Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

FAQ – nejčastější dotazy týkající se podávání žádostí o grant do otevřených výzev Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Vytvořeno: 6. 8. 2014 Poslední aktualizace: 6. 8. 2014

Nejčastější otázky a nejasnosti vznikající v návaznosti na podávání žádostí o grant do otevřených výzev do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a do Aktivity II. „Péče o děti“.

 

Dotazy relevantní pro Aktivitu I. „Psychiatrická péče“:

 

1. Je v rámci projektu možné, jako způsobilé náklady uplatňovat náklady na rekonstrukci stávajícího objektu – jak vnější, tak vnitřní?

 • Ano, za způsobilé výdaje se považuje jak rekonstrukce vnější, tak i vnitřní.

 

Dotazy relevantní pro Aktivitu II. „Péče o děti“:

 

1. Jaká kritéria musí splňovat program prevence (povinný indikátor) vytvořený v rámci projektu?

 • Program prevence není ze strany Ministerstva zdravotnictví blíže specifikován, naopak, jeho nastavení je ponecháno čistě na žadateli o dotaci (stanovení teritoriálního dopadu, počtu osob, atd.). Kvalita sestaveného programu bude poté předmětem hodnocení ze strany hodnotitelů projektu.

 

2. V otevřené výzvě Péče o děti nejsou uvedena vzácná onemocnění, tato oblast je uvedena pouze ve výzvě pro malé grantové schéma pro NNO. Bude se vyhlašovat i samostatná otevřená výzva na oblast II.c?

 • Vzácná onemocnění jsou součástí pouze výzvy pro Malé grantové schéma, samostatná otevřená výzva se pro vzácná onemocnění vyhlašovat nebude.

 

 

Dotazy relevantní pro obě otevřené výzvy:

 

1. Je možné podat za jednu organizaci žádost o grant do obou otevřených Výzev, tedy do aktivity I. „Psychiatrická péče“ i aktivity II. „Péče o děti“?

 • Ano, je možné podat za jednu organizaci dvě žádosti do obou otevřených výzev.

 

2. Jaké jsou povinné prvky publicity obsažené v plánu publicity?

 • Plán publicity vyplněný v Žádosti musí obsahovat povinné aktivity, mezi které se řadí: 
  1. Informování o projektu na webových stránkách příjemce.
  2. Pro stavební projekty – billboard (po dobu realizace stavby) -> poté nahrazen pamětní deskou.
  3. V případě nákupu vybavení jeho označení pomocí samolepek.
  4. Nejméně 3 další informační aktivity, mezi které je možné zařadit následující: konference, zahájení a/nebo ukončení projektu, tiskové konference, semináře, informační letáky či brožury, atd.

 

3. Pokud stavba nebude vyžadovat stavební povolení, ani ohlášku, je nutno do žádosti o dotaci dokládat vyjádření stavebního úřadu či jiný doklad?

 • Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, tak se již žádný další dokument nedodává. Tato informace však musí být uvedena v Žádosti.

 

4. Je v případě akce vyžadující stavební povolení postačující doložit do žádosti o dotaci pouze žádost o vydání stavební povolení předloženou stavebnímu úřadu?

 • V případě, že projekt vyžaduje stavební povolení, tak může být dodáno již společně s žádostí o dotaci. Pokud však v době podání žádosti žadatel stavebním povolením nedisponuje, dodává žádost o vydání stavebního povolení. V takovém případě je žadatel povinen samotné stavební povolení dodat nejpozději během procesu verifikace projektu – následuje po hodnocení projektu.

 

5. Jak se má postupovat v případě vložení přílohy do IS CEDR, které je v rámci daného projektu nerelevantní?

 • Pokud nebude nějaká z příloh relevantní, tak je nutné tuto přílohu vložit nevyplněnou do IS CEDR společně s krátkým zdůvodněním, proč není relevantní.

 

6. Je v rámci všech oblastí (i v případě žadatelů NNO u malých grantových schémat) potřeba realizovat projekt v partnerství s norskou stranou?

 • Žadatel není povinen realizovat projekt v partnerství s norskou stranou. Případné partnerství bude však bodově ohodnoceno dle samotné kvality partnerství a jeho přínosu a je tedy výhodou.

 

7. Bude pro všechny tyto oblasti stejný formulář žádosti?

 • Žadatelé své projekty předkládají elektronicky do informačního systému CEDR – MF – EHP a Norské fondy. Pro předložení je potřeba vlastnit elektronický podpis.

 

8. Je možné mezi způsobilé výdaje projektu zahrnout také platy odborných zaměstnanců vykonávajících specifickou odbornou činnost v přímé péči o pacienta, která je obsahem projektu?

 • Ano, mezi způsobilé výdaje projektu je možné zařadit i osobní výdaje na zaměstnance příjemce prostředků, který vykonává specifickou odbornou činnost, která je nezbytná pro dosažení cílů projektu, tj. činnost v souvislosti s „obsahovou“ náplní realizace projektu.

 

9. Jak podrobný musí být stavební projekt, který je součástí Žádosti o grant? Může být projekt na úrovni studie nebo je nutné vytvoření prováděcího projektu ke stavbě, jehož vytvoření je otázkou v řádech měsíců?

 • Žadatel předloží podklady z technické dokumentace vyžadované pro podání žádosti o stavební povolení / ohlášení stavby v rámci relevantního stavebního řízení, apod. dle stavebního zákona. V takovém případě postačí dokumentace, která zahrnuje podklady umožňující posouzení projektu a jeho rozpočtu: souhrnnou zprávu, celkovou situaci stavby – zastavovací plán, stavební výkresy pozemních a inženýrských staveb, návrh úprav okolí stavby vč. ochrany zeleně, rozpočet. Prováděcí dokumentaci předkládat nemusíte. K technické dokumentaci ke stavbám žadatel přiloží rovněž přílohu podrobný rozpočet stavebních prací. Více informací viz str. 21 a 22 Pokynu pro žadatele.

 

10. Jsou způsobilými výdaji na projekt výdaje spojené s vytvořením prováděcího projektu, který ale bude vytvořen před datem případného schválení Žádosti o grant?

 • Výdaje uhrazené před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejsou způsobilé.

 

11. Pokud platí podmínka, že v případě dlouhodobého hmotného majetku jsou způsobilými výdaji pouze daňové odpisy, jak budou tyto odpisy financovány? Pouze po dobu do nejzazšího termínu ukončení realizace a způsobilosti výdajů projektu, tj. do 30. 4. 2016?

 • Pokud se jedná o dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek (majetek, jež je odepisován), tak způsobilými výdaji mohou být pouze daňové odpisy. Vstupní cena, která je základem pro výpočet daňových odpisů, musí být pro účely způsobilosti upravena tak, aby obsahovala pouze položky způsobilých výdajů. U projektů, kde ze strany ZP byla schválena výjimka z odpisů dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (majetku, jež je odepisován) dle článku 7.3.1 c) Nařízení – v případě pořízení tohoto majetku je způsobilým výdajem projektu celková pořizovací cena majetku.  Tento majetek musí být nezbytnou součástí projektu nutnou k naplnění cíle projektu. KP je v případě této výjimky povinen dodržovat následující podmínky:
  • KP zajistí uchování vlastnictví k pořízenému majetku po dobu nejméně 5 let po ukončení projektu. Majetek bude po dobu nejméně 5 let po ukončení projektu využíván v souladu s účelem projektu.
  • KP zajistí pojištění majetku proti škodám způsobeným požárem, krádeží a dalšími obvyklými druhy pojistného nebezpečí4 po dobu minimálně 5 let po ukončení projektu.
  • KP zajistí řádnou údržbu pořízeného majetku, na kterou ročně vyčlení příslušnou částku. Výjimka musí být zaznamenána do Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Nejzazším termínem ukončení včetně ukončení způsobilosti výdajů je 30. 4. 2016.

 

12. V jaké podobě se dodávají podklady pro ověření finančního zdraví žadatele?

 • Finanční zdraví žadatele se dokládá pomocí doložení daňových přiznání organizace včetně všech příloh a to za poslední 3 účetní období.

 

13. Žadatelem je státní příspěvková organizace, je nutné, aby měl žadatel pro tyto výzvy zřízen bankovní účet u ČNB?

 

 • Ano, pokud je žadatelem státní příspěvková organizace, tak musí mít zřízen účet u ČNB.

 

14. Jakým způsobem lze vykázat nepřímé náklady v IS CEDR?

 • Částku nepřímých nákladů je nutné uvést v záložce Podrobný rozpočet do kapitoly Management (výpočet výše nepřímých nákladů probíhá z částky na management projektu). Dále je nezbytné do záložky Rozpočet a části Kalkulace režijních nákladů uvést metodu výpočtu nepřímých nákladů, která byla v rámci projektu zvolena.

 

15. Jaký je rozdíl mezi obsahem přílohy č. 14 Detailní popis odborných částí aktivity projektu  a povinnou přílohou č. 3 Zjednodušená studie proveditelnosti/ Analýza potřeb?

 • Zjednodušená studie proveditelnosti/Analýza potřeb má strukturu uvedenou v Pokynu pro žadatele. Do přílohy Detailní popis odborných částí aktivity projektu uvedete informace/aktivity, které jsou navázány na projekt, ale nejsou uvedeny ve Zjednodušené studii proveditelnosti (např. z důvodu, že struktura Zjednodušené studie proveditelnosti neobsahuje dané body) či informace, které se nevešly do jednotlivých formulářů z důvodu limitu znaků.

 

16. Je zahrnutí režijních výdajů do rozpočtu povinné, nebo pokud žadatel nepožaduje zahrnutí těchto výdajů mezi uznatelné, tak nemusí tyto výdaje do rozpočtu zahrnovat?

 • Zahrnutí režijních výdajů není povinné, žadatel nemusí uvádět žádné režijní výdaje.

 

17. Které všechny výdaje jsou považovány za přímé způsobilé na řízení programu/projektu?

 • Přímé způsobilé výdaje jsou takové, které může příjemce grantu přímo identifikovat a odůvodnit a jsou v souladu s účelem projektu. Nepřímé výdaje programu/projektu představují přiměřený podíl veškerých nepřímých výdajů příjemce prostředků. Jejich výši lze určit pomocí následujcí zvolené metody: „V případech, kdy nelze se 100 % určitostí identifikovat skutečné nepřímé výdaje programu/projektu mohou způsobilé nepřímé výdaje příjemce prostředků dosahovat výše až 20% celkových čistých přímých způsobilých výdajů na řízení programu/projektu, tj. hodnoty způsobilých výdajů na řízení programu/projektu po odečtení výdajů poskytovaných externě (na základě smlouvy/objednávky)“

 

18. Vztahuje se udržitelnost projektu pouze na pořízený majetek? Nebo např. i na realizaci ucelené rehabilitace, či zaměstnance?

 • Udržitelnost projektu se vztahuje na udržitelnost výstupů (není nutné si ponechat všechny zaměstnance) a pořízený majetek či rekonstruované budovy.

 

19. V rámci hodnocení se bodově zohlednují pouze partneři z donorské země nebo i např. z České republiky?

 • Body se udělují pouze za partnera z donorské země (Norska).

 

20. Jak je možné zjistit, zda-li jsme oprávnění žadatelé v rámci výzvy do Aktivity II.b?. Jsme nezisková organizace (spolek) pečující o rodiny s předčasně narozenými dětmi a pravidelně podporujeme 9 z 12 perinatologických center uvedených ve věstníku.

 • Žadatel nemusí být perinatologickým centrem, avšak na ně musí být navázán. Toto doloží vyjádřením předsedy perinatologického centra. V případě, že by pro Vás toto nebylo schůdné, je možné také využít malého grantového schématu, které bude vyhlášeno v průběhu srpna/září a které je přímo určeno pro neziskovky.

 

21. Která z nabízených možností primární cílové skupiny v IS CEDR je relevantní v případě žádostí o grant na individuální projekty do Aktivity I. – „Psychiatrická péče“?

 •  Z nabízených možností v tomto případě vybere žadatel jako primární cílovou skupinu „Lidé s deviačními problémy“.

 

22. Musí být přílohy k Žádosti podepsané?

 • Všechny přílohy k Žádosti musí být podepsané elektronicky v IS CEDR. Fyzicky musí být podepsané pouze přílohy, které podpis přímo vyžadují, a to zejména čestná prohlášení. V případě, že je příloha nerelevantní, musí být rovněž vložena do IS CEDR s nápisem „není relevantní“ a krátkým popisem, proč v rámci daného projektu není relevantní.