Vyhlášení výsledků VES 2010 – 2015 na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví

Vytvořeno: 3. 8. 2010 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020
Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje vyhlášený v Resortním programu výzkumu a vývoje MZ III. na léta 2010 – 2015.
 
Do soutěže postoupilo všech 571 přijatých Žádostí. Dále byly projekty odborně posouzeny oponenty a Oborovými komisemi (dále jen „OK“), přičemž některé finančně náročnější návrhy projektů (nad 10 mil. Kč), ale i náhodně vybrané, byly posouzeny Ekonomickou komisí (dále jen „EK“).
 
Na základě provedeného odborného hodnocení byl OK vypracován seznam doporučených a nedoporučených (44) žádostí k financování. Na základě tohoto doporučení vyřadila Vědecká rada (dále jen „VR“) 14 Žádostí.
 
Výsledkem posuzování OK a EK bylo mimo jiné podmínění Žádostí snížením požadované účelové podpory (EK posuzovala celkem 92 projektů, z toho 51 na doporučení OK). Na základě návrhu na snížení EK o více jak 50%, byla vyloučena 1 Žádost (viz Příloha č.1).
 
U dalších 24 Žádostí nedosáhlo odborné hodnocení 50 bodů a proto byly VR nedoporučeny k financování (viz Příloha č. 1).
 
VR rovněž nově posuzovala míru požadované podpory, která je rozdílná u Výzkumných organizací (100%) a malých, středních a velkých podniků (£ 80%). Tuto podmínku nesplnilo 16 projektů a proto nebyly VR doporučeny k financování (viz Příloha č. 2).
Celkově bylo v průběhu soutěže vyřazeno 55 projektů.
 
Vzhledem k výši finančních prostředků vyčleněných na tuto soutěž a také k zajištění odborné úrovně řešených projektů, VR byl doporučen k financování pouze jeden z projektů řešitele, a to ten, který dosáhl vyššího celkového hodnocení.
 
Výsledky zasedání VR byly předloženy Dozorčí radě IGA MZ, která potvrdila její stanovisko.
 
Tímto byl dodržen celý postup hodnocení Žádostí o účelovou podporu a odbor VZV předložil panu ministrovi ke schválení seznam Doporučených žádostí včetně předložené alokace finančních prostředků ve výši cca 75 mil. Kč pro rok 2010, která umožňuje financovat cca 21% žádostí pro každou Oborovou komisi.
Celkově bude v této soutěži financováno 112 Žádostí.
 
Tento seznam financovaných žádostí je přiložen v tabulce (Příloha č. 3Alokace VES 2010“).
 
Pokud jste Vaši Žádost nenalezli v přiložených seznamech, byla doporučena, ale nebyla ji již přidělena účelová podpora, z důvodu omezeného rozpočtu.
 
Sekretariát IGA MZ žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2010 – 2015, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb., a Pravidly IGA MZ ČR 2010 – 2015, předložili obratem originály požadovaných dokladů (viz kapitola 6.1. Proces uzavření smlouvy/vydání Rozhodnutí – Zadávací dokumentace 2010 – 2015), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 2 měsíců ode dne vyhlášení rozhodnutí ministra zdravotnictví uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory IGA MZ a zahájeno financování.
 
Nedodržení lhůty pro uzavření Smlouvy způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele dle Pravidel IGA MZ uzavřít tuto Smlouvu s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.
 
Na písemnou žádost uchazeče/příjemce o výsledku odborného hodnocení jeho Žádosti ve veřejné soutěži poskytne sekretariát IGA MZ (prostřednictvím tajemníka IGA MZ – Bc. Lenky Moravcové, email: veda@mzcr.cz) informaci o hodnocení a rovněž mu budou poskytnuty oponentské posudky bez uvedení osobních údajů oponentů a zpravodajů.
Upozorňujeme žadatele, že výše uvedené materiály, budou poskytnuty pouze na základě žádosti z oficiálních emailů uvedených v Žádosti a to pouze jednorázově (aby nedocházelo k duplicitám při vyřizování požadavků). 
 
Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku oboustranného podepsání Smlouvy.

Přílohy