Výsledky otevřené výzvy ZDOVA2 zaměřené na prevenci přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách

Vytvořeno: 11. 3. 2021 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu Zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu Zdraví vyhlásilo v roce 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondů EHP 2014-2021 „Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci“ (ZDOVA2).

Do této výzvy byly předloženy 2 žádosti, obě byly posouzeny z hlediska formálních náležitostí a oprávněnosti. Po splnění kritérií formálních náležitostí o oprávněnosti byly žádosti hodnoceny z hlediska kvality externími hodnotiteli.

Následně byly žádosti hodnoceny hodnotící komisí a obě byly doporučeny k financování.

Verifikace hodnotícího procesu ze strany Ministerstva financí potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem zdravotnictví jako partnerem programu proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2020, programu Zdraví a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení.

Schváleny byly tyto projekty:

Číslo žádosti

Název žadatele

Název projektu

ZD-ZDOVA2-001

Fakultní nemocnice v Motole

Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami

ZD-ZDOVA2-002

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Saste Roma – rozvíjíme zdraví ve vyloučených lokalitách

 

Oba žadatelé budou oficiálně vyrozuměni zprostředkovatelem programu v souladu s výzvou.