Vláda schválila zákon o elektronizaci zdravotnictví

Vytvořeno: 15. 2. 2021 Poslední aktualizace: 15. 2. 2021

Vláda dnes schválila zákon o elektronizaci zdravotnictví z dílny Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Za cíl má nastavit základní pravidla a architekturu elektronizace českého zdravotnictví. Jedním ze základních principů koncepce nového zákona je decentralizované řešení respektující již existující instituce, nástroje a procesy.

 „Zákon o elektronizaci zdravotnictví nám může do budoucna zásadně pomoci v situacích, ve které se nacházíme právě teď. Epidemie COVID-19 ukázala na potřebu sdílení správných informací v reálném čase. Vznik Integrovaného datového rozhraní jako centrální infrastruktury zajistí, mimo jiné, propojení poskytovatelů zdravotních služeb mezi sebou,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

V jádru systému budou stát tři kmenové zdravotnické registry – Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb, Kmenový registr zdravotnických pracovníků a Kmenový registr pacientů. Ty budou propojeny v jeden bezpečný komunikující neveřejný celek s jasně nastaveným oprávněním jej využívat zákonem nastaveným okruhem oprávněných osob, ve stanoveném rozsahu i za stanoveným účelem plně respektujícím základní principy ochrany osobních údajů. Tím budou zajištěny správné, v reálném čase dostupné údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, zdravotnických pracovnících a pacientech.

Zákon má zároveň nabídnout k bezplatnému využití vlastní resortní nástroje k přístupu oprávněných osob k Integrovanému datovému rozhraní, kterými jsou resortní systémové a osobní certifikáty. Dále zajišťuje resortní služby vytvářející důvěru, kterými mohou být resortní zaručená elektronická časová razítka či služby vzdáleného použití resortních zaručených elektronických pečetí nebo vydávání resortních podpisových certifikátů pro zaručený elektronický podpis.

Návrh zákona nepředpokládá vznik žádných centrálních úložišť zdravotnické dokumentace. S čím návrh naopak počítá je jedna z centrálních služeb elektronického zdravotnictví, kterou budou služby výměnné sítě. Jedná se o státem garantovaný systém pro předávání kopií zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě, jejich částí nebo výpisů z ní prostřednictvím bezpečného šifrovaného komunikačního kanálu. Ten budou oprávněni využívat pouze poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny k plnění jejich povinností podle právních předpisů, zejména zákona o zdravotních službách či zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o proces, který již nyní v souladu s citovanými předpisy probíhá, návrh zákona však nastavuje nový bezpečný státem garantovaný komunikační kanál.

Zákon předpokládá i rozšíření práv pacientů, zajištění jejich přístupu ke všem údajům o nich vedených v Integrovaném datovém rozhraní resortu cestou Portálu elektronického zdravotnictví či zavedení možnosti získat výpis z údajů o nich vedených v Integrovaném datovém rozhraní prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR převzal gesci nad přípravou paragrafového znění zákona o elektronizaci zdravotnictví v druhé polovině února 2020. Od počátku probíhala intenzivní jednání jak na resortní, tak i meziresortní úrovni, v jejichž průběhu byly opětovně diskutovány základní parametry navrhované právní úpravy. Konkrétně jednání probíhala, mimo jiné, s představiteli pacientských organizací, vedením České lékařské komory, Sdružením praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví i doprovodný zákon, kterým se mění některé další zákony, byl v rámci meziresortního připomínkového řízení vypořádán a předložen ke schválení vládě ČR bez rozporu.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?