Výzva k výběru expertů a odborníků v oblasti staveb

Vytvořeno: 25. 1. 2013 Poslední aktualizace: 25. 1. 2013

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

vyhlašuje Výzvu k výběru expertů a odborníků v oblasti staveb za účelem posouzení a kontroly úplnosti projektové dokumentace sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 1 Programu  implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Posouzení se bude týkat sub-projektů předkládaných do Aktivity I. – Modernizace a obnova infrastruktury potřebné k zajištění dostupnosti a kvality péče v rámci zdravotnických zařízení a zajištění zdravotní péče pro osoby dlouhodobě nemocné, v oblasti paliativní a geriatrické péče v daném geografickém zaměření. Jedná se o stavební projekty zaměřené např. na rozšíření existujících kapacit; rekonstrukci a modernizaci zařízení (obnova lůžkové péče, prostory pro setkávání pacientů s rodinami).

Expertní posouzení bude spočívat v kontrole úplnosti projektové dokumentace sub- projektu v souladu s požadavky Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů Programu švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR, tzn. kontrole obsahu projektové dokumentace z hlediska obsahu a národní legislativy.

Cena za řádné a včasné vyhotovení posouzení projektové dokumentace sub-projektu je 900,- Kč včetně případné DPH za hodinu. Maximální částka za posouzení projektové dokumentace u jednoho sub-projektu činí 4 500,- Kč včetně případné DPH za hodinu.
 
Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrováni v databázi expertních hodnotitelů oddělení finančních mechanismů odboru evropských fondů. Hodnotitel musí splňovat podmínky odborné způsobilosti a profesní zkušenosti v dané oblasti     (min. 3 roky). Z  této databáze budou expertní hodnotitelé náhodně vybráni Odborem evropských fondů. O zaregistrování do databáze bude hodnotitel vyrozuměn e-mailem.

Hodnocení proběhne v průběhu února 2013.

V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou žádost o zaregistrování do databáze expertních hodnotitelů společně s Vaším strukturovaným životopisem na e-mailovou adresu: jana.stedra@mzcr.cz.
 

Přílohy