Výzva k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality sub-projektů Programu implementace švýcarsko – české spolupráce

Vytvořeno: 17. 12. 2012 Poslední aktualizace: 17. 12. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

vyhlašuje Výzvu k výběruexpertních hodnotitelůza účelem evaluace kvality sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 1 Programu implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR
oblasti, které budou předmětem hodnocení kvality sub-projektů tématicky vychází z jednotlivých Aktivit Výzvy č. 1:
 
· Aktivita I – Modernizace a obnova infrastruktury potřebné k zajištění dostupnosti a kvality péče v rámci zdravotnických zařízení a zajištění zdravotní péče pro osoby dlouhodobě nemocné, v oblasti paliativní a geriatrické péče v daném geografickém zaměření (Moravskoslezský a Olomoucký kraj). Jedná se o rozšíření existujících kapacit; rekonstrukci a modernizaci zařízení (např. obnova lůžkové péče, prostory pro setkávání pacientů s rodinami.
 
· Aktivita II – Modernizace a obnova terapeutických zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče v daném geografickém zaměření (Moravskoslezský a Olomoucký kraj). Jedná se o přístrojové vybavení pro poskytování péče (např. mobilní kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky, prostředky sloužící ke komunikaci.
 
· Aktivita III – Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče. Jedná se o akce zaměřené na mezinárodní výměnu zkušeností (zvláště s organizacemi ze Švýcarské konfederace); vzdělávací a osvětové akce v oblasti destigmatizace cílové skupiny, podporu rozvoje místního partnerství NNO; podporu fundraisingových aktivit a interního řízení NNO; modernizaci IT infrastruktury NNO.
 
Hledáme odborníky na uvedená témata.
 
Expertní hodnocení se bude týkat hodnocení kvality žádostí, systém hodnocení je založen na souboru kritérií, která jsou bodově ohodnocena na základě informací stanovených v žádosti a jejích přílohách.
 
Cena za řádné a včasné vyhotovení hodnocení je v  případě sub-projektů  zaměřených na Aktivitu I. 7 000,- Kč včetně případné DPH za hodnocení sub-projektu. Cenaza řádné a včasné vyhotovení  hodnocení v případě Aktivity II. a Aktivity III. je 5 000,- Kč včetně případné DPH za hodnocení sub-projektu.
 
Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrováni v databázi expertních hodnotitelů oddělení finančních mechanismů odboru evropských fondů. Hodnotitel musí splňovat podmínky odborné způsobilosti a profesní zkušenosti v dané oblasti     (min. 3 roky). Z  této databáze budou expertní hodnotitelé náhodně vybráni Odborem evropských fondů. O zaregistrování do databáze bude hodnotitel vyrozuměn e-mailem.
 
V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou žádost o zaregistrování do databáze expertních hodnotitelů společně s Vaším strukturovaným životopisem na e-mailovou adresu: jana.stedra@mzcr.cz.
 

 

Přílohy