Národní ošetřovatelské postupy přinesou sjednocení kvality ošetřovatelské péče

Vytvořeno: 21. 2. 2020 Poslední aktualizace: 21. 2. 2020

V souvislosti s probíhající mezinárodní kampaní Nursing now, jejíž cílem je posílení statutu a profilu ošetřovatelství, usiluje Ministerstvo zdravotnictví o sjednocení kvality ošetřovatelské péče a zavedení jednotné metodiky tvorby a aktualizace návrhů ošetřovatelských činností v České republice. S tímto záměrem připravilo ministerstvo ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně a se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb historicky první čtyři národní ošetřovatelské postupy, které budou sloužit sestrám v jejich práci.

Dokumenty Národní ošetřovatelský postup prevence pádů a postup při zraněních způsobených pádů, Národní ošetřovatelský postup péče o pacienta s bolestí, Národní ošetřovatelský postup katetrizace močového měchýře a Národní ošetřovatelský postup prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity jsou souborem doporučení pro ošetřovatelské  činnosti v zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb a upravují problematiku aplikace teoretických i praktických dovedností v jednotlivých specifických oblastech poskytování zdravotní péče. Příprava těchto metodik by měla pomoci zlepšit a zkvalitnit péči o pacienta, a to především díky tomu, že bude existovat jednotné doporučení, jak postupovat při ošetřování pacienta. Zatím je připraveno pro čtyři oblasti, nicméně již pracujeme na dalších třech návrzích a další budou připravovány v rámci implementace Strategického rámce Zdraví 2030,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dokument, který stanovuje národní ošetřovatelský postup prevence pádů a postup při zraněních způsobených pádů má zejména za cíl stanovit jasné kroky v případě ošetřování a péče o pacienta, který utrpěl poranění vlivem pádu a také má za cíl předcházet těmto pádům v rámci poskytovatelů zdravotní péče. Metodika týkající se péče o pacienta s bolestí má za cíl stanovit postupy při diagnostice a léčbě pacienta s bolestí, včetně stanovení míry potřebné péče a pozornosti a hodnocení intenzity bolesti. Národní ošetřovatelský postup katetrizace močového měchýře si stanovuje za cíl nastavit jednotnou metodu při vyprazdňování močového měchýře a zajištění permanentního odtoku moči a případného výplachu močového měchýře. 

A dokument k prevenci vzniku dekubitů a péče o dekubity má za cíl stanovit opatření k prevenci dekubitů, v případě vzniku dekubitu zajistit vhodnou léčbu a dále sběr dat o dekubitech a jejich analýzu.

„Cílem je rovněž pomoci zajistit poskytovatelům jednoduchý a jednotný základní rámec, z něhož si následně mohou zdravotníci rozpracovávat konkrétní vnitřní dokumentaci nemocnice. Postupy by měly přispět i k dodržování určitých zásad v péči o pacienta, lepší orientaci v oblastech, které nemusí být vždy u poskytovatelů jasně popsané a mohou v neposlední řadě sloužit i absolventům či zdravotníkům v adaptaci, kteří hledají správné postupy pro praxi. Ojedinělost spatřuji pak především v tom, že jsou podpořeny nejen nejvyšším orgánem Ministerstva zdravotnictví, ale rovněž přidruženými profesními organizacemi, a to jak nelékařskými, tak i lékařskými,“ uvedla Dita Svobodová, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Na přípravě metodických materiálů se podílelo Ministerstvo zdravotnictví společně s Českou asociací sester, Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, Asociací vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí a Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester, Unií zaměstnavatelských svazů ČR, Asociací nemocnic, Asociací českých a moravských nemocnic, Asociací krajských nemocnic, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a v případě Národní ošetřovatelské Péče o pacienta s bolestí se Společností pro studium a léčbu bolestí ČLS JEP, v případě Národní ošetřovatelské péče Katetrizace močového měchýře s Českou urologickou společností ČLS JEP, v případě Národní ošetřovatelské péče Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity s Českou společností pro léčbu rány.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje implementovat tento metodický materiál do vnitřních předpisů poskytovatelů zdravotní péče.

Metodický pokyn je zveřejněn ve Věstníku MZ.
 


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?