Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Aprobační zkoušky

Vytvořeno: 29. 1. 2015 Poslední aktualizace: 10. 1. 2024

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti, kteří získali odborné vzdělání v jiném než členském státě EU, a hodlají na území České republiky vykonávat uvedené zdravotnické povolání, musí v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. prokázat zdravotní způsobilost, bezúhonnost a úspěšně složit aprobační zkoušku.

Aprobační zkouška má 3 části a uskutečňuje se v českém jazyce:

 • první částí jsou písemné testy

Prvním testem se ověřují odborné znalosti, druhým testem znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní služeb v České republice.

 • druhou částí je praktická část

Absolvování odborné praxe pod přímým odborným vedením způsobilého lékaře, zubního lékaře a nebo farmaceuta v akreditovaném zařízení v délce trvání 6 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, a to příslušného podle vzdělávacího programu praktické části aprobační zkoušky. V průběhu praxe uchazeč vypracuje 5 případových studií, ze kterých si zkušební komise vybere 1 případovou studii, kterou uchazeč v rámci ústní zkoušky bude obhajovat.

Vzdělávací programy praktické části aprobační zkoušky lékařů jsou dostupné zde.

Vzdělávací programy praktické části aprobační zkoušky zubních lékařů jsou dostupné zde.

Vzdělávací programy praktické části aprobační zkoušky farmaceutů jsou dostupné zde.

 • třetí částí je ústní zkouška

Ověření odborných znalostí před zkušební komisí.

AKTUALITY

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje následující pokyny pro termíny aprobační zkoušky 2024:

1.  Zkouškové období pro jaro 2024 a podávání přihlášek a žádostí o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání

Zkouškové období jaro 2024

Zkouškové období bude probíhat od 2.5.2024 do 14.6.2024

Pro zkouškové období jaro 2024 končí přijímání žádostí a přihlášek dnem 1.2.2024. K jarním termínům aprobační zkoušky 2024 budou zařazeni pouze ti uchazeči, kteří žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo přihlášku podají nejpozději do 1. února 2024, a to buď osobně na podatelně Ministerstva zdravotnictví nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

2.  Zkouškové období pro podzim 2024 a podávání přihlášek a žádostí o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání

Zkouškové období podzim 2024

Zkouškové období bude probíhat od 29.10.2024 do 13.12.2024

Pro zkouškové období podzim 2024 končí přijímání žádostí a přihlášek dnem 1. 8. 2024. K podzimním termínům aprobační zkoušky 2024 budou zařazeni pouze ti uchazeči, kteří žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo přihlášku podají nejpozději do 1. srpna 2024, a to buď osobně na podatelně Ministerstva zdravotnictví nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Žádosti o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání a přihlášky se podávají v listinné podobě s vlastnoručním podpisem žadatele na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

 • Žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání a její náležitosti

Formulář žádosti o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je k dispozici níže ke stažení. Povinné náležitosti této žádosti jsou tyto:

 • úředně ověřený překlad dokladu o zahraničním odborném vzdělání (vysokoškolský diplom);
 • úředně ověřená kopie osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství nebo zubní lékařství nebo farmacie (tzv. nostrifikace) podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění;
 • doklad o zdravotní způsobilosti žadatele – jde o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání vydaný na základě lékařské prohlídky registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a není-li, jiným praktickým lékařem s potvrzením účelu zdravotní způsobilosti (výkon zdravotnického povolání – lékař, zubní lékař, farmaceut). Tento doklad nesmí být při předložení starší 3 měsícůDoporučujeme využít formulář uvedený níže;
 • doklad o bezúhonnosti žadatele – tento doklad musí být vydaný státem, jehož je žadatel státním příslušníkem. V případě, že se žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců v jiném státě, než kterého je státním příslušníkem, předkládá též doklad o bezúhonnosti vydaný tímto státem (v ČR se jedná o VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB). Tyto doklady nesmí být při předložení starší 3 měsíců.  (předkládá tak 2 doklady o bezúhonnosti),
 • doklad o úhradě správního poplatku;
 • další náležitosti jsou uvedeny ve formuláři žádosti o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dostupném níže.

Informace pro občany Ukrajiny: Dle sdělení Velvyslanectví Ukrajiny v České republice ze dne 25. 4. 2022 platí, že Ministerstvo vnitra Ukrajiny zřídilo nový postup pro vyřízení výpisu z rejstříku trestů na území Ukrajiny (Příkaz Ministerstva vnitra Ukrajiny č. 207 ze dne 30. 3. 2022). Tento postup stanoví, že informace jsou k dispozici ve formuláři výpisu z Informačního a analytického systému (IAS) Ministerstva vnitra Evidence dat o záznamu fyzických osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení, nebo že osoba nebyla v minulosti odsouzena za trestný čin. Požádat o výpis v elektronické podobě je možné prostřednictvím odkazu https://vytiah.mvs.gov.ua

Výpis v elektronické podobě je nezbytné předložit konzulátu Ukrajiny, který zajistí jeho převedení do listinné podoby.

V souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pak platí, že listiny vyhotovené v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka) musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Seznam tlumočníků a překladatelů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti Tlumočnici a překladatelé – Portál ministerstva spravedlnosti (justice.cz)

 

Kdy se podává žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání (dále jen „žádost“) a kdy se podává přihláška:

Žádost podává uchazeč vždy, když přistupuje k vykonání aprobační zkoušky poprvé. Žádost, a to včetně všech povinných náležitostí, dále podává uchazeč, který přistupuje k aprobační zkoušce opakovaně, a to po neúspěchu u některé části aprobační zkoušky nebo v případech, kdy bylo správní řízení o žádosti usnesením zastaveno. V tomto případě lze však žádost podat až po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž mu byla na základě předešlé žádosti a po neúspěchu v některé části aprobační zkoušky neuznána odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání.  Rozhodnutí nabývá právní moci 15. dnem po jeho doručení, pokud v této lhůtě účastník řízení nepodá rozklad. Rozhodnutí může nabýt právní moci dříve, pokud se účastník řízení písemně vzdá svého práva na podání rozkladu (možno využít formuláře tohoto podání níže). Pokud je opakovaná žádost podána před nabytím právní moci rozhodnutí, správní řízení o ní je v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. e) správního řádu zastaveno, neboť nelze souběžně vést dvě správní řízení v téže věci s totožným účastníkem řízení.

Přihlášku podává uchazeč, který již žádost podal a hodlá přistoupit k písemné nebo ústní části aprobační zkoušky, a to po tom, co se z příslušné části aprobační zkoušky omluvil nebo hodlá přistoupit k ústní části aprobační zkoušky po absolvování praktické části aprobační zkoušky.

Přechodná ustanovení zákona č. 284/2018 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na přechodná ustanovení zákona č. 284/2018 Sb., kterým se s účinností ke dni 28.12.2018 změnil zákon č. 95/2004 Sb.:

 • řízení o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání zahájená v době před nabytím účinnosti tohoto zákona se dokončí ve lhůtě 30 měsíců ode dne jejich zahájení.

Přechodná ustanovení zákona č. 371/2021 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na změny aprobační zkoušky související s přijetím zákona č. 371/2021 Sb., kterým se s účinností ke dni 1. 11. 2021 změnil zákon č. 95/2004 Sb.

 • uchazeč může podat žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky maximálně pětkrát.

do celkového počtu podaných žádostí o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky podle § 34 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítají žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 34 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě, že počet žádostí o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky, které uchazeč podal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, převyšuje maximální počet stanovený v § 34 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může uchazeč po dni nabytí účinnosti tohoto zákona podat ještě jednu žádost.

 1. Praktická část aprobační zkoušky

Praktickou část aprobační zkoušky uchazeč vykoná v souladu se zněním rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, jímž byl povolen výkon odborné praxe nebo zdravotnického povolání na dobu určitou za účelem složení praktické části aprobační zkoušky. Uchazeči, jemuž bylo vydáno toto povolení na základě úspěšně vykonané písemné části aprobační zkoušky počínaje podzimními termíny 2017 již musí praktickou část aprobační zkoušky vykonat v zařízení, které má akreditaci k uskutečňování praktické části aprobační zkoušky (nejedná se o akreditaci ke specializačnímu vzdělávání!) 

Přehled akreditovaných zařízení pro praktickou část aprobační zkoušky je zveřejněn na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.

Pro aprobační zkoušky lékařů zde.

Pro aprobační zkoušky zubních lékařů zde.

Pro aprobační zkoušky farmaceutů zde.

K ústní části aprobační zkoušky se uchazeč hlásí po splnění praktické části aprobační zkoušky v požadovaném rozsahu (5 nebo 6 měsíců podle údaje uvedeného v rozhodnutí, jímž je uskutečnění praktické části aprobační zkoušky povoleno). Omluvy z praktické části aprobační zkoušky nejsou přípustné. Uchazeč přistupuje k praktické části aprobační zkoušky po vyřízení všech nezbytných záležitostí spojených s pobytovým a zaměstnaneckým oprávněním cizince v ČR. Bližší informace poskytne Ministerstvo vnitra.

Praktickou část aprobační zkoušky nelze vykonávat déle, než uvedeno v rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, kterým se její výkon povoluje.  Doba výkonu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky se v souladu s ustanovením § 36 odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb. nezapočítává do specializačního vzdělávání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Dne  28. 12. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 284/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., má uchazeč o uznání způsobilosti povinnost oznámit Ministerstvu zdravotnictví nejpozději do 30 dní ode dne zahájení praktické části aprobační zkoušky název, adresu akreditovaného zařízení podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i), jméno lékaře nebo zubního lékaře nebo farmaceuta vykonávajícího nad ním v průběhu praktické části aprobační zkoušky přímé odborné vedení a den zahájení praktické části aprobační zkoušky; pokud tento uchazeč neoznámí Ministerstvu zdravotnictví tyto skutečnosti v uvedené lhůtě, je posuzován, jako by při praktické části aprobační zkoušky neprospěl. Pro toto oznámení lze využít formulář umístěný níže.

 1. Platnost písemné části aprobační zkoušky, zkoušky z některého z oborů ústní části aprobační zkoušky lékařů a úspěšné obhajoby případové studie

Platnost písemné části aprobační zkoušky (tj. pouze v případě, že uchazeč úspěšně složil oba písemné testy) a obhajoby případové studie nově činí 30 měsíců. Počítá se ode dne úspěšného složení písemné části nebo obhájení případové studie, a to ke dni podání přihlášky k ústní části aprobační zkoušky nebo žádosti o uznání odborné způsobilosti.

Pokud jde o platnost jednotlivých předmětů ústní části aprobační zkoušky LÉKAŘŮ, zpětně se tato vztahuje nejdříve k uchazečům, kteří skládali ústní část aprobační zkoušky v podzimním termínu 2018 (tj. v prvním termínu, kdy byla ústní část aprobační zkoušky lékařů rozdělena do dvou dní). Úspěšné absolvované jednotlivé předměty ústní části aprobační zkoušky LÉKAŘŮ budou u uchazečů, kteří skládali ústní část aprobační zkoušky v podzimním termínu 2018, dále u uchazečů, kteří k ústní části aprobační zkoušky lékařů přistoupí počínaje rokem 2019 a dále, platit 30 měsíců počítaných ode dne úspěšného složení, a to ke dni podání žádosti o uznání odborné způsobilosti.

 1. Omluvy

Pro režim omluv platí pravidla uvedená v ustanovení § 9 vyhlášky č. 117/2018 Sb.

OMLUVA MUSÍ BÝT DORUČENA VE STANOVENÉM TERMÍNU, POKUD JE DORUČENA POZDĚJI, JE UCHAZEČ U PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY POSUZOVÁN JAKO BY NEPROSPĚL!

Nemůže-li se uchazeč dostavit k písemné nebo ústní části aprobační zkoušky v termínu, který byl uchazeči sdělen, může svou neúčast omluvit ministerstvu. Omluvu, k níž připojí svůj podpis, zašle uchazeč v listinné podobě ministerstvu zdravotnictví; omluvu lze podat na formuláři uveřejněném na internetových stránkách ministerstva. Omluva je učiněna dnem, kdy byla doručena ministerstvu. Omluvy zaslané e-mailem nebudou akceptovány.

Uchazeč je omluven, pokud je omluva doručena ministerstvu nejpozději 15 pracovních dnů před termínem konání příslušné části aprobační zkoušky nebo v případě závažného důvodu omluva doručená ministerstvu do 5 pracovních dnů po termínu konání příslušné části aprobační zkoušky; ministerstvo promine neúčast uchazeče u příslušné části aprobační zkoušky, prokáže-li uchazeč, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění (doklady prokazující tyto důvody připojí uchazeč k formuláři omluvy); o prominutí neúčasti uchazeče u příslušné části aprobační zkoušky ministerstvo uchazeče vyrozumí.

Uchazeči, který řádně omluvil svou účast z písemné nebo ústní části aprobační zkoušky, je vydáno usnesení o přerušení správního řízení na dobu jednoho roku. V tomto období (tedy nejdéle v době 1 roku počítané ode dne následujícího po doručení předmětného usnesení) se uchazeč musí písemně přihlásit ke složení příslušné části aprobační zkoušky, pokud tak neučiní, správní řízení o žádosti o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání se zastaví.

Pokud uchazeč odstoupí od písemné nebo ústní části aprobační zkoušky po jejím zahájení, je tato část aprobační zkoušky hodnocena výsledkem „neprospěl“.

Nedostaví-li se uchazeč k písemné nebo ústní části aprobační zkoušky bez omluvy (tj. neomluví-li se vůbec, případně omluva nesplňuje výše uvedené náležitosti – např. je-li učiněna po stanoveném termínu), je příslušná část aprobační zkoušky hodnocena výsledkem „neprospěl“ a Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o neuznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání.

UPOZORNĚNÍ: omluva je možná pouze z již konkrétního termínu, který byl uchazeči přidělen IPVZ (pozvánka). Pokud uchazeči konkrétní termín přidělen nebyl, nezasílá k Ministerstvu zdravotnictví omluvu! V tomto případě je naopak jeho povinností se přihlásit k příslušné části aprobační zkoušky, a to k tomu zkouškovému období, kterého se hodlá zúčastnit (pro ústní část však platí podmínka, že ke dni přihlášení musí mít absolvovanou praktickou část ve stanoveném rozsahu).


Uhrazení správního poplatku v hodnotě 2 000,- Kč lze:

1) formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
2) bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána částka 2 000,- Kč nebo jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 2968

Přípravné kurzy před aprobační zkouškou
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen “ IPVZ“) organizuje 2x ročně nepovinné přípravné kurzy před aprobačními zkouškami. Konkrétní termíny a místo konání přípravných kurzů jsou níže uvedeny a zájemci se mohou přihlásit přímo přes klientský systém IPVZ.

https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/pripravne-kurzy-pred-aprobacni-zkouskou.

Kurzy probíhají v českém jazyce, proto je třeba mít alespoň základní znalost českého jazyka. Asistence tlumočníka není možná.

Účastnický poplatek je nutné zaplatit předem bankovním převodem nebo v pokladně Hotelu ILF před zahájením daného kurzu. Údaje pro platbu budou uvedeny v pozvánce na kurz, kterou obdržíte po přihlášení na kurz.

Kontaktní osoba: PhDr. Eva Morávková (tel.: 261 092 458, prihlasky@ipvz.cz)

 

Termíny jednotlivých částí aprobační zkoušky

Každému uchazeči bude přidělen termín zkoušky (písemné nebo ústní části) prostřednictvím pozvánky, která mu bude doporučeně zaslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. Pozvánka také bude obsahovat údaje potřebné k platbě za danou část aprobační zkoušky. Při změně kontaktní adresy je třeba tuto skutečnost nahlásit Ministerstvu zdravotnictví!

Písemná část

Oba písemné testy (Test odborných znalostí a Test základů systému práva v ČR) probíhají v jednom dni. Minimální procentuální úspěšnost z každého testu je 70 %. Pro úspěšné splnění písemné části je nutné složit úspěšně oba testy.

Písemná část – úhrada za tuto část aprobační zkoušky činí:

První pokus  3 000,- Kč

První opakování  4 000,- Kč

Druhé a každé další opakování 6 000,- Kč

 

Ústní část – úhrada za tuto část aprobační zkoušky činí:

První pokus  4 000,- Kč

První opakování  6 000,- Kč

Druhé a každé další opakování  9 000,- Kč

Přílohy