Vyhodnocení analýz a nové koncepce dobrovolnictví u poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 12. 4. 2023 Poslední aktualizace: 12. 4. 2023

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, byly zpracovány další dvě dílčí zprávy analýz.

Dílčí zpráva C obsahuje kvalitativní a kvantitativní průzkum a hodnocení vývoje inovovaného programu dobrovolnictví (dále jen „PD“) u 14 poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „PZS“) v začáteční fázi realizace PD a u 16 PZS s již dlouhodobě realizovaným PD. S ohledem na probíhající pandemii covid-19 se realizovaný průzkum soustředil především na informace týkající se organizace a realizace PD v takovéto mimořádné situaci.

Z výsledků je zřejmé, že převažuje informovanost pacientů o PD u PZS až přímým kontaktem na odděleních. Pohled pacientů na sledování jejich spokojenosti ze strany personálu PZS vykazuje obdobné výsledky jak u spokojenosti s vlastními dobrovolnickými aktivitami, tak u spokojenosti s organizací PD. U PZS s vlastním PD je výsledek sledování spokojenosti pacientů s dobrovolnickými aktivitami vyšší. 

Dílčí zpráva D je rozdělena na dvě zásadní části: část D1, která se soustředí na závěrečnou výzkumnou etapu nazvanou W2/KS (předvýzkum a kulaté stoly) a také na samostatnou analýzu části D a část D2, která shrnuje všechny dosavadní poznatky ze všech etap projektu (od W1/KS až po část D) ve dvou souhrnných kapitolách a následně odpovídá na 5 základních cílů celé analýzy.

Krátké souhrny k oběma dílčí zprávám jsou k dispozici v přílohách, stejně tak dílčí zprávy v plném rozsahu.

Dílčí zprávy C a D jsou zpracovány v rámci veřejné zakázky „Zpracování analýz stávajícího nastavení a potřeb dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních v České republice a následné vyhodnocení nové koncepce programu dobrovolnictví pro tyto lůžkové zdravotní služby a organizace a vyhodnocení workshopů II.”, která je realizována v rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Přílohy