Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje druhou výzvu pro Centra duševního zdraví III  

Vytvořeno: 10. 9. 2020 Poslední aktualizace: 10. 9. 2020


Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje druhou Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III/2, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 12. října 2020. Maximální možná dotace pro jedno centrum duševního zdraví je stanovena na 14,9 milionů Kč.

Podpořeni budou žadatelé z těch oblastí, kde dosud nevznikla CDZ podpořená z předchozích programů. Vzhledem k tomu, že v současné době není běžné, aby služby, které bude Centrum duševního zdraví poskytovat, zajišťoval jeden subjekt, mohou se do dotačního programu hlásit kromě jednoho subjektu obstarávajícího celý provoz daného Centra duševního zdraví i tzv. spolupracující subjekty na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů je však samostatným žadatelem o dotaci a v případě, že bude vybrán, bude mu vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nově tak v jednotlivých krajích mohou vzniknout více než 3 centra a na území hl. města Prahy pak dokonce více než 4 centra, což dává prostor novým potenciálním žadatelům.

Podpora vzniku tzv. Center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) schválené Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují člověka v jeho přirozeném prostředí. V případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, pobývají doma, fungují, pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. „Služby poskytované Centry duševního zdraví, představují revoluční změnu v systému péče o osoby s duševním onemocněním. Významně zvyšují kvalitu péče, která jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí tak kontakt s běžným životem. Centra duševního zdraví se stávají běžnou součástí systému péče o duševní zdraví,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V rámci programu CDZ I, CDZ II a CDZ III se již otevřelo nebo připravuje k otevření 29 center: CDZ Havlíčkův Brod, CDZ Brno-město, CDZ Přerov, CDZ Praha 9, CDZ Praha 10, CDZ Mladá Boleslav, CDZ Strakonice, CDZ Tábor, CDZ Plzeň, CDZ Cheb, CDZ Karlovy Vary, CDZ Hradec Králové, CDZ Trutnov, CDZ Pardubice, CDZ Jihlava, CDZ Brno-venkov, CDZ Opava, CDZ Kroměříž, CDZ Uherské Hradiště, CDZ Praha 6, CDZ Podskalí, CDZ Olomouc, Beskydské CDZ, CDZ Ostrava, CDZ Brandýsko, CDZ Ústí, CDZ Chrudim, CDZ Fénix, CDZ Klatovy, z toho 5 CDZ již ukončilo pilotní provoz a funguje již v rámci standardních podmínek.

Cílem reformy psychiatrické péče je zajištění optimální dostupnosti péče v následujících letech a vytvoření sítě až 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé České republice.

Konkrétní podmínky pro žadatele o dotaci jsou zveřejněny na webu MZ ČR v sekci Evropské fondy.

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?