Úspěšné projekty IOP 6.3.2. Veřejné zdraví

Vytvořeno: 24. 6. 2013 Poslední aktualizace: 24. 6. 2013

Oblast veřejného zdraví spadá pod Integrovaný operační program (IOP). Ten představuje jeden z hlavních tématických operačních programů pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013.

Globálním cílem IOP je modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje, jako předpokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku.

Projekty v oblasti veřejného zdraví se dají rozdělit do tří oblastí podpory:

a) Projekty na modernizaci přístrojového vybavení
b) Projekty prevence
c) Projekty řízení kvality a nákladovosti veřejného zdraví

 

3.2.A – Projekty na modernizaci přístrojového vybavení

Projekty na modernizaci přístrojového vybavení patří pod oblast podpory 3.2a Integrovaného operačního programu (IOP). Ten se snaží prostřednictvím modernizace a obnovy technického a přístrojového vybavení zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči odpovídající evropským standardům. Podpora cílí na ty oblasti, v rámci kterých má ČR nejhorší ukazatele z hlediska včasnosti záchytu onemocnění, nemocnosti, úmrtnosti či úspěšnosti léčebných intervencí ve srovnání s průměrem zemí EU:

 • specializovaná pracoviště traumatologické péče včetně zázemí (pracoviště radiodiagnostická, nukleární medicíny, specializované laboratoře)
 • specializovaná pracoviště neurochirurgické péče
 • specializovaná pracoviště kardiochirurgické péče
 • radiodiagnostická pracoviště
 • radioterapeutická pracoviště
 • pracoviště nukleární medicíny
 • specializované laboratoře

Příklady úspěšných projektů:

3.2.B – Projekty prevence 

Cílem oblasti podpory 3.2b Integrovaného operačního programu (IOP) je posílení prevence zdravotních rizik osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem:

 1. Rozvoj celonárodního, plošného systému implementace a koordinace primární prevence zdravotních rizik a trvalého poškození zdraví
 2. Modernizace a inovace stávající infrastruktury zdravotnických zařízení (tzv. nadregionální sítě zdravotnických zařízení Ministerstva zdravotnictví ČR) pro sekundární prevenci a zvýšení kvality systému následné a dlouhodobé péče pro minimalizace následků akutních poškození zdraví v důsledku:
 • centrálních mozkových příhod
 • omezení pohybových funkcí a pohybového aparátu
 • kardiovaskulárních onemocnění 
 • chronických neinfekčních onemocnění
 1. Národní a nadregionální projekty NNO

Příklady úspěšných projektů:

3.2.C – Projekty řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví

Oblast podpory 3.2c Integrovaného operačního programu (IOP) je modernizace, inovace a standardizace podmínek pro měření a hodnocení kvality poskytované péče o zdraví populace.  Projekty zaměřené na zavádění procesů hodnocení zdravotnických intervencí „Health Technology Assessment“ (HTA) by měly racionalizovat řízení v rámci sítě zdravotnických zařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.

Příklady úspěšných projektů: