Výzva k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality projektů předkládaných do Výzev v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Vytvořeno: 11. 7. 2014 Poslední aktualizace: 11. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality projektů předkládaných do Výzvy pro aktivitu I. „Psychiatrická péče“ a do Výzvy pro aktivitu II. „Péče o děti“ Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009-2014.

Oblasti, které budou předmětem hodnocení kvality projektů, tematicky vychází ze zaměření výzev:

  • Aktivita I. „Psychiatrická péče“. Realizace aktivit musí přispět k zajištění implementace komplexního systému ucelené rehabilitace v péči o dlouhodobě psychiatricky nemocné pacienty. Jedná se o zlepšení vybavení pro poskytování systému ucelené rehabilitace, zlepšení podmínek (infrastruktura, úpravy prostor a venkovních ploch) pro poskytování systému ucelené rehabilitace, vzdělávání odborníků pro poskytování systému ucelené rehabilitace a zlepšení ostatních komponent systému rehabilitace psychiatricky nemocných.
  • Aktivita II. „Péče o děti“, sub-aktivita II.a Prevence dětských úrazů. Aktivity musí být zaměřeny na vznik „preventivních buněk“ na pracovištích specializované traumatologické péče s cílem zavést a podpořit efektivní preventivní programy na místní úrovni. Jedná se o úpravy prostor (10% způsobilých výdajů projektu), o pořízení zdravotnických prostředků a vybavení, o školení zaměstnanců a tvorbu a rozvoj metodik.
  • Aktivita II. „Péče o děti“, sub-aktivita II.b Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku. Aktivity musí být zaměřeny na rozvoj multidisciplinární dispenzární péče, která je prováděna u pacientů s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných perinatologických center. Jedná se o podporu činnosti multidisciplinární péče poskytované jedním, či více odděleními poskytovatelů zdravotních služeb (úpravy prostor, pořízení zdravotnických prostředků a vybavení, školení zaměstnanců, tvorba a rozvoj metodik).

Hledáme odborníky na uvedená témata.

Expertní hodnocení se bude týkat hodnocení kvality žádostí, systém hodnocení je založen na souboru kritérií, která jsou bodově ohodnocena na základě informací stanovených v žádosti a jejích přílohách.

Cena za řádné a včasné vyhotovení hodnocení je 4 000,- Kč za hodnocení sub-projektu.

Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrováni v databázi expertních hodnotitelů oddělení finančních mechanismů odboru evropských fondů. Hodnotitel musí splňovat podmínky odborné způsobilosti a profesní zkušenosti v dané oblasti (min. 5 let). Z  této databáze budou expertní hodnotitelé náhodně vybráni a přiřazeni k jednotlivým projektům prostřednictvím Informačního systému CEDR. O zaregistrování do databáze bude hodnotitel vyrozuměn e-mailem.

V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou žádost o zaregistrování do databáze expertních hodnotitelů, která je přílohou tohoto dopisu, společně s Vaším strukturovaným životopisem na e-mailovou adresu: petr.cermak@mzcr.cz

Přílohy