Výzva k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko – české spolupráce

Vytvořeno: 20. 3. 2015 Poslední aktualizace: 20. 3. 2015

Výzva k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko – české spolupráce

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Oblast, která bude předmětem hodnocení kvality sub-projektů tematicky vychází z Aktivity č. II této Výzvy:

Aktivita II – Modernizace a obnova zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče na území České republiky. Aktivita je zaměřena na přístrojové vybavení pro poskytování péče (např. mobilní kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky, prostředky sloužící ke komunikaci).

Hledáme odborníky na uvedené téma.

Expertní hodnocení se bude týkat hodnocení kvality žádostí, systém hodnocení je založen na souboru kritérií, která jsou bodově ohodnocena na základě informací stanovených v žádosti a jejích přílohách.

Cena za řádné a včasné vyhotovení hodnocení je 5 000,- Kč za hodnocení sub-projektu.

Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrováni v databázi expertních hodnotitelů oddělení finančních mechanismů odboru evropských fondů. Hodnotitel musí splňovat podmínky odborné způsobilosti a profesní zkušenosti v dané oblasti (min. 3 roky). Z  této databáze budou expertní hodnotitelé náhodně vybráni Odborem evropských fondů. O zaregistrování do databáze bude hodnotitel vyrozuměn e-mailem.

V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou žádost o zaregistrování do databáze expertních hodnotitelů společně s Vaším strukturovaným životopisem na e-mailovou adresu: jana.stedra@mzcr.cz. Žádosti zasílejte do 30. 4. 2015.

Žádost o zaregistrování do databáze expertních hodnotitelů naleznete v příloze.

Přílohy