Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026, Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR (VES COVID)

Vytvořeno: 15. 2. 2022 Poslední aktualizace: 15. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a platnými předpisy Evropské unie, výsledek jednostupňové veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje naplňujících Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR (dále jen „VES COVID“).

Termíny VES COVID:

Vyhlášení soutěže: 11. 10. 2021

Soutěžní lhůta: 12. 10. 2021 – 23. 11. 2021 (23:59 hod.)

Hodnotící lhůta: 24. 11. 2021 – 15. 2. 2022

Zahájení řešení projektů: 1. 4. 2022

 

Do soutěže bylo doručeno celkem 53 návrhů projektů (viz Příloha č. 1). Z formálních důvodů byly ze soutěže vyřazeny 4 návrhy projektů. Do odborného hodnocení postoupilo tedy 49 návrhů projektů.

1 návrh projektu nebyl do soutěže přijat, protože nebyl doručen předepsaným způsobem. Uchazeč byl o nepřijetí do soutěže vyrozuměn dopisem MZ. Jednalo se o tento návrh projektu:

  • reg. č. MZ22-VSCHT-BartacekJan (navrhovatel doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Po přijetí návrhů projektů do soutěže probíhala hodnotící fáze v souladu se Zadávací dokumentací veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026, Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR (dále jen „ZD“). Zhodnocení návrhů projektů přijatých do soutěže provedla Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (dále jen „AZV“), resp. její orgány, které byly ustaveny speciálně pro tuto soutěž (5 Odborných hodnotících komisí, Rada odborných garantů, předsednictvo). Pro správu veřejné soutěže byl z nedostatku časového prostoru využit původní grantový systém Interní grantové agentury MZ. V průběhu hodnotící lhůty nebyly na základě rozhodnutí předsednictva AZV zveřejňovány žádné průběžné výsledky o hodnocení.

Rozhodnutí MZ o konečné alokaci finančních prostředků ve VES COVID

MZ po zhodnocení orgány AZV předkládá konečný seznam doporučených návrhů projektů k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 55 516 000 pro rok 2022, která umožňuje financovat 26 projektů (tj. 49 % z celkového počtu řádně doručených návrhů projektů, viz Příloha č. 1). Náklady účelové podpory na na celou dobu řešení projektů financovaných z VES COVID představují částku ve výši 118 984 000 Kč (viz Příloha č. 2). Doba řešení projektů byla stanovena max. na 2 roky (2022 – 2023) s možností prodloužení bez nároku na účelovou podporu v dalších letech.

Seznam podpořených projektů je uveden v Příloze č. 2.

Na vyžádání, zaslaném prostřednictvím datové schránky uchazeče do datové schránky AZV (identifikátor „f7eike4“), poskytovatel umožní seznámení se s výsledkem hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích tj. poskytnutím anonymizovaných oponentních posudků projektu. Na udělení účelové podpory není právní nárok.

 

MZ, resp. AZV žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2022 – 2023, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a ZD, předložili obratem originál / úředně ověřenou kopii požadovaných dokladů (viz kapitola 4.2. odst. 2 ZD), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků veřejné soutěže uzavřena smlouva o poskytnutí účelové podpory (v případě OSS stanoveny výdaje a podmínky poskytnutí podpory) a zahájeno financování projektů.

Nedodržení lhůty pro uzavření smlouvy (v případě OSS pro stanovení výdajů a podmínek poskytnutí podpory) způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele tuto smlouvu neuzavřít, příp. ji uzavřít s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.

Veškeré dokumenty nutné k uzavření smlouvy (v případě OSS pro stanovení výdajů a podmínek poskytnutí podpory) zašlete na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, kontaktní osobou je Bc. Simona Schrötterová, email: covid@azvcr.cz. Pro snadnější komunikaci uvádějte vždy registrační číslo projektu uvedené v Příloze 1 (ve tvaru NU22-X-XXX).

 Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku zveřejnění oboustranně podepsané smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Přílohy