Uznávání odborných kvalifikací

Vytvořeno: 7. 1. 2021 Poslední aktualizace: 14. 2. 2022

Uznávání odborných kvalifikací obecně je upraveno v souladu s Dohodou o vystoupení i Dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím. Článek 5.13 přílohy Dohody o obchodu a spolupráci uvádí, že členskému státu EU nic nebrání požadovat doložení potřebné kvalifikace. Ke Spojenému království bude při uznávání odborných kvalifikací pro oblast zdravotnictví přistupováno jako tzv. třetí zemi.

Legislativní předpis implementující na národní úrovni pravidla EU upravující oblast uznávání odborných kvalifikací transponuje rovněž ustanovení upravující postavení státních příslušníků z tzv. třetích zemí.

Kvalifikace nabyté občany EU v UK před koncem přechodného období (do dne 31. prosince 2020) nepozbývají statusu kvalifikace nabyté ve členském státě EU a vztahují se na ně i nadále pravidla EU pro uznávání odborných kvalifikací uvedená zejména v zákoně č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, kterou v případě lékařských i nelékařských zdravotnických povolání doplňuje úprava uvedená v zákonech č. 95/2004 Sb. [1] a č. 96/2004 Sb. [2] 

Pokud žadatelé svoji kvalifikaci získali v UK až po konci přechodného období (po dni 31. prosince 2020), budou na ně aplikovatelná pravidla uznávání kvalifikací získaných v nečlenském státě EU, které upravují výhradně zákony č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.

 


[1] Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

[2] Zákon č. 96/2004 Sb., podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)