Novela nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vytvořeno: 15. 11. 2010 Poslední aktualizace: 15. 11. 2010

Ministerstvo zdravotnictví zasílá do vnějšího připomínkového řízení návrh novely nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.


Důvodem je nutnost naplnit zmocnění k vydání tohoto nařízení vlády podle zákona č. 309/2006 Sb. Tím se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Jde o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na úseku ochrany zdraví při práci.


Po dohodě s ministerstvem dopravy se navrhuje zvýšení hygienických limitů hluku z provozu na pozemních komunikacích v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru. Tato změna vychází ze Zelené knihy, doporučených hodnot WHO (Světové zdravotnické organizace), obdobné legislativy států EU, z hodnocení zdravotních rizik expozice hluku z dopravy a výsledků strategického hlukového mapování.


Nařízení obsahuje návrh na zvýšení hygienických limitů hluku na pozemních komunikacích. Oproti stávající legislativě o 5 dB v denní době a o 5 dB v noční době. Pouze výjimečně podmíněná je možnost zvýšení hygienického limitu v noční době o 10 dB. Toto zvýšení umožňuje v jednotlivých případech nových nejdůležitějších kapacitních komunikací (obchvaty a okruhy) jejich výstavbu v případě, že všechna technicky a organizačně možná protihluková opatření nezajistí ochranu všech dotčených chráněných venkovních prostor exponovaných chráněných staveb tak, jak je požadováno v současné legislativě.


Hygienické limity hluku uvnitř chráněného prostoru (např. v obytných objektech) zůstanou nezměněny a tím zůstávají obyvatelé chráněni před rušením spánku hlukem.


Nemožnost překročení současně platných hygienických limitů se stává kritickou záležitostí pro výstavbu jakýchkoliv komunikačních systémů nejvyššího významu. Bohužel i při využití všech technicky a ekonomicky dostupných protihlukových opatření.


Navrhovanou výstavbou těchto komunikací se tak podstatně sníží hluk v centrech měst. Formálně „přísné“ limity, které nebylo možno z objektivních důvodů naplnit, tak sloužily pouze jako alibi. Předložený návrh navrhuje realistické hodnocení skutečné situace, při zvážení zdravotních rizik, společensky únosných rizik a nákladů na jejich dosažení.


 


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz


 


 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?