Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2020 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků

Vytvořeno: 26. 2. 2020 Poslední aktualizace: 26. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků (dále jen „DKRVO“).

Dne 8. 2. 2017 schválila vláda nový způsob hodnocení výzkumných organizací (dále jen „VO“) s názvem „Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen „Metodika 17+“). Na jejím základě byly při hodnocení jednotlivých výzkumných organizací a stanovení výše institucionální podpory (dále jen „IPO“) na rok 2020 využity výstupy ze zaslaných průběžných zpráv za rok 2018. Dle výstupů ze zaslaných průběžných zpráv členové Komise pro institucionální podporu rozdělili příjemce IPO dle Metodiky 17+ do škály podle kritérií kvality jednotlivých výzkumných organizací. Škála rozděluje VO následovně:

A – Vynikající

B – Velmi dobrá

C – Průměrná

D – Podprůměrná.

Podle doporučení Komise pro institucionální podporu a rozhodnutí pana ministra byla IPO na rok 2020 stanovena následujícím způsobem:

  1. Celková částka ve výši 643 562 000 Kč poskytnutá ze SR na rok 2020 bude navýšena o 42 925 856 Kč na částku 686 487 856 Kč. Navýšení bude hrazeno z položky nároky z nespotřebovaných výdajů na rok 2020.
  2. Základem pro každou VO bude částka vyplacená na IPO v roce 2019.
  3. Z titulu většinově výzkumné organizace bude NÚDZ poskytnuta částka 25 000 000 Kč jakožto bonifikace této výzkumné instituce. Navýšení IPO ve výši 25 000 000. Kč bylo stanoveno jako součin částky IPO za rok 2019 vynásobené koeficientem 0,898. Zmíněná částka bude hrazena z částky vyčleněné k převodu Národního programu udržitelnosti (dále jen „NPU“) do institucionální podpory.
  4. Jako částečná kompenzace absence finančních prostředků poskytovaných v předchozích letech na NPU, bude rozdělena částka 2 865 000 Kč mezi Masarykův onkologický ústav (dále jen „MOÚ“) a FN Olomouc v poměru 80:20, tj. pro MOÚ 2 292 000 Kč a pro FN Olomouc 573 000 Kč. Poměr přiznaných částek vychází z částek přidělovaných na NPU ze strany MŠMT.
  5. Vzhledem k výsledku škálování VO na základě Průběžných zpráv za rok 2018, kdy členové Komise zařadili Nemocnici Na Homolce z kategorie A do kategorie B, bylo rozhodnuto, že částka 3 484 777, přiznaná v roce 2019 pro VO typu A, bude Nemocnici Na Homolce odejmuta a bude rozdělena mezi ostatní VO, které v roce 2020 splňují podmínky zařazení do kategorie A.

Detailnější způsob výpočtu je uveden v Příloze č. 3.

V příloze je uveden soubor s výpočtem částek na DKRVO pro výzkumné organizace a k vyplnění rovněž i Žádost o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2020 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků (dále jen „Žádost“). Dovoluji si poukázat na skutečnost, že obdobně jako tomu bylo v roce 2019, tvoří přílohu Žádosti Tabulka rozpočet, ve které uvedete podrobné členění dotace, a která bude obdobně jako v roce 2019 nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2020 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

Na základě Vámi vyplněné a zaslané Žádosti vč. Tabulky rozpočtu bude vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2020 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

MZ jako poskytovatel v případě této výzvy nevyužívá možnosti postupu podle ustanovení § 14k, § 14l a § 14p zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Závěrem si Vás dovoluji požádat o zpracování a následné zaslání vyplněných podkladů potřebných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2020 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků, viz přílohy tohoto dopisu, na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
odbor vědy a lékařských povolání
oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání
Ing. Jana Hejnová
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

a to v tištěné podobě opatřené příslušnými razítky a podpisem osoby jednající jménem žadatele) a zároveň elektronicky na e-mail: veda@mzcr.cz (podepsaná naskenovaná Žádost ve formátu pdf a Tabulka rozpočtu ve formátu xls) nejpozději do 20. 3. 2020. V případě, že byste potřebovali stanovený termín pro zpracování podkladů posunout, neváhejte prosím kontaktovat oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (e-mail: veda@mzcr.cz).

Přílohy:

  1. Žádost o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2020 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků
  2. TABULKA ROZPOČET – Institucionální podpora 2020
  3. Tabulka Rozdělení plateb institucionální podpory na DKRVO pro stávající příjemce institucionální podpory pro rok 2020

Rozdělovník – seznam oprávněných žadatelů:

1.         Endokrinologický ústav

2.         Fakultní nemocnice Brno

3.         Fakultní nemocnice Hradec Králové

4.         Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

5.         Fakultní nemocnice Olomouc

6.         Fakultní nemocnice Ostrava

7.         Fakultní nemocnice Plzeň

8.         Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

9.         Fakultní nemocnice v Motole

10.       Institut klinické a experimentální medicíny

11.       Masarykův onkologický ústav

12.       Národní ústav duševního zdraví

13.       Nemocnice Na Bulovce

14.       Nemocnice Na Homolce

15.       Revmatologický ústav

16.       Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

17.       Thomayerova nemocnice

18.       Ústav hematologie a krevní transfuze

19.       Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Přílohy