Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (kód „NW“)

Vytvořeno: 27. 3. 2023 Poslední aktualizace: 17. 5. 2024

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 22. března 2023 schválila Vláda ČR svým usnesením č. 199 „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030“ (dále jen „Program“), čímž je umožněno vyhlašování nových veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v dalších letech. Pro účely evidence v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byl Programu přidělen kód „NW“.

Program byl zpracován v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty v České republice v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v oblasti zdravotnictví a v souladu s předpisy Evropské unie. Svým odborným zaměřením vychází Program z nové Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030, která byla schválena Vládou ČR dne 14. prosince 2022.

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět k zajištění a dalšímu rozvoji mezinárodně kompetitivního zdravotnického výzkumu ČR, jehož úroveň bude srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie. Realizace Programu následně přispěje k zajištění vývoje prakticky využitelných výsledků pro potřeby zdravotnictví, a to v oblasti veřejného zdraví, objasňování patogeneze a rozvoje chorob, či hledání inovativních řešení pro medicínu, se zřetelem k dodržení maximální efektivity užití veřejných prostředků. V rámci podpořených projektů bude dosaženo nových poznatků, které přispějí ke zlepšení klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci při řešení nejčastějších, ale i vzácných nebo zcela nových onemocnění. Uživateli výsledků Programu budou organizační složky státu, územní samosprávné celky, právnické a fyzické osoby.

Odborným zaměřením Program pokračuje v naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, konkrétně priority č. 5: Zdravá populace, kde jsou definovány nejčastější onemocnění vyskytující se v populaci a jejich možné příčiny, představující klíčové výzvy pro výzkum ve zdravotnictví, nejvýznamnější výzkumné oblasti a preferovaná témata.  Program reflektuje řadu změn proběhlých v oblasti vědy, výzkumu a inovací v průběhu posledních několika let, strategické zaměření Programu představuje objektivní odraz současných podmínek výzkumu, vývoje a inovací a potřeb společnosti, a to zejména v návaznosti na stav realizace reforem a investic v Národním plánu obnovy ČR. V rámci Programu bude sledován též souběh podpor a reflektována bude synergie projektových aktivit podpořených dalšími poskytovateli. V souladu s Koncepcí zdravotnického výzkumu do roku 2030 je tematické zaměření Programu orientováno rovněž směrem k prioritám v rámci podporovaných oblastí doposud nepříliš reflektovaným, konkrétně se jedná o výzkumnou oblast „veřejné zdraví“.

Doba trvání Programu je stanovena v letech 2024 až 2030, tj. 7 let. Doba trvání financování projektu bude nejméně 3 roky, nejdéle 7 let s tím, že v jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích bude jejich délka stanovena tak, aby byly optimálně využity disponibilní výdaje státního rozpočtu. V rámci Programu jsou naplánovány 4 veřejné soutěže s tím, že první soutěž bude vyhlášena již v roce 2023 se zahájením poskytování podpory v roce 2024. Projekty realizované v rámci Programu musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2030. V letech 2028 až 2030 tak již nebudou zahajovány nové projekty, ale budou dokončovány víceleté projekty zahájené do roku 2027.

Celkové výdaje za dobu trvání Programu v letech 2024 až 2030 se předpokládají ve výši 6 050 mil. Kč, z toho 5 500 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, přičemž financování Programu bude realizováno podle možností státního rozpočtu. Průměrná intenzita podpory Programu je vzhledem k předpokládanému zastoupení výzkumných organizací a podniků na řešení projektů Programu navržena ve výši 90 %. Celkové výdaje na Program jsou na období trvání Programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním veřejných soutěží a ve vazbě na očekávanou průměrnou délku projektů.

Program je členěn na dva podprogramy, kdy kritériem pro rozdělení je doba od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu řešiteli. Z dosavadní praxe a zkušeností poskytovatele vyplývá, že se kontinuálně zvyšuje věk řešitelů projektů, proto je Podprogram 2 zaměřen na zvýhodnění projektů, jejichž řešiteli budou mladí výzkumní pracovníci, kteří splňují podmínku, že v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu.

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 je v plném znění k dispozici níže. Všem uchazečům o poskytnutí účelové podpory doporučujeme se s textem tohoto dokumentu podrobně seznámit.

 

UPOZORNĚNÍ

Na základě revize nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. GBER), došlo k úpravám některých specifických podmínek kategorií podpor. Revidované znění GBER vstoupilo v platnost dne 1. 7. 2023 a použije se do 31. 12. 2026. Celé konsolidované znění aktuálního GBER naleznete pod odkazem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:02014R0651-20230701

Revidovaný GBER obsahuje změny jak ve Společných ustanoveních (Kapitola I GBER), v ustanoveních týkajících se kontroly (Kapitola II GBER), tak zejména v ustanoveních týkajících se jednotlivých kategorií podpory (Kapitola III GBER). Shrnutí změn v rámci Společných ustanovení naleznete v příloze „Vybraná ustanovení GBER_znění k 1. 7. 2023“.

Přílohy