Vyhlášení výsledků VES 2008 – 2011 na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví

Vytvořeno: 19. 11. 2008 Poslední aktualizace: 19. 11. 2008

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje vyhlášený v Resortním programu výzkumu a vývoje MZ na léta 2008 – 2011:
 
Z celkových 513 žádostí bude financováno 210 návrhů projektů, což je 40,9 % ze všech podaných návrhů projektů a 65 % ze schválených projektů doporučených k financování. Seznam financovaných projektů najdete v níže uvedené příloze – jedná se o projekty zvýrazněné barevným pozadím. Návrhy projektů jsou seřazeny podle příslušnosti k oborovým komisím.
K odbornému posouzení bylo doporučeno 459 žádostí, přičemž na základě doporučení Komise pro přijímání bylo pro neúplnost podkladů vyřazeno 54 žádostí. Oborové komise nedoporučily 93 návrhů projektů k podpoře pro jejich negativní hodnocení, s čímž Vědecká rada souhlasila a rozhodla i o vyřazení dalších 48 žádostí na základě kritérií schválených na svém zasedání dne 8.10.2008. Celkem tedy nebylo k financování doporučeno 141 návrhů projektů.
U některých projektů navrhly oborové komise a Ekonomická komise snížit fin. prostředky na řešení projektů – toto snížení VR IGA MZ odsouhlasila a s navrženým snížením souhlasili i uchazeči projektů. U těchto případů je vždy uveden důvod krácení a vyčíslena nová částka. 
Na písemnou žádost uchazeče/příjemce o výsledku odborného hodnocení jeho Žádosti ve veřejné soutěži poskytne IGA MZ (prostřednictvím tajemníka IGA MZ – MUDr. I. Pfeifera, CSc., email: ivan.pfeifermzcr.cz, fax: 224 972 625) informaci o hodnocení a poskytne mu oponentní posudky bez uvedení osobních údajů oponentů.
 
IGA MZ žádá Příjemce účelové podpory IGA MZ na řešení projektů, kterým je přidělena účelová podpora v letech 2008 – 2011, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb., a Pravidly IGA MZ ČR 2008 – 2011, předložili obratem originály požadovaných dokladů, aby mohla být v zákonné lhůtě – do 2 měsíců ode dne vyhlášení rozhodnutí ministra zdravotnictví na www.mzcr.cz uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory IGA MZ, resp. vydáno Rozhodnutí ministra zdravotnictví a zahájeno financování.
MZ dále upozorňuje jednotlivé řešitele financovaných projektů na možnost čerpání podpory až od okamžiku oboustranného podepsání Smlouvy a na možnost převést nevyužité fin. prostředky letošního roku do roku 2009.
 
Příjemce (vč. spolupříjemce) prokazuje (předkládá originál nebo úředně ověřenou kopii originálu) před uzavřením Smlouvy/vydáním Rozhodnutím:


a)      oprávnění k činnosti ne starší 90 kalendářních dnů, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem (viz nařízení vlády ČR č. 461/2002 Sb. a zákon č. 130/2002 Sb.) formou úředně ověřené kopie tohoto oprávnění (výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného seznamu, je-li do něj zapsán), oprávnění k činnosti nepředkládá pouze subjekt zřízený Ministerstvem zdravotnictví nebo speciálním zákonem (např. zák. č. 111/1998 Sb.,). Dále uchazeč přiloží úředně ověřenou kopii dokladu/oprávnění k určitému nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty (viz zákon č. 78/2004 Sb.) v případě navrhovaného programového projektu vyžadujícího povolení či ohlášení SÚKLu přiloží uchazeč originál/úředně ověřenou kopii tohoto dokumentu, ve smyslu zák. č. 79/1997 Sb.; v případě navrhovaného programového projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty přiloží uchazeč úředně ověřenou kopii platného oprávnění podle zákona č. 246/1992 Sb., (OZT) a vyhlášky č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat [tj. zejména „akreditaci uživatelského zařízení“, schválení „projektu pokusu“ odbornou komisí uživatelského zařízení (nepředkládá se v případě již předloženého schválení      na „E“ listu Žádosti), a schválení projektu pokusu příslušným státním orgánem, a osvědčení vydané Ústřední komisí pro ochranu zvířat pro dodavatele laboratorních zvířat, a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody v případě použití zvířat volně žijících druhů pro řešení projektu, osvědčení osob, které řídí  a kontrolují pokusy na zvířatech podle § 17 zákona OZT, aj.];       
 
b)    výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 180 kalendářních dnů (viz zákon č. 269/1994 Sb.,  o Rejstříku trestů) všech osob vykonávajících funkci statutárního orgánu uchazeče nebo všech členů statutárního orgánu uchazeče s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena  stanoveny zvláštním právním předpisem (např. zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm. e) a f) zák. č. 130/2002 Sb.;
 
c)     doklad totožnosti, kterým se prokáže fyzická osoba při podpisu Smlouvy (tj. fotografie, rodné číslo, bydliště a datum platnosti občanského průkazu); 
Nedodržení lhůty pro uzavření Smlouvy způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele dle Pravidel IGA MZ uzavřít tuto Smlouvu s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.

Přílohy