Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2023 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Vytvořeno: 2. 3. 2023 Poslední aktualizace: 2. 3. 2023

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“).

Dne 8. 2. 2017 schválila vláda nový způsob hodnocení výzkumných organizací (dále jen „VO“) s názvem „Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen „Metodika 17+“). Na základě proběhlých jednání, doručených podkladů od příjemců institucionální podpory (dále jen „IPO“), zveřejněných výsledků Modulu 1 a 2 Metodiky 17+ a s ohledem na přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu, byl schválen následující postup výpočtu IPO na rok 2023.

Částka určená na IPO v roce 2023 byla zvýšena o 21 848 830 Kč na 750 143 152 Kč, což představuje 3% nárůst proti roku 2022. Tento nárůst odpovídá požadavkům Metodiky 17+ na meziroční nárůst výše rozdělované institucionální podpory.

Pro poskytnutí IPO na rok 2023 jsou rozhodující jednak přiznané finanční prostředky v roce 2022, výstupy Modulu 1 a 2 dle Metodiky 17+ a dále podklady od jednotlivých příjemců IPO v podobě průběžných zpráv za rok 2022 na základě kterých členové Komise pro IPO zařadili jednotlivé VO do škály:

A REZ – Vynikající (excellent) 

B REZ – Velmi dobrá (very good)

CREZ – Průměrná (average)

D REZ – Podprůměrná (below average).

Zároveň proběhlo hodnocení VO na národní úrovni, zpracované Oddělením hodnocení výzkumných organizací Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jehož výsledem bylo škálování výzkumných organizací podle Modulu 1 a 2 Metodiky 17+.

Na zasedání Komise pro IPO dne 8.2.2023 bylo porovnáno hodnocení členů Komise s hodnocením Úřadu vlády a závěrem bylo konstatováno, že rozdíly ve škálování představují maximálně jeden stupeň zvolené škály a nepředstavují výrazné odlišení hodnocení členů Komise od hodnocení zaslaném z Úřadu vlády, proto členové Komise i zástupci MZ akceptují výsledky škálování Úřadu vlády, které bylo využito k výpočtu IPO na rok 2023.

Z důvodu přetrvávající chybovosti dat poskytovaných jako podklad pro hodnocení odborem podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády nebylo možné pro hodnocení roku 2022 a související výpočet výše podpory použít vzorec uvedený v Metodice hodnocení výzkumných organizací v resortu Ministerstva zdravotnictví. Ve spolupráci s Komisí pro institucionální podporu Ministerstva zdravotnictví byl proto použit následující postup.

Základ pro výpočet představuje částka finančních prostředků vyplacená v roce 2022, která byla dle schváleného škálování upravena pro rok 2023 následovně:

A – navýšení o 3 % proti roku 2022

B – navýšení o 2 % proti roku 2022

C – navýšení o 1 % proti roku 2022

D – navýšení o 0 %, zachování částky roku 2022.

Zbylá nedočerpaná částka byla poměrově rozdělena mezi výzkumné organizace zaškálované jako A, takže tyto organizace finálně obdrží navýšení vyšší než 3 %. Zvolená metodika výpočtu zaručuje výzkumným organizacím stabilitu finančních prostředků a zároveň zvýhodňuje výzkumné organizace zařazené jako, C, B a zejména A. Detailnější způsob výpočtu je uveden v příloze.

Celková částka na rozvoj výzkumných organizací pro rok 2023 činí 750 143 152 Kč a je rozdělena mezi 9 výzkumných organizací, které splňují požadavky nařízení Komise č. 651/2014 na výzkumnou organizaci a mají statut výzkumné organizace.

MZ jako poskytovatel v případě této výzvy nevyužívá možnosti postupu podle ustanovení § 14k, § 14l a § 14p zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Závěrem si Vás dovoluji požádat o zpracování a následné zaslání vyplněných podkladů (opatřených příslušnými razítky a podpisem osoby jednající jménem žadatele) potřebných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2023 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, viz přílohy tohoto dopisu, na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví

oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání

Ing. Jana Hejnová

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

a to prostřednictvím datové schránky a zároveň elektronicky na e-mail: veda@mzcr.cz (podepsaná naskenovaná Žádost ve formátu pdf a Tabulka rozpočtu ve formátu xls) nejpozději do 15. 3. 2023. Zaslání podkladů v tištěné formě není vyžadováno.

Rozdělovník – seznam oprávněných žadatelů:

 1. Endokrinologický ústav
 2. Fakultní nemocnice Brno
 3. Fakultní nemocnice Hradec Králové
 4. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 5. Fakultní nemocnice Olomouc
 6. Fakultní nemocnice Ostrava
 7. Fakultní nemocnice Plzeň
 8. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 9. Fakultní nemocnice v Motole
 10. Institut klinické a experimentální medicíny
 11. Masarykův onkologický ústav
 12. Národní ústav duševního zdraví
 13. Fakultní nemocnice Bulovka
 14. Nemocnice Na Homolce
 15. Revmatologický ústav
 16. Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
 17. Fakultní Thomayerova nemocnice
 18. Ústav hematologie a krevní transfuze
 19. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Přílohy