Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Uznání způsobilosti získané v jiném členském státě EU  k výkonu zdravotnického povolání v České republice k soustavnému výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta (tzv. osoba usazená)

Vytvořeno: 1. 7. 2010 Poslední aktualizace: 1. 7. 2010

 

Uznání způsobilosti získané v jiném členském státě EU  k výkonu zdravotnického povolání v České republice k soustavnému výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta (tzv. osoba usazená)

 

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice podle § 28 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), je určeno lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří získali odbornou kvalifikaci v členském jiném státě EU nebo ve Švýcarské konfederaci a kteří mají zájem vykonávat zdravotnické povolání na území České republiky jako usazená osoba, tj. soustavně.

Upozorňujeme, že uchazeči, kteří úspěšně ukončili nejméně pětileté prezenční studium  v magisterském studijním programu farmacie na vysoké škole na území Slovenské republiky, pokud toto studium zahájili v období od 1. ledna 1993 do 30. dubna 2004, mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta v České republice již přímo  ze zákona (viz ustanovení § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Žádost o uznání této způsobilosti podle níže uvedeného tak již nepodávají.

Od 1.5.2016 v souvislosti se zákonem č. 126/2016 Sb., kterým se mění  zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, existují 2 druhy žádostí podle § 28 zákona č. 95/2004 Sb.

1. formulář žádosti (Žádost o uznání odborné kvalifikace, jiné způsobilosti a způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice) si podává ten, kdo není držitelem Evropského profesního průkazu (dále jen „EPC“, viz Pozn.) a chce vykonávat na území České republiky zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na dobu neurčitou (TUTO ŽÁDOST TAK V SOUČASNÉ DOBĚ OBLIGATORNĚ PODÁVÁ ŽADATEL LÉKAŘ A ZUBNÍ LÉKAŘ). Při podání této žádosti je nutné v žádosti uvést, jaký druh způsobilosti chce žadatel uznat.

 1. Odborná způsobilost  – základní odborná příprava lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (tj. vysokoškolský diplom)
 2. Specializovaná způsobilost – specializovaná odborná příprava lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (tj. diplom o specializaci v příslušném oboru). V případě žádosti  o uznání specializované způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání, je nezbytné uznat též odbornou způsobilost k výkonu tohoto zdravotnického povolání (žadatel tak ve formuláři žádosti zaškrtne obě možnosti a doloží předmětné doklady o získané odborné kvalifikaci) nebo doložit takový doklad, z něhož vyplývá, že žadatel na území ČR touto odbornou způsobilostí již disponuje (kopii VŠ diplomu vydaného českou vysokou školou nebo kopii rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání odborné způsobilosti).

UPOZORŇUJEME ŽADATELE, ŽE SPRÁVNÍ LHŮTA PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O TĚCHTO ŽÁDOSTECH ČINÍ 60 DNÍ ODE DNE PODÁNÍ ŽÁDOSTI (TJ. ODE DNE, KDY SPRÁVNÍMU ORGÁNU TATO ŽÁDOST DOJDE) SPOLU SE VŠEMI STANOVENÝMI NÁLEŽITOSTMI. POKUD ŽADATEL NEPODÁ ŽÁDOST S TĚMITO NÁLEŽITOSTMI, SPRÁVNÍ LHŮTA PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ SE PRODLUŽUJE O DOBU, NEŽ JE ŽÁDOST ZE STRANY ŽADATELE NÁLEŽITĚ DOPLNĚNA.

2. formulář žádosti (Žádost o uznání jiné způsobilosti a způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice) je určen pro držitele EPC, tj., POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ POVOLÁNÍ FARMACEUTA, kteří chtějí vykonávat na území České republiky zdravotnické povolání jako usazená osoba, tj. soustavně.

Pozn. – Co je to EPC???  Evropský profesní průkaz (European Professional Card, EPC) je elektronický postup, díky kterému je možné nechat si uznat svou odbornou kvalifikaci v jiné zemi EU, viz webový odkaz. V SOUČASNÉ DOBĚ SE EPC VYDÁVÁ POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ POVOLÁNÍ FARMACEUTA.

Veškeré doplňující informace a přílohy, které je nezbytné doložit, naleznete přímo
v příslušné žádosti
podle § 28 zákona č. 95/2004 Sb.

Uhradit správní poplatek lze:
 
1)      formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
2)      bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána částka příslušná částka (např. v případě žádosti o uznání odborné kvalifikace, jiné způsobilosti a způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice tato částka činí 2000,- Kč) nebo jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky. Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz , tel: +420 224 972 180).

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Do poznámky pro příjemce (avíza): připsat jméno a příjmení žadatele.
 
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 2915  
 

 • Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu:

  M i n i s t e r s t v o z d r a v o t n i c t v í ČR
  P a l a c k é h o n á m ě s t í 4
  128 01 Praha 2

   

nebo zaneste osobně na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na tutéž adresu od 
8.00 do 15.00 (v Po a St do 16.30)

Kontaktní telefon: +420 224 972 915

Konsolidovanou verzi Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací naleznete zde.

Přílohy