Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší

Vytvořeno: 17. 10. 2019 Poslední aktualizace: 18. 12. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 17. října 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší (dále jen „Program“), do kterého mohou podat žádost o dotaci poskytovatelé zdravotních služeb, kteří splňují požadavky stanovené Metodikou Programu (dále jen „Poskytovatel“).  Poskytovatelé, jejichž žádost o dotaci bude podpořena, zajistí pilotní provoz ordinace po dobu 24 měsíců v souladu s pravidly definovanými Metodikou Programu za účelem zvýšení dostupnosti a rozšíření poskytování zdravotně-sociální služby pro osoby bez přístřeší či ohrožené ztrátou bydlení.

Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 29. listopadu 2019. Program bude realizován v 6 lokalitách: Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Olomouc, Plzeň.  V každé lokalitě je možné podpořit jednu žádost jednoho příjemce dotace, v rámci níž mohou být financována dvě místa poskytování služeb. Maximální výše dotace na realizaci jednoho pilotního provozu/jeden region je 7 492 454,00 Kč.

Pilotní provoz bude financován z pilotního projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší“ registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 3.2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Tento projekt je financován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 31. října 2019 v budově ministerstva, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu ordinaceOBP@mzcr.cz do 30. října 2019.


Důležitá informace pro žadatele o dotaci k programu „Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší“ k požadavku ohledně zaměstnání všeobecného praktického lékaře a praktické sestry v Pilotní ordinaci všeobecného praktického lékaře uvádíme.

Všeobecný praktický lékař Pilotní ordinace by měl mít vždy nejméně úvazek 0,2, jak je uvedeno v Metodice.

V Pilotní ordinaci všeobecného praktického lékaře může pracovat všeobecná sestra i praktická sestra. Praktická sestra v Pilotní ordinaci všeobecného praktického lékaře může vykonávat ty činnosti, které stanoví vyhláška 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb je vymezeno vyhláškou č. 99/2012 Sb.

Toto upřesnění k výkladu minimálního personální obsazení týmu Pilotní ordinace bude obsahem nejbližší revize Metodiky dotačního programu.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Metodika programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší byla ke dni 7. 2. 2020 upravena na základě jednání se zástupci zdravotních pojišťoven.

Ke změnám došlo v kapitolách:

  1. Kapitola III. tabulka „časové nastavení“
  2. Kapitola V. bod 5
  3. Kapitola IX. bod 2
  4. Kapitola XV. bod g)

 

Ministerstvo zdravotnictví dne 3. 11. 2020 zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky Programu v důsledku nepříznivé epidemiologické situace.

 

Ministerstvo zdravotnictví dne 18. 12. 2020 zveřejňuje upravenou informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky Programu v důsledku nepříznivé epidemiologické situace s prodloužením platnosti.

Přílohy