Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

FAQ – nejčastější dotazy týkající se přípravy žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat

Vytvořeno: 21. 11. 2014 Poslední aktualizace: 21. 11. 2014

Nejčastější otázky a nejasnosti vznikající při tvorbě projektových záměrů a přípravě žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat.

Otázka: Je možné podat 2 žádosti do obou výzev nebo 2 žádosti do každé z výzev?

Odpověď: Počet 2 žádostí je omezení pro každou aktivitu. To znamená, že maximální počet podaných žádostí může být 4 – dvě žádosti do Aktivity I. Psychiatrické péče a dvě žádosti do Aktivity II. Péče o děti.

Otázka: Je možné čerpat prostředky na rekonstrukci nemovitosti, kterou má žadatel v dlouhodobém nájmu?

Odpověď: Ano, je to možné, k žádosti je ovšem nezbytné doložit smlouvu o pronájmu dané nemovitosti, která pokryje dobu realizace sub-projektu a rovněž následnou dobu 5 let, kdy probíhá udržitelnost sub-projektu.

Otázka: Jakým způsobem lze uvést nepřímé (režijní) náklady do přílohy Podrobný rozpočet sub-projektu?

Odpověď: Nepřímé (režijní) náklady je nezbytné uvést do kapitoly 4. Řízení sub-projektu.

Otázka: Je možné podat žádost i bez spolupráce s partnerským subjektem z Norska?

Odpověď: Partnerství není podmínkou získání dotace. Bilaterální vztahy (partnerství s Norskem) znamenají bodové zvýhodnění Žádosti v hodnotícím procesu.

Otázka: Pokud budou v rámci sub-projektu zaměstnané i osoby se zdravotním postižením (administrativní pracovník, pracovníci, kteří budou upravovat prostor nové chráněné dílny), můžeme prosím využít příspěvek z ÚP na jejich mzdy jako součást našeho spolufinancování projektu?“

Odpověď: Způsobilé jsou mzdové výdaje pro osoby, které projekt realizují a řídí. Pokud budou tito zaměstnanci zařazeni do projektového týmu, je možné 50%, které hradíte, zahrnout do projektu. Pokud je to však pouze cílová skupina, šlo by v podstatě o výdaje na Váš provoz a ten je s výjimkou nepřímých výdajů nezpůsobilý.

Otázka: Lze v rámci dotace rekonstruovat objekt, který není ve vlastnictví neziskové organizace, ale je ve vlastnictví partnera sub-projektu? Objekt bude následně sloužit pro činnost neziskové organizace.

Odpověď: Stavební úpravy je možné realizovat v nájmu, je vak nutné zajistit po dobu realizace a udržitelnosti majetkoprávní vztahy. Udržitelnost je 5 let po ukončení sub-projektu.

Otázka: Pokud bude v rámci dotace rekonstruován objekt, který má sloužit do budoucna pro činnost neziskové organizace, je možné, aby do dubna 2016 byla provedena pouze rekonstrukce (investiční část)? Následné neivnestiční aktivity (činnost v oblasti vzdělávání, pracovní a sociální rehabilitace) by probíhaly až po ukončení projektu (po dubnu 2016). Nebo je nutné, aby do dubna 2016 byla realizována investiční i neinvestiční aktivita (aby byly součástí projektu) pro zajištění komplexního programu péče?

Odpověď: Sub-projekt je nutné realizovat komplexně. Nelze realizovat pouze úpravy a až po té měkkou složku.

Otázka: Od kdy do kdy je možné sub-projekt realizovat?

Odpověď: Sub-projekt je nutné ukončit do 30. 4. 2016. Možnost zahájení lze očekávat nejdříve od 15. 3. 2015.

Otázka: Chtěli bychom do sub-projektu zapojit partnera z Norska, co vše je od partnera vyžadováno před schválením Žádosti, co vše je třeba ohledně partnera do Žádosti dodat?

Odpověď: K Žádosti o poskytnutí dotace se předkládá Prohlášení o partnerství – viz Pokyny pro žadatele. Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace je nutné předložit partnerskou smlouvu / dohodu. Doporučený obsah je uveden v pokynech.

Otázka: Je ještě možné podávat žádosti v rámci „Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Opatření A“? Jak dlouho trvá schvalování těchto Žádostí? A musí být následně předložena Žádost do MGS či nalezen partner, to už bychom nejspíš nestihli? Nebo je možné podat nejdřív Žádost do MGS a až pak Žádost v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci?

Odpověď: Můžete podat žádost do bilaterálního fondu. Hodnotící proces trvá přibližně týden. Aktivity musíte ukončit do termínu ukončení příjmu žádostí. Již z logiky věci je však jasné, že byste měli nejprve ukončit aktivity – podepsat prohlášení o partnerství a pak teprve podat žádost. Podmínkou pro získání dotace z fondu pro bilaterální spolupráci není získání partnerství ani podání projektu. Rozhodně však není možné žádat o prostředky bez projektového záměru, který bude podkladem pro žádost do MGS.

Otázka: Chtěli bychom za naší organizaci vyslat do Norska tým našich odborných pracovníků, abychom nejen navázali případnou spolupráci, ale abychom se také podívali, jakým způsobem probíhá transformace psychiatrie u nich a jak v této oblasti fungují /služby instituce v Norsku. Jednalo by se tedy zejm. o setkání a výměnu informací a případnou další užší spolupráci. Žádosti v Opatření A lze tedy podávat jen v rámci přípravy na projekt z výzvy pro MGS? A lze třeba takovou cestu zakomponovat do projektu v rámci MGS Aktivita I.?

Všimla jsem si také, že existuje Opatření B, které je určeno pro příjemce grantu, nemohu však nikde nalézt podrobnější informace. Existuje k tomuto Opatření B nějaká výzva či pokyny pro žadatele? Bylo by možné v tomto opatření podniknout naší cestu do Norska a za jakých podmínek (např. nutnost mít v projektu MGS partnera z Norska)?

Odpověď: Pokud budete mít partnera, je možné cestu zakomponovat do projektu. Pokud se jedná o to, abyste zjistili, jak probíhá transformace v Norsku, mělo by to být součástí projektu.

Fond pro bilaterální spolupráci OPATŘENÍ B bude poskytovat ministerstvo financí. Příjemci těchto projektů budou příjemci, kteří budou čerpat z otevřené výzvy, nebo výzvy pro MGS. Pokud tedy nebudete mít partnera v době podání žádosti, je možné následně zažádat o aktivitu ve výzvě pro Fond pro bilaterální spolupráci OPATŘENÍ B.