Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb

Vytvořeno: 26. 10. 2019 Poslední aktualizace: 25. 1. 2022

Zavedení systémů hodnocení kvality a bezpečí je standardním nástrojem zajišťujícím především kvalitu procesů, ke kterým ve zdravotnictví dochází. Doporučení k jeho zavedení na národní úrovní dala již Rada Evropy v roce 1997.

Požadavky na zajištění kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb naposledy velmi detailně formulovala Rada EU v „Doporučení o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí“, WHO/ Aliance pro bezpečí pacientů OECD.

 
 

ISQua

ISQua neboli Mezinárodní společnost pro kvalitu ve zdravotnictví představuje společnost, jež se hodnocením kvality a bezpečí ve zdravotnictví zabývá na mezinárodní úrovni.
 
Mezinárodní akreditační principy definované ISQuA a WHO, stanovují plnění následujících požadavků:
 
 • zaměření na pacienta, respektování jeho práv
 • odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb za kvalitu péče, monitorování a kontinuální zlepšování
 • optimální využívání zdrojů
 • řízení rizik
 • proces jasného řízení v organizaci
 • zahrnutí všech činností do strategického plánování
 • kontakt s přímými poskytovateli  zdravotních služeb v příslušném regionu
 
 

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb v ČR

 
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“). Tento zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2012. Celé jeho znění naleznete níže v příloze.
 
Obecnými cíli hodnocení kvality a bezpečí jsou, kromě trvalého zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb a posílení důvěry veřejnosti v poskytovatele zdravotních služeb, také zlepšení systému řízení ve zdravotnictví.
 
 
1. Interní hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
 • Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb. je poskytovatel zdravotních služeb v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb povinen zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí.
   
 • MZ vypracovalo pro zavedení tohoto systému tzv. „minimální požadavky“, které jsou v aktualizovaném znění uveřejněny ve Věstníku MZ č. 13/2021.
 • Ve Věstníku MZ č. 16/2015 je dále zveřejněn Metodický návod Ministerstva zdravotnictví pro sebehodnocení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 
2. Externí hodnocení kvality a bezpečí  zdravotních služeb 
 • Proces externího hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je stanoven v § 98 zákona č. 372/2011Sb. a v jeho prováděcí vyhlášce č. 102/2012 Sb.,  o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška byla vydána dne 22. března 2012. S účinností od 23. 8. 2016 byla vyhláška novelizována vyhláškou č. 262/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Změny byly provedeny v příloze č. 2, konkrétně došlo ke změně požadavků na personální zabezpečení procesů hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Obě vyhlášky naleznete níže v příloze.
   
 • Tyto předpisy byly vydány s cílem legislativně ukotvit a přesně stanovit podmínky a požadavky na zajištění procesu hodnocení kvality a bezpečí v souladu s požadavky EU, WHO a Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví.
   
 • Ve zmiňované prováděcí vyhlášce jsou v současné době upraveny podmínky hodnocení kvality a bezpečí pouze pro lůžkovou zdravotní péči. Předpokládá se, že požadavky na kvalitu a bezpečí pro další formy případě druhy zdravotní péče budou stanoveny až na základě dosažení určité míry připravenosti poskytovatelů zdravotních služeb i v těchto oblastech zdravotní péče, která bude adekvátní stávající míře připravenosti poskytovatelů lůžkové zdravotní péče.
   
 • Posuzování lékárenské péče z hlediska její kvality a bezpečí upravuje zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, kde dozorovou činnost vykonává přímo stát prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Z tohoto důvodu nebylo hodnocení kvality a bezpečí lékárenské péče zahrnuto do výše uvedené vyhlášky.
 
Obecný popis legislativních předpisů pro „externí“ hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče
 
Nové legislativní předpisy umožňují posoudit u poskytovatelů zdravotních služeb organizační úroveň poskytování zdravotních služeb, a to z hlediska jejich kvality a bezpečí.
 
Externí hodnocení kvality a bezpečí není pro poskytovatele zdravotních služeb povinné – jedná se o dobrovolný proces. Toto externí hodnocení bude tedy provedeno pouze u těch poskytovatelů, kteří o provedení externího hodnocení požádají osobu k tomuto hodnocení oprávněnou.
 
Hodnocení kvality a bezpečí mohou provádět fyzické nebo právnické osoby, které k této činnosti získají oprávnění podle zákona č. 372/2011 Sb. Podmínky pro udělení oprávnění jsou stanoveny tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro potřebnou odbornou úroveň hodnocení kvality a bezpečí a pro nepodjatost držitelů oprávnění; důraz je kladen rovněž na to, aby z provádění hodnocení byly vyloučeny osoby, u nichž je důvodná pochybnost o nestrannosti ve vztahu k poskytovateli, u něhož má být hodnocení provedeno.

Minimální hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí, včetně požadavků na personální zabezpečení, způsob a postup hodnocení, jsou určeny jak pro hodnotitele kvality a bezpečí, tak i pro poskytovatele zdravotních služeb, (kteří je musí splnit, pokud chtějí získat certifikát kvality a bezpečí), s cílem zvýšení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

 
Pokud  úroveň poskytovaných zdravotních služeb poskytovaných v lůžkovém zdravotnickém zařízení vyhovuje požadavkům dle zákona č. 372/2011 Sb., a vyhlášky č. 102/2012 Sb.,  oprávněná osoba vydá certifikát  kvality a bezpečí s platností 3 roky. Získání certifikátu tak bude završením komplexního hodnocení úrovně poskytovaných zdravotních služeb.
 
Oprávněná osoba musí zveřejnit hodnotící standardy a pravidla  procesu hodnocení kvality a bezpečí na svých internetových stránkách.
 
Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách zveřejňuje seznam osob oprávněných k provádění  hodnocení kvality a bezpečí.
 
S cílem zavést a vykonávat kontrolu Ministerstva zdravotnictví, jež bude soustředěna na činnosti osob oprávněných k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí dle výše uvedeného zákona, vydalo MZ Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ke kontrole činnosti oprávněných osob při hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, jehož plněné znění naleznete ve Věstníku MZ č. 12/2015.
 
 

Ve Věstníku MZ č. 4/2012 je uveřejněna informace, že  Ministerstvo  zdravotnictví  ruší  znění  Věstníku MZ č. 7/1998  „Akreditace zdravotnických zařízení“ návaznosti na platnost zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních  službách  a podmínkách  jejich  poskytování, v platném znění, a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, v platném znění.

Přílohy