Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky farmaceuta

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 22. 6. 2023

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i) zákona č.  95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění zákona č. 67/2017 Sb., se udělením akreditace získává oprávnění k zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky.

V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkoušky, ze dne 21.6.2018, se vzdělávací program zveřejňuje ve 2 verzích, a to:

  1. Vzdělávací program odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání farmaceuta, který absolvoval písemnou část aprobační zkoušky do 31. 12. 2017 – v délce 5 měsíců povinné odborné praxe.
  2. Vzdělávací program odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání farmaceuta – v délce 6 měsíců povinné odborné praxe.

Vzdělávací programy se od sebe liší délkou odborné praxe, obsahují požadavky, které musí splnit uchazeč o uznání způsobilosti k povolání farmaceuta a požadavky, které musí splnit akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb, kde odborná praxe probíhá.

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky je zajišťována akreditovaným zařízením, kterým je poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci.

K posouzení žádosti o udělení akreditace podle § 14 zákona č. 95/2004 Sb. zřizuje Ministerstvo zdravotnictví jako své poradní orgány akreditační komise pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky farmaceuta.

Akreditační komise může požádat žadatele o doplnění informací, o dodatečné předložení požadovaných dokladů, může pozvat žadatele na jednání nebo si ověřit údaje uvedené v žádosti přímo u žadatele.

Seznam akreditovaných zařízení pro zajištění odborné praxe v délce 6 měsíců v rámci praktické části aprobační zkoušky je ke stažení níže.

 

Přílohy