Výzva k předkládání žádostí o investiční dotaci v rámci programu „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ pro podprogram 335 711 Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“

Vytvořeno: 1. 12. 2023 Poslední aktualizace: 1. 12. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 1. prosince 2023 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ pro podprogram 335 711 Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (dále jen „Výzva“). Dotace je poskytována podle § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla).

Podprogram č. 335 711 Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Podprogram je primárně vytvořen pro realizaci akcí z Národního rozvojového programu mobility pro všechny, tj. zajištění podpory záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích a dále i pro realizaci akcí zajišťujících zkvalitňování zdravotních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Základní údaje

Identifikační číslo programu: 335 71

Identifikační číslo podprogramu: 335 711 Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Finanční podmínky podprogramu 335 711 Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením jsou uvedeny v dokumentaci programu Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb.

Časové nastavení

Datum vyhlášení Výzvy: 1. prosince 2023

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 2. ledna 2024

Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. února 2024

Maximální doba realizace akce: 18 měsíců od vydání registrace akce

Oprávnění žadatelé o dotaci

V rámci Výzvy mohou podávat žádost o dotaci následující oprávnění žadatelé o dotaci:

 • příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem,
 • obce,
 • nestátní neziskové organizace – pro účely tohoto dotačního programu se jimi rozumí:
  • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněnými žadateli o dotaci nemohou být osoby, které nejsou oprávněny účastnit se Výzvy nebo získat dotaci z důvodů právní nebo finanční nezpůsobilosti, tj. pokud:

 • jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • byl na ně vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 • byla jim v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění žadatelé o dotaci musí mít aktivní datovou schránku podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

 Žádost o dotaci

1) Žádosti o dotaci musí obsahovat údaje podle § 14 Rozpočtových pravidel a další přílohy a dokumenty, včetně investičního záměru, které jsou uvedené v přílohách č. 1 a č. 2.

2) Žádost o dotaci je možné podat:

a) v listinné podobě

 • poštou na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 
 • osobně v úředních hodinách na podatelnu MZ ČR.

V případě podání žádosti o dotaci v listinné podobě je nutné, aby žádost o dotaci se všemi povinnými přílohami byla podána v uzavřené obálce označené textem „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“.

b) datovou schránkou: ID datové schránky MZ ČR: pv8aaxd; Identifikační číslo organizace: 00024341.

c) elektronicky na adresu elektronické podatelny MZ ČR – adresa elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz. V předmětu zprávy je nutné uvést označení: „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“. Zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

3) Dnem přijetí žádosti o dotaci se rozumí den podání na MZ ČR nebo den předání zásilky k poštovní přepravě autorizovanému poskytovateli služeb (poštovní razítko na obálce), případně den dodání datové zprávy do datové schránky MZ ČR nebo doručení elektronické zprávy na adresu elektronické podatelny MZ ČR.

4) V případě, že žádost o dotaci nebyla podána ve lhůtě stanovené Výzvou k předkládání žádostí o dotaci, poskytovatel dotace ji zastaví v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 písm. a) Rozpočtových pravidel.

5) Individuální konzultace před podáním žádosti o dotaci (osobně na základě objednání nebo elektronicky) poskytne: MZ ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. email: efi@mzcr.cz, tel.: 224 972 636.

6) Žádost o dotaci musí být vypracována v českém jazyce.

7) Na základě podání žádosti o dotaci je zahájeno řízení o poskytnutí dotace.

Řízení o poskytnutí dotace – posouzení, hodnocení a výběr žádostí o dotaci

1) Hodnocení a výběr žádostí o dotaci probíhá na základě informací uvedených v žádosti o dotaci a jejich přílohách. Poskytovatel dotace si dále vyhrazuje právo ve všech fázích řízení o poskytnutí dotace využít možnosti § 14k Rozpočtových pravidel, tj. vyzvat žadatele o dotaci k odstranění vad Žádosti, doložení dalších podkladů a údajů a úpravu Žádosti.

2) Podmínky a kritéria hodnocení žádostí o dotaci jsou uvedeny v dokumentaci programu Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb.

3) V případě, že žadatel o dotaci o dotaci není oprávněným žadatelem o dotaci (případně nedoloží veškeré požadované doklady), poskytovatel dotace zastaví v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 Rozpočtových pravidel.

4) Žádosti o dotaci, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze podle § 14p Rozpočtových pravidel novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 Rozpočtových pravidel.

5) Dotace bude poskytována na základě rozhodnutí vydaného v souladu s § 14 a násl. Rozpočtových pravidel.

6) V řízení o poskytnutí dotace se nepoužije ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 písm. b) až d) a § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“).

7) Proti rozhodnutí poskytovatele dotace není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) Správního řádu; tím není dotčena možnost přezkumu rozhodnutí ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – „Program 335 710 Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ je k dispozici zde

Příloha č. 2 – Pravidla postupu vč. Přílohy investiční záměr je k dispozici  zde  

Přílohy