Nová koncepce popisuje postupy při vzniku mimořádné události s velkým počtem popálených pacientů

Vytvořeno: 26. 6. 2020 Poslední aktualizace: 29. 6. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zástupci České společnosti popáleninové medicíny a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP připravilo koncepci, která definuje jednotná pravidla postupu pro případ vzniku mimořádné události s velkým počtem popálených pacientů. Dokument zároveň přináší i návrh konkrétních kroků pro jednotlivé etapy zdravotní péče, a to ve formě karet.

 „Jsem rád, že se podařilo vytvořit jednotné koncepční řešení pro případ, kdy by nastala mimořádná situace s výskytem velkého počtu popálených pacientů. Dle mého názoru se jedná o velmi přínosný a pečlivě zpracovaný materiál, díky kterému by se škody, které takové situace způsobují, mělo podařit co nejvíce minimalizovat. Obecným cílem zvládání všech mimořádných událostí s velkým počtem poraněných pacientů, je zajistit kvalitní přežití co největšího počtu z nich – a to platí i pro tuto koncepci,“ zmínil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Čtyřicetistránkový dokument s názvem Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice je členěn do čtyř kapitol, které popisují jednotlivé navazující kroky nezbytné pro zajištění potřebné zdravotní péče, a to na všech jejích úrovních.

První kapitola popisuje postup správného třídění popálených pacientů. Jeho principem je rozdělení všech poraněných do skupin dle závažnosti a typu jejich úrazového postižení, které umožní rozhodnout o provedení nezbytných terapeutických opatření a o správném primárním směrování pacientů do zdravotnických zařízení.

Druhá kapitola se už věnuje samotné terapii, kterou je nutno v situaci s velkým počtem popálených pacientů těmto pacientům poskytnout. Na té se postupně podílejí zdravotníci zajišťující přednemocniční neodkladnou péči, časnou akutní péči nemocniční a finálně pak akutní péči ve specializovaném popáleninovém centru. Tato kapitola poskytuje všem zdravotníkům s minimální či malou zkušeností s léčbou rozsáhlejších popálenin zjednodušený návod na základní a jednotnou léčbu pacientů s tímto typem úrazu.

Ve třetí části dokument informuje o principech rozhodování o optimálním směrování popálených pacientů, a to jak přímo z místa události, tak následně v druhé vlně z nejbližších nemocnic či traumacenter do popáleninových center.

Ve čtvrté kapitole dokumentu je definován způsob sdílení informací jak mezi zdravotnickou záchrannou službou a spádovými zdravotnickými zařízeními, tak mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Popáleninovým centrům je při těchto situacích nutné zajistit co nejrychleji kompletní přehled o všech pacientech, kteří byli primárně transportováni do ostatních nemocnic. Hlavním cílem je umožnit stanovení optimálního pořadí pacientů pro jejich transport do popáleninových center při postupném uvolňování jejich kapacit. Ke sdílení informací o pacientech slouží jednotný formulář/karta pacienta.

„Mimořádná událost s následkem hromadného postižení zdraví s velkým počtem popálených pacientů je předvídatelnou krizovou situací, na jejíž řešení musí být systém zajišťování a poskytování akutní zdravotní péče předem připraven. Z pohledu jeho kapacity a nastavení optimálních reakčních algoritmů však tato situace představuje zásadní organizační výzvu – v případě popálených pacientů zejména díky potřebě zajištění akutní vysoce specializované nemocniční péče, která se v běžných podmínkách v ČR soustředí do popáleninových center.  Připravili jsme proto tento dokument, který je určen pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele akutní lůžkové péče, kteří by se na řešení těchto situací podíleli,“ řekla o materiálu Eva Smržová z Odboru zdravotní péče na Ministerstvu zdravotnictví, která se na tvorbě materiálu podílela.

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice je k dispozici v příloze a zde


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?