Výzva k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 2 Programu implementace švýcarsko – české spolupráce

Vytvořeno: 14. 5. 2014 Poslední aktualizace: 14. 5. 2014

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 2 Programu implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Oblasti, které budou předmětem hodnocení kvality sub-projektů tématicky vycházejí z jednotlivých Aktivit Výzvy č. 2:

  • Aktivita II – Modernizace a obnova zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče v daném geografickém zaměření (Moravskoslezský a Olomoucký kraj). Aktivita je zaměřena na přístrojové vybavení pro poskytování péče (např. mobilní kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky, prostředky sloužící ke komunikaci).
  • Aktivita III – Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné a osoby v terminálním stádiu nemoci, včetně geriatrické péče.. Jedná se o akce zaměřené na mezinárodní výměnu zkušeností (zvláště s organizacemi ze Švýcarské konfederace), vzdělávací a osvětové akce v oblasti destigmatizace cílové skupiny, podporu rozvoje místního partnerství NNO, podporu fundraisingových aktivit a interního řízení NNO a modernizaci IT infrastruktury NNO.
  • Aktivita IV – Podpora udržitelnosti zdravotních systémů na národní a regionální úrovni v ČR. Jedná se o podporu regulace a kontroly provozování veřejného zdravotního pojištění, podporu vytvoření dlouhodobě udržitelného systému zdravotnictví se specifickým důrazem na oblast dlouhodobé a geriatrické péče a podporu koordinace regionální a místní úrovně v oblasti péči o osoby dlouhodobě nemocné, paliativní a geriatrické péče.

Hledáme odborníky na uvedená témata.

Expertní hodnocení se bude týkat hodnocení kvality žádostí, systém hodnocení je založen na souboru kritérií, která jsou bodově ohodnocena na základě informací stanovených v žádosti a jejích přílohách.

Cena za řádné a včasné vyhotovení hodnocení je 5 000,- Kč za hodnocení sub-projektu.

Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrováni v databázi expertních hodnotitelů oddělení finančních mechanismů odboru evropských fondů. Hodnotitel musí splňovat podmínky odborné způsobilosti a profesní zkušenosti v dané oblasti (min. 3 roky). Z  této databáze budou expertní hodnotitelé náhodně vybráni odborem evropských fondů. O zaregistrování do databáze bude hodnotitel vyrozuměn e-mailem.

V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou žádost o zaregistrování do databáze expertních hodnotitelů společně s Vaším strukturovaným životopisem na e-mailovou adresu: jana.stedra@mzcr.cz.

Žádost o zaregistrování do databáze expertních hodnotitelů naleznete v příloze.

 

Přílohy