V jakém případě a jak kontaktovat ČIL

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 2. 12. 2020

I) v případě vydání závazného stanoviska

Ministerstvo zdravotnictví Český inspektorát lázní a zřídel vydává souhlas /závazné stanovisko/ k těmto činnostem prováděným v ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa:

 • ke schválení plánu hlavních povodí, plánů oblastí povodí a plánů rozvoje vodovodů a kanalizací,
 • k povolení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, pokud je spojena se zásahem do pozemku,
 • k vydání povolení k provedení trhacích prací,
 • k vydání rozhodnutí o pozemkových úpravách a vydání pozemků v rámci náhradních restitucí,
 • k vydání povolení k nakládání s podzemními vodami,
 • k vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami, povolení k vodním dílům a k některým činnostem a udělit souhlas vodoprávním úřadem,
 • ke schválení lesních hospodářských plánů a předání lesní hospodářské osnovy,
 • k vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o změně užívání stavby, povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení pro:
 •          1. stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnitřním území lázeňského místa a v ochranném pásmu I. stupně, s výjimkou stavebních úprav, při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby a zároveň nedochází ke změně v užívání stavby,
           2. stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnějším území lázeňského místa a v ochranném pásmu II. stupně, s výjimkou těch, které jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a které zároveň: 
                    2.1 nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas,
                    2.2 nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,
                    2.3 vyžadují ohlášení,
                    2.4 mají charakter
                         – staveb pro bydlení, 
                         – staveb pro rekreaci, 
                         – staveb pro shromažďování většího počtu osob, 
                         – staveb pro obchod, 
                         – staveb ubytovacích zařízení, 
                         – staveb škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení a
                         současně nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu,
                    2.5 mají charakter liniových staveb a současně nezasahují do hloubky více než 2
                    metry pod úroveň terénu,
             3. stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na území lázeňského místa.
 • k provádění geologických prací spojených se zásahem do pozemku (v ochranných pásmech).

II) za účelem vydání osvědčení a povolení k využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod, stanovení území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení , přírodních léčebných lázní a lázeňských míst;

III) za účelem vyhlášení ochranných pásem;

IV) v případě vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (balneotechnik);

V) za účelem vydání certifikátu pro přírodní minerální vody ze zdrojů, kterým bylo vydáno osvědčení dle lázeňského zákona, a to pro potřeby posuzování těchto vod mimo území České republiky, a certifikáty pro přírodní minerální vody ze zdrojů mimo území České republiky pro potřeby jejich dovozu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak;

VI) jako oznamovací povinnost v případě, že právnická nebo fyzická osoba při své vyhledávací, průzkumné, stavební a jiné činnosti zjistí výskyt podzemní vody se známkami zvýšené teploty, mineralizace nebo obsahu oxidu uhličitého, plynu nebo peloidu, je povinna tuto skutečnost oznámit ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne zjištění.

Zaslat – písemně poštou, elektronickou poštou s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.