Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019

Vytvořeno: 29. 1. 2019 Poslední aktualizace: 29. 1. 2019

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků (dále jen „DKRVO“).

Dne 8. 2. 2017 schválila vláda nový způsob hodnocení výzkumných organizací (dále jen „VO“) s názvem „Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen „Metodika 17+“). Na jejím základě byly při hodnocení jednotlivých výzkumných organizací a stanovení výše institucionální podpory (dále jen „IPO“) na rok 2019 využity jednak bibliometrické výsledky Hodnocení výzkumných organizací za rok 2017, zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace a dále výstupy ze zaslaných dlouhodobých koncepcí rozvoje výzkumných organizací. Dle výstupů ze zaslaných koncepcí členové Komise pro institucionální podporu rozdělili příjemce IPO dle Metodiky 17+ do škály podle kritérií kvality jednotlivých výzkumných organizací. Škála rozděluje VO následovně:

A – Vynikající

B – Velmi dobrá

C – Průměrná

D – Podprůměrná.

Podle doporučení Komise pro institucionální podporu a rozhodnutí pana ministra byla IPO na rok 2019 vypočtena následujícím způsobem:

  1. část IPO – pro všechny příjemce – fixace 70% finančních prostředků IPO z roku 2018
  2. část IPO – pro všechny příjemce – 15% částky je rozděleno dle bibliometrických údajů  – Modul 2 Metodiky 17+
  3. část IPO – pro všechny příjemce – 15% částky je rozděleno dle tzv. škálování, kde VO typu C obdrží 0x Kč, VO typu B obdrží 1x Kč a VO typu A obdrží 2x Kč, přičemž x = koeficient výpočtu.
  4. část IPO – pro VO typu A, kde navýšení celkové částky IPO o 5% je rovnoměrně rozděleno mezi VO typu A.

Detailnější způsob výpočtu je uveden v Příloze č. 3.

V příloze tohoto dopisu je  soubor s výpočtem částek na DKRVO pro výzkumné organizace a k vyplnění a rovněž i Žádost o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2019 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků (dále jen „Žádost“). Dovolujeme si poukázat na skutečnost, že obdobně jako tomu bylo v roce 2018, tvoří přílohu Žádosti Tabulka rozpočet, ve které uvedete podrobné členění dotace, a která bude obdobně jako v roce 2018 nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2019 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

Na základě Vámi vyplněné a zaslané Žádosti vč. Tabulky rozpočtu bude vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2019 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

MZ jako poskytovatel v případě této výzvy nevyužívá možnosti postupu podle ustanovení § 14k, § 14l a § 14p zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Závěrem si Vás dovolujeme požádat o zpracování a následné zaslání vyplněných podkladů potřebných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2019 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků, viz přílohy tohoto dopisu, na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
odbor vědy a lékařských povolání
oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání
Ing. Jana Hejnová
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

a to v tištěné podobě opatřené příslušnými razítky a podpisem osoby jednající jménem žadatele) a zároveň elektronicky na e-mail: veda@mzcr.cz  (podepsaná naskenovaná Žádost ve formátu pdf a Tabulka rozpočtu ve formátu xls) nejpozději do 15. 3. 2019. V případě, že byste potřebovali stanovený termín pro zpracování podkladů posunout, neváhejte prosím kontaktovat oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (e-mail: veda@mzcr.cz).

Seznam oprávněných žadatelů:

1.         Endokrinologický ústav

2.         Fakultní nemocnice Brno

3.         Fakultní nemocnice Hradec Králové

4.         Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

5.         Fakultní nemocnice Olomouc

6.         Fakultní nemocnice Ostrava

7.         Fakultní nemocnice Plzeň

8.         Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

9.         Fakultní nemocnice v Motole

10.       Institut klinické a experimentální medicíny

11.       Masarykův onkologický ústav

12.       Národní ústav duševního zdraví

13.       Nemocnice Na Bulovce

14.       Nemocnice Na Homolce

15.       Revmatologický ústav

16.       Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

17.       Thomayerova nemocnice

18.       Ústav hematologie a krevní transfuze

19.       Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Přílohy