Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče

Vytvořeno: 22. 3. 2019 Poslední aktualizace: 20. 6. 2022

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. března 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče (dále jen „Program“), do kterého mohou podat  žádost o dotaci poskytovatelé zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí, kteří splňují požadavky stanovené Metodikou Programu (dále jen „poskytovatel“).  Poskytovatelé, jejichž žádost o dotaci bude podpořena, zajistí pilotní provoz po dobu 36 měsíců v souladu s pravidly definovanými Metodikou Programu za účelem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování specializované paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 15. května 2019. V rámci Programu bude podpořeno 10 poskytovatelů. Maximální možná dotace pro jednoho poskytovatele na pilotní provoz je 4 800 000 Kč.

Pilotní provoz bude financován z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“ reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 3.2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Konkrétní podmínky účasti jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory mobilní specializované paliativní péče.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na následující metodické semináře:

 • Seminář pro práci s metodikami sebehodnocení a plánu rozvoje, který je určen pro osoby, které budou zpracovávat sebehodnocení v oblasti řízení a kvality péče a uskuteční se dne 9.4. 2019 v čase 10-15:30 v zasedací místnosti č. 281 v budově MZ
 • Seminář ke zpracování žádostí o dotaci, který se uskuteční dne 26.4. 2019 v čase 10:00-14:00  v zasedací místnosti č. 281 v budově MZ

Na oba semináře je nutné se předem přihlásit na paliativa2@mzcr.cz.

Současně si dovolujeme požádat, aby měli účastníci semináře dne 9. 4. 2019  již předem prostudované metodiky sebehodnocení a účastníci semináře  dne 26. 4. 2019 měli již předem prostudovanou výzvu, její metodiku a přílohy.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Metodika Programu podpory mobilní specializované péče byla ke dni 16. 4. 2019 změněna.

Změna byla provedena v následujících částech Metodiky:

 • v písm. a) bod i. v kapitole VI. Cílové požadavky bylo změněno tak, že celková výše přepočteného úvazku 1,2 podle bodů i. 1. a 2. může být zajištěna max. 3 osobami
 • v čl. 5 v kapitole VII. Mentoring a vzdělávání byly doplněny podmínky mentoringu u žadatelů, kteří v době podání Žádosti o dotaci naplňují parametry Mentorské organizace a zároveň jsou oprávněnými žadateli dle kapitoly IV. čl. 4 Metodiky
 • v čl. 5 písm. a) bod ii. v kapitole XI. Způsobilé výdaje byla doplněna dětská sestra v případě, kdy je poskytována domácí péče dětem do 3 let a písm. b) bod ii. byla doplněna poznámka pod čarou
 • v kapitole XIII. Žádost o dotaci čl. 4) k příloze č.4 doplněna poznámka pod čarou
 • v příloze č. 1 Metodiky, příloha Žádosti o dotaci č. 3 Rozpočet způsobilých výdajů byla doplněna poznámka pod čarou
 • v příloze č. 1 Metodiky, příloha Žádost o dotaci byla doplněna u pole „Mentorská organizace“ poznámka pod čarou
 • v příloze č. 5 Metodiky, příloha Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace v části IV., bod 15) Spolupráce s partnerskou organizací bylo doplněno „je-li relevantní

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

DNE 6. 5. 2019 BYLA PRODLOUŽENA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI. Datum ukončení příjmu žádosti o dotaci je 22. 5. 2019.

Rovněž BYLA ZMĚNĚNA METODIKA PROGRAMU – verze 3.0.

Změna oproti verzi 2.0 byla provedena v následujících částech Metodiky:

 • v písm. a) bod i. kapitoly VI. Cílové požadavky byla doplněna možnost zajištění přepočteného úvazku 1,2 až 5 osobami při úvazku odborného zástupce ve výši min. 0,5.
 • v kapitole III. Časové nastavení Datum ukončení příjmu Žádosti o dotaci bylo změněno na 22. 5. 2019.
 • v čl. 3) kapitoly IV. Vymezení oprávněných žadatelů bylo upřesněno vymezení Mentorské organizace ve vztahu k oprávněnosti žadatele.
 • v čl. 1) kapitoly VII. Mentoring a vzdělávání bylo upřesněno vymezení Mentorské organizace jakožto poskytovatele poradenství a „know-how“.
 • Příloha č. 1 Metodiky Formulář Žádosti o poskytnutí dotace byl změněn v bodě 8) v části Čestné prohlášení, a dále byl upraven název přílohy č. 5 a 7 Žádosti tak, aby text odpovídal textu Metodiky.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Dochází k upřesnění počtu hodin pro vykazování osob/účastníků v indikátoru 60000 tak, aby byl zajištěn soulad s pravidly Operačního programu zaměstnanost.

Indikátor 60000 Celkový počet osob/účastníků  – do tohoto indikátoru je možno zařadit pacienty, kteří čerpali zdravotní službu  MSPP, poskytovanou Příjemcem po dobu pilotního provozu, s dobou péče minimálně 40 hodin, přičemž jeden ošetřovací den odpovídá 5 hodinám v rámci tohoto indikátoru. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, jaký počet a míru rozsahu služeb MSPP využila. 

Upřesnění bude zapracováno v nejbližší revizi Metodiky programu a v Rozhodnutích o poskytnutí dotace.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme příjemce, že k 1. 11. 2019 proběhla aktualizace Metodiky podpory MSPP a její přílohy č. 7. Ostatní přílohy zůstávají neměnné.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dne 29.4.2020 byl vydán Metodický pokyn č. 1 k Metodice Programu podpory mobilní specializované paliativní péče, který upravuje poskytování zálohových plateb dotace.

 

Ministerstvo zdravotnictví dne 17. 4. 2020 zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Dne 15.5.2020 byla účinnost výjimek prodloužena do 30.6.2020.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dne 28.7.2020 byly aktualizovány formuláře přílohy M02 Metodiky

 

Dne 1.9.2020 byla aktualizována Metodika Programu podpory mobilní specializované paliativní péče. Verze 5 je umístěna v přílohách níže. Předchozí verze jsou k dispozici v příloze Archiv.zip.

Ministerstvo zdravotnictví dne 26. 10. 2020 zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky Programu v důsledku nepříznivé epidemiologické situace.

 

Ministerstvo zdravotnictví dne 18. 12. 2020 zveřejňuje aktualizovanou informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky Programu v důsledku nepříznivé epidemiologické situace.

 

Dne 2.2.2021 byla aktualizována příloha M02 Metodiky – Zpráva o realizaci a vytvořen nový soubor pro vykazování podpořených osob a personálního obsazení MDT pilotního provozu.

Dne 24.1.2022 byla aktualizována Metodika Programu podpory mobilní specializované paliativní péče. Verze 6 je umístěna v přílohách níže. Předchozí verze jsou k dispozici v příloze Archiv.zip.

VYSVĚTLENÍ METODIKY PROGRAMU

Vysvětlení požadavků na personální zjištění multidisciplinárního týmu v Programu podpory MSPP. U profesí definovaných v kap. VI. bod a.) iv. a v. Metodiky Programu je pro účely programu vyžadována dostupnost těchto profesí. Zajištění poskytování souvisejících služeb v rámci služeb mobilního hospice je možné nejen na základě pracovněprávního vztahu, ale také na základě písemné smlouvy/dohody mimo zákoník práce (např. smlouva o poskytnutí služeb apod.).

Přílohy