Aktualizované výkladové stanovisko MZ ČR k právním aspektům provedení umělého přerušení těhotenství na žádost cizinek přicházejících v rámci současné migrační vlny z Ukrajiny

Vytvořeno: 10. 3. 2022 Poslední aktualizace: 5. 3. 2024

Podle českého práva je omezeno provedení umělého přerušení těhotenství cizinkám, jedná-li se o umělé přerušení těhotenství na žádost ženy (do 12. týdne těhotenství). V případě umělého přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů žádné omezení není.

Pokud však cizinka disponuje oprávněním k dlouhodobému pobytu (vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu nebo dočasná ochrana) v Evropské unii, je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn u ní provést umělé přerušení těhotenství na žádost.

Podrobnosti jsou k dispozici v příloze.


За чеським законодавством, обмежується можливість проведення штучного переривання вагітності у іноземок, якщо йдеться про штучне переривання вагітності на прохання жінки (до 12-го тижня вагітності). У разі штучного переривання вагітності за станом здоров’я — жодних обмежень немає.
Однак, якщо іноземка має дозвіл на довгострокове перебування (віза для перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування або тимчасовий захист) в Європейському Союзі, то заклад охорони здоров’я має право зробити штучне переривання вагітності за бажанням.

Детальна інформація чеською мовою доступна у додатку.


Согласно законодательству Чехии проведение аборта иностранкам ограничено, если это аборт по желанию женщины (до 12-й недели беременности). В случае аборта по состоянию здоровья ограничений нет.

Однако если иностранка имеет разрешение на длительное пребывание (виза терпимости или временной защиты, разрешающая пребывание в стране более 90 дней) в Евросоюзе, медицинское учреждение имеет право провести аборт по её требованию. 

Подробная информация на чешском языке доступна в приложении.

Přílohy