Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2024 – 2027

Vytvořeno: 16. 5. 2023 Poslední aktualizace: 10. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 16. 5. 2023 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (dále jen „Program“)

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2024 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2027,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Podmínky soutěže:

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Poskytnutí účelové podpory

Způsob poskytování účelové podpory se řídí Doporučeným postupem při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona, zveřejněným na: 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=881 a § 10 zákona.

Prokázání způsobilosti uchazeče

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu v souladu s § 18 zákona. Tato povinnost se vztahuje i na dalšího účastníka projektu. Požadované doklady jsou uvedeny
v Zadávací dokumentaci

Kritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: hodnocení pravdivosti, úplnosti a správnosti údajů v návrzích projektů, které zahrnuje i kontrolu vzájemné nerozpornosti údajů obsažených v návrzích projektů, tj. zejména popis projektu v požadovaném jazyce, údaj IČ, soulad financování s platnými právními předpisy, soulad navržených osobních nákladů s příslušnými pracovními kapacitami, řádné zdůvodnění finančních položek, soulad navržené intenzity podpory a skutečného podílu prostředků požadovaných od poskytovatele na celkových nákladech projektu, hodnocení odborné úrovně návrhů projektů, tj. kvalita navrhovatele (schopnost a předpoklady navrhovatele/spolunavrhovatele a jejich spolupracovníků řešit projekt), spolunavrhovatelů a složení řešitelského týmu, kvalita projektu (zaměření a význam projektu, kvalita projektového návrhu, proveditelnost a další aspekty projektu) a předchozí spolupráce s poskytovatelem (výsledky a způsoby řešení projektů uchazeče a navrhovatele při řešení projektů s podporou poskytovanou poskytovatelem, zohledňováno je např. porušení pravidel ze strany uchazeče při hospodaření s poskytnutou účelovou podporou, plnění všech povinností vymezených smlouvou, hodnocení již ukončených nebo aktuálně řešených projektů), ekonomické hodnocení návrhů projektů, při hodnocení navržených uznaných nákladů se posuzuje přiměřenost navržených uznaných nákladů ve vztahu k návrhu projektu a předpokládaným výsledkům, míra specifikace a opodstatněnost jednotlivých položek uznaných nákladů, podíl finančních prostředků požadovaných od poskytovatele
na celkových navržených uznaných nákladech (tj. navržená intenzita podpory) a splnění požadavků
na rozsah a vymezení uznaných nákladů.

Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.

Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 17. 5. 2023 a končí dnem 29. 6. 2023 (do 12:00 hod.).

Hodnotící lhůta

Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 30. 6. 2023 a končí dne 24. 2. 2024,  kdy MZ  na internetové adrese Veřejná soutěž 2024 – 2027 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory MZ v této soutěži.

Zadávací dokumentace

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v přiložené zadávací dokumentaci.

Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz (dále jen „aplikace“). Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet. Informaci o aktivaci uživatelského účtu a přihlášení do aplikace naleznete v přiloženém stručném manuálu.

Žádost včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek[1] nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10). Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – NW24-XX-00XXX“ /příp. „AZV – NW24J-XX-00XXX“ (místo „X“ budou doplněna příslušná čísla návrhu projektu vygenerovaná aplikací ISVP). Za návrh projektu je považován pouze takový návrh, který je vytvořen aplikací ISVP  a zaslán prostřednictvím informačního systému datových schránek datovou zprávou do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum ČR. Návrhy projektů, které budou zaslány do datové schránky Ministerstva zdravotnictví, nebudou do soutěže přijaty.

Návrh projektu bude pro finalizaci opatřen elektronickou pečetí (podpisem), která tento návrh identifikuje. Návrh nesmí být nijak upravován, jinak bude tato jedinečná pečeť (podpis) porušena. Návrhy projektů, u kterých bude tato pečeť změněna, budou z veřejné soutěže vyřazeny. K návrhu projektu se v aplikaci připojí pouze přílohy specifikované v článku 5.3. odst. 14 Zadávací dokumentace a požadované k danému projektu. Přílohy musí být do aplikace vkládány ve formátu PDF. Samotnou přílohu není třeba přejmenovávat a nesmí být nijak upravována (např. ukládáním).

Čestná prohlášení dle přílohy 2-5 Zadávací dokumentace a další doklady podle článku 4.2 odst. (1) a 3.2 odst. (3) Zadávací dokumentace se doručují v průběhu soutěžní lhůty v listinné formě poštou nebo osobně do podatelny AZV ČR na adrese Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2024“ nebo podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem do datové schránky AZV. Stejným způsobem bude doručen případně originál plné moci (pověření), kterou statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče zplnomocní svého zástupce k provádění úkonů souvisejícíh s podáním návrhu projektu. Všechny ostatní přílohy požadované Zadávací dokumentací se odevzdávají prostřednictvím aplikace ISVP jako vložená příloha ve formátu PDF.

Žádosti doručené po termínu (viz výše) nebudou do vyhlášené veřejné soutěže přijaty.

Kontakt

 • dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány na emailové adrese Agentury pro zdravotnický výzkum ČR helpdesk@azvcr.cz,
 • technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz, tel. číslo +420 222 269 999,
 • na poskytovatele účelové podpory MZ: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, tel.:  224 972 653, e-mail: veda@mzcr.cz.

Práva poskytovatele

MZ jako poskytovatel účelové podpory si vyhrazuje právo:

 • zrušit tuto veřejnou soutěž jako celek dle zákona,
 • prověřit údaje uchazeče uvedené v žádosti,
 • neodůvodňovat uchazečům rozhodnutí ve věci udělení/zamítnutí žádostí předložených do této veřejné soutěže, pokud si zdůvodnění uchazeč  nevyžádá,
 • nevracet uchazečům předložené žádosti,
 • nehradit uchazeči náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži a tyto náklady neuznat jako součást uznaných nákladů podle zákona.

Ostatní podmínky

 • podle zákona není právní nárok na poskytnutí účelové podpory,
 • konečný počet podpořených žádostí uchazečů je závislý na objemu disponibilních prostředků poskytovatele,  
 • uzavírání smluv o poskytnutí účelové podpory MZ, se předpokládá v březnu 2024, po splnění poskytovatelem předepsaných náležitostí příjemcem. Uchazeči jsou povinni akceptovat návrh Smlouvy o  poskytnutí účelové podpory MZ.     

Shrnutí

 • Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)
 • Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)
 • Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese helpdesk@azvcr.cz, tel. číslo 271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.)
 • Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: registry@uzis.cz, tel. číslo +420 222 269 999
 • Zadávací dokumentace (ZDE)
 • Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (ZDE)
 • Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (https://www.azvcr.cz/casto-kladene-dotazy/)

[1] Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Přílohy