II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018

Vytvořeno: 16. 8. 2018 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

V případě neobsazení přidělených rezidenčních míst v 1. kole výběrového řízení, jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni dle § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), tuto skutečnost oznámit ministerstvu a výběrové řízení zopakovat.

Seznam o vyhlášení 2. kola výběrového řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení.

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede poskytovatel zdravotních služeb tak, aby finanční a vzdělávací plány vybraného rezidenta byly předloženy nejpozději do 22. 11. 2018.

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta zašlete řádně vyplněný formulář obsahující informace o vybraném rezidentovi na IPVZ, jakožto pověřené organizaci Ministerstvem zdravotnictví, paní Votrubové, votrubova@ipvz.cz, a to v podobě elektronické emailem, datovou schránkou nebo písemně prostřednictvím pošty.

Přílohy