Prohlášení Ministerstva zdravotnictví k otázce provádění interrupcí u cizinek

Vytvořeno: 18. 2. 2021 Poslední aktualizace: 18. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na otázky ohledně možnosti cizinek podstoupit v ČR umělé přerušení těhotenství. Zvýšený zájem o tuto problematiku souvisí pravděpodobně s textem na toto téma, který uveřejnil týdeník Respekt.

Zmíněný magazín citoval dopis ministra zdravotnictví poslanci Františku Kopřivovi z listopadu 2020. Přestože se v tomto dopise cituje stanovisko Ministerstva zdravotnictví z roku 2016, jsou jeho závěry v následné pasáži relativizovány.

V návaznosti na zvýšený zájem o toto téma jsme detailně prověřili obsah dopisu, který připravil pověřený zaměstnanec. S politováním musíme uznat, že v tomto případě došlo k závažnému pochybení. Uvedený text, ve kterém se autor kromě zdravotnického výkladu pustil i do právní analýzy, neprošel standardním systémem, který je na ministerstvu nastavený. Zaměstnanci pověření přípravou podobných stanovisek mají povinnost konzultovat obsah odpovědi jak s ministrem, tak i s několika dalšími útvary (např. právní odbor či odbor komunikace). To se však v tomto případě nestalo. Výsledkem je, že uvedená odpověď obsahuje závěry, které nejsou v souladu s platným právem.

Bezprostředně poté, co jsme toto pochybení zjistili, jsme z uvedené záležitosti vyvodili patřičné důsledky.

Chtěli bychom všechny znovu ujistit, že Ministerstvo zdravotnictví zastává i nadále stanovisko z roku 2016.

V něm publikované klíčové závěry lze shrnout následovně:

  • Zákaz provedení umělého přerušení těhotenství se nevztahuje na cizinky, které mají povolení k pobytu na území České republiky podle některé z mezistátních dohod.
  • Takovou mezistátní dohodou je i Smlouva o fungování Evropské unie (dříve Smlouva o založení Evropského společenství). Z jejího čl. 21 odst. 1 pak vyplývá jasné povolení pro občany Evropské unie pobývat na území České republiky (viz slova „Každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.“).
  • Takový výklad je též v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, ve kterém se uvádí: „Na pacienty z jiných členských států se vztahuje zásada zákazu diskriminace z důvodu státní příslušnosti.“

Jasným závěrem pak je, že občanky Evropské unie mohou legálně v České republice podstoupit umělé přerušení těhotenství. A to i v případě, že by do naší země přicestovaly pouze za tímto účelem a strávily tu jen několik málo dnů.

Ministerstvo zdravotnictví se za toto nedopatření omlouvá.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?