Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2016 – 2019

Vytvořeno: 5. 5. 2015 Poslední aktualizace: 5. 5. 2015

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 15. 5. 2015 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (dále jen „Program“).

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. dubna 2016 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2019,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 45 měsíců.

Podmínky soutěže:

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program MZ, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Poskytnutí účelové podpory

Způsob poskytování účelové podpory se řídí Doporučeným postupem při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona, zveřejněným na:

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=881 a § 10 zákona.

Prokázání způsobilosti uchazeče

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu v souladu s § 18 zákona. Tato povinnost se vztahuje i na dalšího účastníka projektu. Požadované doklady jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Kritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně návrhů projektů zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.

Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku,

tj. 16. 5. 2015 a končí dnem 30. 6. 2015 (do 23:59 hod.) včetně.

Hodnotící lhůta

Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 1. 7. 2015 a končí dne 24. 2. 2016,  kdy MZ  na internetové adrese http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2016-2019_3255_3.html vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory MZ v této soutěži.

Zadávací dokumentace

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace bude zveřejněna první den soutěžní lhůty na internetových stránkách MZ.

Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci vytvořené Grantovou agenturou České republiky k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Žádost včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek[1] nejpozději posledního dne soutěžní lhůty. Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: ntq92qs (organizační složky státu Grantová agentura České republiky, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6). Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – návrh projektu VES 2016 “.

Přílohy, které musí uchazeč doručit do podatelny poskytovatele, se doručují na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2016“

Žádosti doručené po termínu (viz výše) nebudou do vyhlášené veřejné soutěže přijaty.

Kontakt
 • Dotazy k této veřejné soutěži Programu budou podávány a vyřizovány na internetové adrese Agentury pro zdravotnický výzkum ČR http://www.azvcr.cz/helpdesk, tel. číslo 271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.)
 • na poskytovatele účelové podpory MZ: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vzdělávání a vědy, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, tel.:  224 972 318, e-mail: veda@mzcr.cz.
 
Práva poskytovatele
MZ jako poskytovatel účelové podpory si vyhrazuje právo:
 • zrušit tuto veřejnou soutěž jako celek dle zákona,
 • prověřit údaje uchazeče uvedené v žádosti,
 • neodůvodňovat uchazečům rozhodnutí ve věci udělení/zamítnutí žádostí předložených do této veřejné soutěže, pokud si zdůvodnění uchazeč  nevyžádá,
 • nevracet uchazečům předložené žádosti,
 • nehradit uchazeči náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži a tyto náklady neuznat jako součást uznaných nákladů podle zákona.
Ostatní podmínky
 • podle zákona není právní nárok na poskytnutí účelové podpory,
 • konečný počet podpořených žádostí uchazečů je závislý na objemu disponibilních prostředků poskytovatele,

uzavírání smluv, resp. vydání rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory MZ, se předpokládá v březnu 2016, po splnění poskytovatelem předepsaných náležitostí příjemcem. Uchazeči jsou povinni akceptovat návrh Smlouvy o  poskytnutí účelové podpory MZ.

Shrnutí
 • Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)
 • Helpdesk přes webové rozhraní, na adrese http://www.azvcr.cz/helpdesk, tel. číslo 271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.)
 • Helpdesk, mailová adresa pro zasílání dotazů, která bude přeposílat dotazy do helpdesku pro ty, kteří nechtějí přistupovat přes web – helpdesk@azvcr.cz
 • Zadávací dolumentace (ZDE)
 • Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (ZDE)
 • Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ)
 


[1] Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 

 

Přílohy