Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2020 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Vytvořeno: 18. 12. 2019 Poslední aktualizace: 18. 12. 2019

UPOZORNĚNÍ ke kapitole 5.1 Metodiky

S ohledem na postup akreditačního procesu neplatí povinnost předkládat kopie Rozhodnutí o udělení akreditace na základní kmen a na vlastní specializovaný výcvik nejpozději do 29. 5. 2020. Akreditačním komisím budou k věcnému hodnocení předloženy i žádosti, u kterých nebyla kopie rozhodnutí doložena, avšak pouze za předpokladu, že akreditační komise dříve vydala souhlasné stanovisko s udělením příslušné akreditace. Vydání tohoto souhlasného stanoviska nemusí žadatel prokazovat, bude doloženo ze strany Ministerstva zdravotnictví.  

 

UPOZORNĚNÍ – posun termínů souvisejících s hodnocením formálních náležitostí Žádostí

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví aktualizaci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci a Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2020, která se týká posunu termínů souvisejících s hodnocením formálních náležitostí Žádostí. Změny se týkají kapitol 6.1 Zveřejnění výsledků hodnocení formálních náležitostí a 12. Časový průběh.

Konkrétně se jedná o následující body:

  • zveřejnění seznamu vyloučených Žádostí pro formální nedostatky – posun termínu z 17. 4. 2020 na 7. 5. 2020
  • lhůta pro podání námitek (do 5 pracovních dnů) – posun termínu z 24. 4. 2020 na 15. 5. 2020
  • rozhodnutí MZ o námitkách – posun terminu z 30. 4. 2020 na 22. 5. 2020

Uvedené změny jsou v metodice označeny žlutou barvou.

 

UPOZORNĚNÍ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizaci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci a Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2020

Úprava Metodiky se týká zejména posunu termínu pro předložení kopie Rozhodnutí o udělení akreditace z 15. 5. 2020 na 29. 5. 2020 a dále byl upřesněn výklad některých ustanovení. Úpravy byly provedeny v kapitolách 5.1, 5.2, 6. a 12.

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla:

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci a Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2020, včetně výše dotace pro rok 2020 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2020. 

Upozornění: v případě vyplňování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo v oboru pediatrie upozorňujeme na to, že v záložce nazvané Informace o žadateli se v okénku nazvaném Maximální výše dotace pro daný obor vyplňuje výše dotace pro Pediatrii II, tj. 2 430 000 Kč. O skutečné výši poskytnuté dotace, tj. zda bude poskytnuto 2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč, bude rozhodnuto až po výběru rezidenta podle jeho vzdělávacího plánu, tj. zda se zaváže absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (část I. písm. e).

Text výzvy a metodik je obsažen v přílohách.

Přílohy