Finanční vypořádání institucionální podpory za rok 2022, Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy

Vytvořeno: 22. 12. 2022 Poslední aktualizace: 22. 12. 2022

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví:

do 31. ledna 2023

na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Ing. Jana Hejnová, odbor vědy a lékařských povolání, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (VLP/1), Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2

 • prostřednictvím datové schránky – Příloha_02_Výkaz uznaných nákladů za rok 2022, Příloha_04_Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2022, Příloha_05_č. 1v_vyhl367,
 • vložením na cloudové úložiště Ministerstva zdravotnictví – Průběžná zpráva, Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2022,
 • informace o zaslání podkladů elektronicky emailem. Všechny příjemce institucionální podpory žádáme, aby o zaslání požadovaných podkladů emailem informovali Odbor vědy a lékařských povolání – Ing. Jana Hejnová, tel.: 224 97 2640, e-mail: jana.hejnova@mzcr.cz.

Příjemce institucionální podpory v termínu předá Průběžnou zprávu včetně příloh. Průběžná zpráva se bude týkat shrnutí řešeného výzkumu, jeho financování  a dosažených výsledků v roce 2022.

Příjemce dále předá Ministerstvu zdravotnictví podklady pro finanční vypořádání se státním rozpočtem (viz Příloha_02_Výkaz uznaných nákladů za rok 2022, Příloha_04_Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2021 a Příloha_05_ č. 1v_vyhl367)

 Průběžná zpráva

Průběžná zpráva slouží poskytovateli ke kontrole čerpání institucionální podpory za rok 2022 a ke zhodnocení projektů v rámci institucionální podpory.

Průběžná zpráva je vázána k čerpaným finančním prostředkům poskytnutých v rámci institucionální podpory na Rozvoj výzkumné organizace (Rozhodnutí MZ č. x- RVO-zkratka organizace/2022). Přehled všech institucí podpořených v roce 2022 včetně čísla rozhodnutí (viz Příloha_03_Rozdělení institucionálních prostředků pro rok 2022).

Osnova Průběžné zprávy:

 1. Úvod (základní informace o příjemci)
 2. Projekty – Výzkumná část (co bylo řešeno a jakých výsledků bylo dosaženo)
  • Jednoleté projekty v rámci hodnoceného roku
  • Víceleté projekty (běžící, nové)
  • Ukončené projekty (zhodnocení a shrnutí průběhu řešení s důrazem na hodnocený rok)
  • Probíhající projekty (započaté v minulých letech nebo v hodnoceném roce)
  • Konečné shrnutí celého průběhu řešení v hodnoceném roce (plnění cílů jak hlavních, tak dílčích, popis případných změn projektu a jejich odůvodnění
 3. Vybrané parametry hodnocení za rok 2022 (vybrané údaje z dříve předkládané Tabulky parametrů hodnocení výzkumných organizací)

3.1 Celkový přepočtený počet pracovníků (jde o všechny pracovníky organizace nejen pracující ve vědě a výzkumu)

      3.2  Přepočtený počet úvazků všech pracovníků organizace s titulem Ph.D., CSc. apod.

      3.3  Celkový počet odborných pracovníků provádějících výzkumnou činnost

      3.4  Počet doktorandů školených na daném pracovišti

      3.5  Celkový počet výzkumných pracovníků (bez ohledu na výši úvazku)

            3.6 Finanční dotace dané instituci alokovaných projektů účelové podpory (Ministerstvo zdravotnictví, GA ČR, TA ČR + projekty udělené relevantními zahraničními či nadnárodními poskytovateli) – jedná se o skutečně získané finanční prostředky, nepatří sem např. spoluúčast. Nepatří sem finanční prostředky institucionální podpory

            3.7 Počet vědeckých projektů s mezinárodní účastí alokovaných pracovišti a zahraničních projektů

 1. Ekonomická část

Je nezbytné uvést skutečně vynaložené náklady za celý sledovaný rok a skutečně čerpaný objem institucionální podpory. Pokud byly v celkových financích i jiné zdroje, je třeba uvést též částku z ostatních veřejných zdrojů a z ostatních neveřejných zdrojů.

 1. Závěr

Rozsah  Průběžné zprávy: maximálně 3 strany A4

Forma zaslání: cloudové úložiště Ministerstva zdravotnictví

 1. Publikační část

Publikace (dle Metodiky hodnocení):

 • Články v impaktovaném časopise
 • Články v neimpaktovaném časopise
 • Články v  recenzovaném časopise
 • Ostatní

Za každou uvedenou publikaci v seznamu  Průběžné zprávy bude v této příloze dále doložen odkaz na výsledek (kniha, časopis atd., obsahující příslušný výsledek), případně kopie titulní strany nebo tiráže s uvedením základních údajů – dedikace, obsah a celé znění příslušného výsledku (článek, kapitola v knize, atd.).

Forma zaslání: cloudové úložiště Ministerstva zdravotnictví.

 1. Povinná příloha Průběžné zprávy

Doplňujícím materiálem k Průběžné zprávě bude příloha, která nebude její součástí, ale jako samostatný materiál bude sloužit při hodnocení Průběžné zprávy (proto prosím věnujte pozornost poskytnutým informacím a jejich zpracování). Povinná příloha bude zaslána na cloudové úložiště MZ společně s Průběžnou zprávou.

Náležitosti povinné přílohy (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2022):

 • ekonomické shrnutí (viz Příloha_02_Výkaz uznaných nákladů za rok 2022)
 • publikační část, shrnutí (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2022);
 • doložení ostatních druhů výsledků, např. patenty, průmyslové vzory, funkční vzory atd. (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2022)
 • seznam vědeckých projektů s mezinárodní účastí alokovaných pracovišti a zahraničních projektů.
 1. Vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022

Vypořádání se státním rozpočtem je v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, stáními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Podrobné pokyny viz Dopis příjemcům – Pokyny pro vypořádání SR_2022.

SHRNUTÍ

V termínu do 31. ledna 2023 (včetně) příjemci institucionální podpory (seznam viz Příloha_03_Rozdělení institucionálních prostředků pro rok 2022) odevzdají následující materiály:

 1. Průběžná zpráva k čerpání Institucionální podpory
 2. Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2022
 3. Příloha_02_Výkaz uznaných nákladů za rok 2022 (ve formátu PDF s podpisy odpovědných osob)
 4. Příloha_04_Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2022 (ve formátu PDF s podpisy odpovědných osob)
 5. Příloha_05_č. 1v_vyhl367 (ve formátu PDF s podpisy odpovědných osob)

Forma zaslání: datová schránka, cloudové úložiště Ministerstva zdravotnictví, emailem. Osobní doručení v listinné podobě ani zaslání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb není požadováno.

Přílohy