Ministerstvo zdravotnictví zahájilo práce na dvou klíčových legislativních úkolech v oblasti zdravotnických prostředků

Vytvořeno: 22. 12. 2017 Poslední aktualizace: 22. 12. 2017

Prvním z klíčových legislativních úkolů Ministerstva zdravotnictví je příprava novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která má zavést nový systém úhradové regulace zdravotnických prostředků na poukaz. Dosavadní systém založený na správě číselníků zdravotními pojišťovnami v kombinaci s instituty ekonomicky nejméně náročné varianty a průzkumu trhu zrušil letos v červnu Ústavní soud. Novela musí být projednána a schválena v průběhu roku 2018 tak, aby nabyla účinnosti od 1. ledna 2019. Jinak hrozí určitý kolaps systému proplácení zdravotnických prostředků a podle analýz zdravotních pojišťoven také nárůst nákladů systému veřejného zdravotního pojištění až o 2 miliardy korun ročně. Dalším legislativním úkolem ministerstva v oblasti zdravotnických prostředků je příprava adaptace nových nařízení EU o zdravotnických prostředcích a IVD.

„Bohužel musím konstatovat, že jsem s dosavadním stavem realizace obou úkolů zásadně nespokojen, proto jsem okamžitě po nástupu přijal první opatření k rychlé nápravě. Ani jedna z těchto oblastí nebyla věcně odpovědným útvarem dostatečně, a především včas, připravena. Kromě toho dosud nevznikla ani tolik potřebná platforma umožňující funkční a efektivní komunikaci se všemi dotčenými subjekty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V návaznosti na výše uvedené zřídil ministr Adam Vojtěch Stálou komisi pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, a to ve složení Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Česká lékařská společnost JEP, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Pacientská rada MZ, zastřešující pacientské organizace a průmyslové asociace. Cílem této komise je urychlit přípravu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to v návaznosti na obdobný formát spolupráce z období 2011–2014. „Komise by měla ve své činnosti pokračovat i po přijetí novely zákona a měla by se nadále podílet na kultivaci kategorizace zdravotnických prostředků,“ zdůraznil ministr zdravotnictví. První jednání se uskutečnilo ve středu 20. prosince 2017 a další setkání je plánováno v lednu.

Současně Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s resortem průmyslu a obchodu zřídí Pracovní skupinu pro přípravu adaptace nařízení EU o zdravotnických prostředcích a IVD. Členy této skupiny budou Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, notifikované osoby, asociace nemocnic a průmyslové asociace.

„Na základě zpětné vazby od regulovaných subjektů se budu v nejbližších týdnech věnovat prošetření, v jakém stavu se nachází správa agendy zdravotnických prostředků na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, a to jak z hlediska dodržování zákonných lhůt, tak s ohledem na personální zajištění této agendy,“ dodal ministr Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví velmi vítá jakékoli iniciativy a projekty směřující ke zvýšení informovanosti o zásadních změnách, které nová legislativa zdravotnických prostředků přináší. Resort zdravotnictví k tomuto tématu plánuje uspořádat otevřené informativní semináře a aktivně se bude účastnit dalších vzdělávacích projektů ostatních institucí.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?