Výzva Malého grantového schématu (MGS 3): Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací

Vytvořeno: 12. 4. 2021 Poslední aktualizace: 12. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 12. 4. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací“.

Cílem této výzvy je posílení pozice pacientských organizací, aby se mohly stát silnějším hráčem na poli zdravotní péče. Cíle výzvy bude dosaženo pomocí budování a rozvíjení kapacit pacientských organizací, a to formou posílení personálních zdrojů pacientských organizací, podporou vzdělávání jejich zástupců, stejně jako zvýšenou podporou služeb, které pacientské organizace svým zástupcům a členům nabízejí. V neposlední řadě má výzva za cíl podpořit vznik a fungování střešních organizací, které budou zastupovat zájmy a zároveň rozvíjet segment pacientských organizací. Existence střešních organizací přinese konsolidaci stavu na poli pacientských organizací a pro ostatní aktéry ve zdravotnictví bude představovat jasného partnera pro jednání. Součástí výzvy jsou i aktivity na zvyšování povědomí o činnosti pacientských organizací a významu celého segmentu včetně role pacienta ve zdravotnickém systému. Realizace projektů by měla napomoci profesionalizaci, dlouhodobé udržitelnosti a stabilizaci organizací, které hájí zájmy lidí s chronickým onemocněním či postižením ve společnosti.

Alokovaná částka pro výzvu je 51 078 750 mil. Kč. Minimální výše grantu je 265 000 Kč, maximální výše grantu je 4 240 000 Kč.

Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace, z hlediska právní formy (více viz text výzvy):

  1. obecně prospěšné společnosti;
  2. spolky, příp. ústavy.

Podmínkou oprávněnosti je min. roční historie činnosti žadatele v oblasti pomoci a podpory pacientů – lidí s chronickým onemocněním či postižením. Oprávněným žadatelem je pacientská organizace. Činnost takovýchto organizací musí zahrnovat poskytování služeb určitému segmentu pacientů. Bližší podmínky oprávněnosti jsou stanoveny v textu výzvy.

Žádosti o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR. Žádosti lze podávat v termínu od 12. 4. 2021 od 12:00 do 14. 6. 2021 do 12:00 hod.

Dne 26. dubna se uskuteční online seminář pro žadatele, který bude určen pro potenciální zájemce o podání žádosti o grant. Na semináři bude podrobně představena výzva a její zaměření, dále systém hodnocení projektových žádostí a rovněž samotný systém zpracování a předložení žádostí prostřednictvím IS CEDR. Více informací o semináři včetně registračního formuláře naleznete zde.

Text výzvy společně s přílohami obsahujícími bližší informace o výzvě naleznete níže v přílohách.

Pokyn pro příjemce grantů financovaných z Malého grantového schématu programu Zdraví, který upravuje postupy pro realizaci projektů od okamžiku jejich schválení lze nalézt zde.

Přílohy