UPŘESNĚNÍ a PRODLOUŽENÍ výzvy malého grantového schématu (MGS 2): Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění

Vytvořeno: 27. 5. 2021 Poslední aktualizace: 27. 5. 2021

Dne 31. března 2021 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví „Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění“.

S ohledem na množící se dotazy při vyplňování žádostí o grant v části „Relevance výstupů programu“ v informačním systému IS CEDR si dovolujeme zveřejnit upřesnění textu výzvy vztahující se k volbě výstupů a indikátorů programu (v souladu s kapitolou 4.7.4. Pokynu pro žadatele o grant MGS):

V případě, že žadatel zaměří svůj projekt na oblast podpory A:

— označí za relevantní výstup programu „2.3 Realizace školení/vzdělávání v oblasti odhalení/ léčby nemocí“ a zvolí indikátor výstupu programu „Počet školení/vzdělávacích inciativ/připravených pokynů uskutečněno/implementováno“ (tento indikátor je pro něj povinný).

V případě, že žadatel zaměří svůj projekt na oblast podpory B, aktivitu 1 (Vzdělávací aktivity zaměřené na rodinné příslušníky a neformální pečující o včasné detekci symptomů demence a možnostech léčby a o možnostech podpory, včetně spolupráce profesionálů a neformálních pečujících):

— označí za relevantní výstup programu „2.3 Realizace školení/vzdělávání v oblasti odhalení/ léčby nemocí“ a zvolí indikátor výstupu programu „Počet proškolených rodinných příslušníků/ pečujících osob starajících se o pacienty s demencí“ (tento indikátor je pro něj povinný).

V případě, že žadatel zaměří svůj projekt na oblast podpory B, aktivitu 2 (Osvětové programy a kampaně komplexního charakteru cílené na širokou veřejnost zaměřené na destigmatizaci osob žijících s demencí a na celkové povědomí o demenci, o včasné detekci symptomů a o možnostech léčby):

— označí za relevantní výstup programu „2.4 Realizace osvětových akcí“ a zvolí indikátor výstupu programu „Počet realizovaných informačních kampaní zvyšujících povědomí o problematice řešené v rámci projektu“ (tento indikátor je pro něj povinný).

Toto upřesnění bylo doplněno do textu výzvy (viz žlutě vyznačený text). Doplnění výzvy spočívá v zanesení textu z Pokynu pro žadatele přímo do textu výzvy v zájmu větší přehlednosti, nejedná se tedy o zavedení nové podmínky výzvy. Všechna ostatní ustanovení výzvy zůstávají beze změny. Aktualizovaný text výzvy naleznete v příloze tohoto článku.

V souvislosti s upřesněním výzvy a s ohledem na technické potíže žadatelů při vyplňování žádosti o grant v části „Relevance výstupů programu“ si současně dovolujeme oznámit prodloužení termínu pro příjem žádostí o grant ve výzvě MGS2 do 7. června 2021, 12:00 hod.

Přílohy