Pravidla postupu

Vytvořeno: 23. 3. 2011 Poslední aktualizace: 23. 3. 2011

 

Pravidla
postupu při přípravě a realizaci akcí investiční výstavby a investičních dodávek v rámci  systému programového financování v resortu Ministerstva zdravotnictví
 
Úvod
Pravidla stanovují pracovní postup účastníků programu a správce programu při jednotlivých fázích procesu přípravy a realizace akce, včetně evidence v informačním systému informačního systému Správy majetku ve vlastnictví státu (dále jen SMVS) nebo informačního systému část Evidenční dotační systém (dále jen EDS) a jejich závěrečného vyhodnocení.
 
Účast státního rozpočtu v systému programového financování se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla) a vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (dále jen vyhláška).
 
Článek 1
Účast státního rozpočtu na financování programů kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
 
1.     Poskytování prostředků ze státního rozpočtu určených na financování akcí realizovaných k zabezpečení cílů programu se řídí pravidly a kritérii stanovenými v dokumentaci příslušného programu.
2.     Dokumentace programu obsahuje soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení majetku, případně i jiné činnosti potřebné k dosažení cílů uvedených v dokumentaci programu.
3.     Kritéria pro hodnocení žádostí organizačních složek státu nebo právnických a fyzických osob (dále jen účastník) na financování přípravy a realizace akce s použitím prostředků státního rozpočtu stanovuje správce programu v rámci dokumentace programu.
 
 Článek 2
Registrace  akce
 
1.     Pro evidenci akce v informačním systému SMVS/EDS a pro vydání registrace akce předloží účastník správci programu investiční záměr se všemi náležitostmi stanovenými v dokumentaci programu. Investiční záměr akce zejména věcně a funkčně vymezuje předmět akce  (stavbu, pořízení strojů a zařízení nebo jejich zhodnocení, opravy apod.),  časový průběh její přípravy a realizace, disponibilitu navržených zdrojů financování a další dokumentaci a doklady stanovené správcem programu.
Dále účastník zpracuje a v rámci žádosti předloží vstupní data pro evidenci akce v systému SMVS/EDS v rozsahu:
¨      část 1 – Formulář investičního záměru,
¨      část 2 – Vstupní údaje na formulářích informačního systému SMVS/EDS S 09 110 – S 09 160,
¨      část 3 – Dokladová část,
¨      část 4 – Výkresová část.
2.     Investiční záměr zpracovaný minimálně v rozsahu podle přílohy č. 2 předkládá účastník příslušnému gestorovi podprogramu (viz příloha č. 1). Stanovisko zdravotní pojišťovny je požadováno v případě, že investiční akce bude mít vliv na změnu výkonů hrazených zdravotní pojišťovnou.
3.     Gestor podprogramu posoudí  žádost z hlediska stanovených kriterií příslušného programu, navržených podmínek realizace akce, úplnosti předložených dokladů
a své vyjádření uvede v příslušném oddíle na  formuláři investičního záměru. Zváží také, zda je potřebné vyjádření dalších odborů Ministerstva zdravotnictví. Předmětem posouzení je i naléhavost investice, výše a způsob zajištění finanční spoluúčasti investora, případně varianty k zajištění cíle jiným způsobem.
4.     Na základě posouzení dle bodu 3. tohoto článku  správce programu:
a)     zahájí přípravu k vystavení registrace akce, nebo
b)     vrátí investiční záměr k doplnění, případně oznámí, že státní rozpočet se nebude na financování akce podílet.
5.     Investiční záměr akce včetně všech dokladů, pro zařazení do návrhu státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví, předloží účastník gestorovi podprogramu nejpozději do 15. května roku předcházejícímu plánovanému zahájení financování akce. V ostatních případech v termínu stanoveném správcem programu. Gestoři podprogramů předloží odboru investičního rozvoje (dále jen odbor INV) soupis investičních akcí, které byly vybrány k realizaci v aktuálním roce komisemi ustanovenými příslušnými gestory podprogramů, včetně všech dokladů potřebných k registraci akce. Komise provádějí výběr investičních akcí do výše přidělených prostředků ze státního rozpočtu na jednotlivé podprogramy v aktuálním roce.
 
Článek 3
Vystavení Registrace akce
 
1.     Odbor INV předloží k realizaci doporučené investiční záměry do porady vedení Ministerstva zdravotnictví ke schválení. Na základě výsledku projednání v poradě vedení MZ odbor INV buď eviduje akci zápisem dat do SMVS/EDS a vystaví Registraci akce, nebo vrátí investiční záměr k doplnění, případně oznámí žadateli, že se státní rozpočet nebude na financování akce podílet.
2.     Pokud bude akce připravována a realizována jako projekt (akce s výdaji státního rozpočtu zpravidla vyššími než 200 mil. Kč viz § 13 odst. 3 písm. a) a c) rozpočtových pravidel), požádá správce programu  Ministerstvo financí o souhlas s registrací a se zadáním projektu. Na tyto akce se vztahují Pravidla projektového řízení uvedené v příloze č. 4.
3.     V příloze registračního listu stanoví správce programu rozsah dokladů, které účastník zašle k posouzení, aby bylo možno zahájit přípravu a zabezpečení výstavby a zadat veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách).
 
 Článek 4
Výběr uchazeče na přípravu a zabezpečení  akce a výběr dodavatele pro realizaci akce
 
1.     Po obdržení registrace akce připraví účastník, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v souladu s pokyny stanovenými v registraci akce, výběr uchazeče na dodávku projektové dokumentace a výběr uchazeče o provádění inženýrské činnosti ve výstavbě. A to v případě, že se jedná o investiční akci, která provádění inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace vyžaduje a jejichž termíny a náklady na ně jsou uvedeny v příslušných  formulářích SMVS/EDS.
2.     V případě podlimitních veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu doloží účastník provedení výběrového řízení dle podmínek registrace akce.
3.     Při výběru uchazeče ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, je účastník povinen předložit správci programu k odsouhlasení zadávací dokumentaci a návrh na způsob výběru uchazečů. Bez souhlasu správce programu nelze výběr uchazečů zahájit.
4.     Po výběru uchazečů předloží účastník správci programu doklady o výběru dodavatele, návrhy smluv o dílo na provádění inženýrské činnosti ve výstavbě a na zpracování projektové dokumentace podepsané pouze dodavatelem, včetně aktualizovaných formulářů SMVS/EDS. Pokud správce programu návrhy smluv o dílo odsouhlasí, účastník zabezpečí podpis smlouvy a oboustranně podepsanou smlouvu zašle správci programu.
5.     Doklady stanovené správcem programu v příloze registrace akce pro výběr dodavatele pro realizaci akce, předloží účastník k posouzení správci programu. Zejména je nezbytné předložení zadávací dokumentace na výběr dodavatele a doklady o způsobu výběru uchazeče o realizaci akce (postup je stejný jako u výběru uchazeče na přípravu a zabezpečení výstavby). Správce programu k této části dokumentace projektu vypracuje stanovisko, včetně pokynů pro vyhlášení veřejné zakázky.  Bez souhlasu správce programu nelze zahájit výběrové řízení. Při výběru je nutno nabídky posuzovat zejména z hlediska výše nabídkové ceny, doby realizace akce, doby a rozsahu záruk za provedené dílo uvedené v návrhu smlouvy o dílo.
6.     Po výběru uchazečů na zhotovení díla resp. realizaci dodávky předloží účastník správci programu doklady o výběru dodavatele a návrh smlouvy o dílo (kupní smlouvy) podepsaný pouze dodavatelem k odsouhlasení, včetně aktualizovaných formulářů SMVS/EDS.
 
Článek 5
Vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen rozhodnutí)
 
1.     Na základě dokončení činností podle čl. 4 zabezpečí účastník zpracování dokladů, které jsou potřebné pro vydánírozhodnutí. Jedná se o dokumenty stanovené v registraci akce, jejichž rozsah stanovil správce programu. Pokud jsou k financování akce použity jiné zdroje financování než státní rozpočet a vlastní zdroje, předloží účastník doklad o zabezpečení těchto finančních zdrojů. Jedná se zejména o finanční  prostředky obcí, krajů nebo jiných cizích zdrojů.
2.     Správce programu uvedené doklady posoudí a podle typu akce buď vydá rozhodnutí, nebo požádá o souhlas Ministerstvo financí v případě, že akce je financována formou individuálně posuzovaných výdajů.
3.     Pokud správce programu zjistí, že předložené doklady jsou pro vydání rozhodnutí nedostatečné, požádá účastníka o jejich doplnění.
 
Článek 6
Změna rozhodnutí
 
1.     Účastník je povinen neprodleně informovat správce programu pokud zjistí, že není schopen realizovat akci v souladu s obsahem registrace akce nebo rozhodnutí a zároveň je povinen předložit návrh na změnu rozhodnutí se zdůvodněním včetně příslušných formulářů SMVS/EDS. Správce programu návrh změny posoudí a v případě kladného stanoviska rozhodne o provedení změny rozhodnutí, v opačném případě návrh zamítne a s dalšími pokyny vrátí účastníkovi. U akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu v případě, že došlo ke změně závazně určených parametrů, předloží správce programu návrh na změnu rozhodnutí Ministerstvu financí a požádá o souhlas s jeho vydáním.
2.     Změnu financování v aktuálním roce (nedočerpání přidělených finančních prostředků) oznámí účastník správci programu nejpozději do 30. listopadu běžného roku.
 
 Článek 7
Pokyn k provedení založené rezervace v Integrovaném informačním systému státní pokladny (dále jen IISSP)
 
1.     Na základě vydaného rozhodnutí a předložení oboustranně podepsaných smluvních dokumentů zajistí správce programu vydání pokynu k provedení založené rezervace v IISSP na úhradu faktur dodavatele realizace akce do výše limitu přiděleného v kalendářním roce. Finanční prostředky jsou uvolňovány dle postupu realizace akce a jejího smluvního zajištění. Vydání pokynu k provedení založené rezervace v IISSP je možné až po jeho schválení poradou vedení ministerstva. Předložení návrhu do porady vedení zajistí správce programu.
2.     Výdaje vedené v  informačním systému SMVS/EDS jsou závazným ukazatelem státního rozpočtu, jehož změnu lze provést pouze rozpočtovým opatřením podle rozpočtových pravidel. Rozpočtové limity jednotlivých akcí jsou nepřekročitelné.
 
 Článek 8
Závěrečné vyhodnocení akce
 
1.     Po dokončení realizace akce zpracuje účastník zprávu v souladu ustanovením § 6 vyhlášky a podle pokynů stanovených v registraci akce a předloží ji správci programu v termínu stanoveném v rozhodnutí.
2.     Součástí zprávy jsou také aktualizovaná data odpovídající skutečnosti, zpracovaná na formulářích S 09 110 – S 09 160 a vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování akce včetně vyúčtování vlastních a ostatních zdrojů účastníka na financování akce doložené fakturami a výpisu z účtů. Dále doklady o zaevidování pořízeného investičního majetku do majetku organizace (např. soupis investičního majetku s přidělenými inventárními čísly včetně pořizovací ceny apod.).
3.     Zprávu předloží účastník správci programu, který provede kontrolu předložených dokladů a v případě správnosti vystaví Závěrečné vyhodnocení akce. V případě neúplných nebo neprůkazných dokladů vyzve správce programu účastníka k jejich doplnění či přepracování.
4.     Pokud správce programu kontrolou předložené dokumentace a porovnáním s rozhodnutím nezjistí porušení podmínek účasti státního rozpočtu na realizaci akce, závěrečné vyhodnocení ukončí. Při zjištění porušení podmínek účasti státního rozpočtu na realizaci akce, případně jiného neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu, předá správce programu toto zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu.
 
Článek 9
Převod prostředků státního rozpočtu
 
1.     Ministerstvo zdravotnictví převede nespotřebované prostředky státního rozpočtu v daném roce určené na financování programů do následujícího roku prostřednictvím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.
 
Článek 10
Společná ustanovení
 
1.     Odbor INV rozvoje bude poskytovat správcům podprogramů a účastníkům metodickou pomoc při přípravě a realizaci akce vyplývající z ustanovení vyhlášky a tohoto postupu.
2.     Pro zabezpečení kontroly systému vynakládání prostředků státního rozpočtu budou správci podprogramů uplatňovat režim kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
3.     U nově zahajovaných akcí je nutné vyžádat u správce programu přístupová práva do informačního systému SMVS/EDS. Dále je nutné postupovat dle pokynu uvedeného v příloze č. 5.
4.     Účastník odpovídá za správnost a úplnost podkladů předkládaných k vydání všech rozhodnutí dle vyhlášky.
5.     Správci podprogramů zveřejňují informace o všech žádostech o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, v souladu s § 18 rozpočtových pravidel, na informačním portálu https://www.dotinfo.cz.
6.     Správci podprogramů navrhují výběr investičních akcí, případně výběr akcí projednávají v poradních orgánech (komisích) pro tento účel ustanovených.
7.     Dokumentaci akce eviduje, zakládá a archivuje správce programu. Skartační lhůta se řídí zvláštním předpisem.
 
Přílohy:
č. 1 – Seznam správců programů, gestorů podprogramů a minimální spoluúčast účastníků na financování akcí v podprogramech,
č. 2 – Obsah a kritéria hodnocení investičního záměru na akce zabezpečující realizaci cílů programu,
č. 3 – Formuláře investičního záměru,
č. 4 – Pravidla projektového řízení,
č. 5 – Postup při instalaci informačního systému SMVS/EDS,
č. 6 – Upozornění na uvádění správného obchodního názvu ve shodě s  ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/).
 
 

Přílohy