ-ISCO kódu 226 11. V případě splnění stanovených podmínek vydá Ministerstvo zdravotnictví zaměstnavateli potvrzení o zařazení do programu a informuje spolugestory – MPO, MZV, MV a MPSV o zařazení do programu. Po zařazení do programu je uchazeč o zaměstnání (zdravotnický pracovník) osloven ze strany zastupitelského úřadu.

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách gestora programu Ministerstva průmyslu a obchodu na odkazu:  Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec | MPO

Žádost o zařazení do programu ve formátu Excel a požadované přílohy ve formátu s příponou .pdf se zasílají na email: programzdravotnictvi@mzcr.cz

Kontaktní osoby:

 • Informace pro povolání lékaře, zubní lékaře a farmaceuty poskytuje:

Ing.Jana Pokorná, e-mail: jana.pokorna@mzcr.cz, telefon: 224 972 968

 • Informace pro nelékařská zdravotnická povolání poskytuje:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová,  e-mail: katerina.pribylova@mzcr.cz, telefon: 543 559 553

Ing. Miroslava Mudrlová, e-mail: miroslava.mudrlova@mzcr.cz, telefon: 543 559 557


 

Přílohy