Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Organizace péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou se výrazně zefektivňuje

Vytvořeno: 28. 6. 2010 Poslední aktualizace: 28. 6. 2010

Cévní mozkové příhody jsou druhou příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Nemocnost v České republice je navíc až trojnásobně vyšší oproti ostatním vyspělým státům Evropy. V případě úmrtnosti dosahuje naše republika ve srovnání s většinou vyspělých států téměř dvojnásobných hodnot. Ministerstvo zdravotnictví ČR se rozhodlo situaci řešit vytvořením sítě specializovaných pracovišť pro léčbu cerebrovaskulárních onemocnění. Celkem vznikne deset komplexních cerebrovaskulárních center a 23 iktových center.
 
Síť specializovaných pracovišť pro léčbu cerebrovaskulárních onemocnění je rozdělena na tři stupně péče, aby se odstranila historicky daná roztříštěnost péče o tyto pacienty a aby pacientům byla poskytnuta zdravotní péče na odpovídající úrovni. Na nejvyšším stupni jsou komplexní cerebrovaskulární centra, na nižším iktová centra a na základním stupni ostatní cerebrovaskulární péče. „Rozřazení zdravotnických zařízení do jednotlivých úrovní je dáno personálními, materiálně technickými a organizačními kritérii. Podíleli se na něm zástupci ministerstva, zdravotních pojišťoven, odborných společností a poskytovatelů zdravotní péče,“ říká ministryně zdravotnictví Dana Jurásková a dodává: „Předpokládám, že ještě v průběhu podzimu tohoto roku bude vyhlášeno první z plánovaných dvou kol výzev Integrovaného operačního programu (IOP). Celkový objem finančních prostředků by měl být zhruba v objemu 750 miliónů korun.“
 
 „Směrování pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou rovnou do specializovaného centra zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost jeho léčby a následnou kvalitu života. Ustanovení této sítě je zároveň návodem pro Záchrannou zdravotnickou službu, kam pacienta směrovat, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám následnými převozy,“ uvádí Markéta Hellerová, náměstkyně pro zdravotní péči.
 
Zdravotnická pracoviště usilující o zařazení do příslušného stupně péče zaslala ministerstvu zdravotnictví do konce března letošního roku přihlášku a souhlasila s tím, že budou v souvislosti s prověřováním naplnění podmínek podrobena místním šetřením realizovaným týmem auditorů. Místní šetření se uskutečnila v průběhu dubna a května a na základě jejich výsledků byl vytvořen seznam zdravotnických zařízení, která splnila personální, materiálně technická a organizační kritéria a vyhověla podmínkám pro udělení statutu komplexního cerebrovaskulárního centra nebo iktového centra.Komplexní cerebrovaskulární centra


Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce


Komplexní cerebrovaskulární centrum Ústřední vojenské nemocnice Praha


Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny a Fakultní nemocnice Brno


Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.


Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Plzeň


Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové


Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.


Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava


Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Olomouc


 

Iktová centra


Iktové centrum Fakultní nemocnice v Motole


Iktové centrum Všeobecné fakultní nemocnice


Iktové centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou,


a to do doby realizace dostavby nového Iktového centra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady


Iktové centrum Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje


Iktové centrum Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje


Iktové centrum Nemocnice Jihlava, p.o.


Iktové centrum Nemocnice Písek, a.s.


Iktové centrum Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.


Iktové centrum Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.


Iktové centrum Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.


Iktové centrum Karlovarské krajské nemocnice a.s. – Nemocnice v Sokolově


Iktové centrum Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.


Iktové centrum Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.


Iktové centrum Pardubické krajské nemocnice a.s.


Iktové centrum Litomyšlské nemocnice, a.s.


Iktové centrum Městské nemocnice v Ostravě, p.o.


Iktové centrum Vítkovické nemocnice, a.s.


Iktové centrum Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, p.o.


Iktové centrum Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s.


Iktové centrum Nemocnice Břeclav, p.o.


Iktové centrum Nemocnice Vyškov, p.o.


Iktové centrum Karvinské hornické nemocnice a.s.


Iktové centrum Nemocnice Třinec, p.o.


 


 


 


Další informace k vytváření sítě cerebrovaskulárních pracovišť naleznete: http://mzd.gov.cz/dokumenty/pece-o-pacienty-s-cevni-mozkovou-prihodou_2943_1513_1.html


 


 Pro více informací kontaktujte: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz


 
 


Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?