Ministerstvo zdravotnictví ČR a Úřad městské části Praha 10 se ohrazují proti nepravdivým tvrzením v článku časopisu Náš region

Vytvořeno: 16. 1. 2021 Poslední aktualizace: 19. 1. 2021

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na článek redaktorky Marcely Nejedlé o projektu Pacientský hub zveřejněný v časopisu Náš region. Text obsahuje řadu nepravdivých či zavádějících informací a poškozuje tímto jak projekt, tak Ministerstvo zdravotnictví ČR a MČ Praha 10, která za účelem realizace projektu poskytla ministerstvu prostory v pražských Vršovicích. Z tohoto důvodu vydávají MZ ČR a MČ Praha 10 společné stanovisko, ve kterém se proti těmto tvrzením vymezují. MČ Praha 10 je v článku několikrát explicitně obviňována, před zveřejněním článku ale nebyla vůbec oslovena, aby se k těmto obviněním mohla vyjádřit.

V perexu článku paní redaktorka uvádí zavádějící informaci: „Radnice Prahy 10 vedená koalicí Vlasta, Piráti a ODS vybudovala
a právě uvádí do provozu takzvaný Pacientský hub za více než 100 milionů korun.“

Ministerstvo zdravotnictví se proti tomuto tvrzení ohrazuje. Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, nikoliv Úřadu městské části Praha 10. Projekt je financovaný z Fondů EHP a Norska 2014–2021 v rámci programu Zdraví. Celková výše grantu činí 24 225 000 Kč a ministerstvo jej obdrželo na realizační období od 1. 3. 2020 – 31. 12. 2023 (3 roky
a 10 měsíců). Zmiňovaná částka 100 milionů korun pokrývá kompletní rekonstrukci budovy v pražských Vršovicích, nikoliv projektové náklady. Projekt Pacientský hub navíc využívá pouze část nově zrekonstruované budovy, a to prostor o celkové rozloze 340 m2. Informace, že je Pacientský hub provozován za 100 milionů korun, je tedy nepravdivá a zavádějící.

V perexu článku se rovněž píše o podezřelé dotaci, dále pak přímo o podezření na dotační podvod. „Zde existuje podezření na dotační podvod, protože se v žádosti uvádí, že se jedná o novou výstavbu – jenže dům U Vršovického nádraží byl původně bytový pavlačový dům. Žádost navíc není datovaná a obsahuje nepravdivé informace – například že rekonstrukce probíhá v letech 2017─2019, přestože byl dodavatel vysoutěžen až v roce 2018 a termín dokončení opravy byl plánován na konec září 2020,“ píše paní redaktorka.

MČ Praha 10 se proti jakýmkoliv spekulacím ohledně možného dotačního podvodu důrazně ohrazuje. Vzhledem k technickému stavu celé budovy z ní při rekonstrukci zbyly pouze obvodové zdi, a veškeré byty tak byly nově postaveny. Skutečnost, že v minulosti se jednalo o pavlačový dům, je z tohoto důvodu naprosto irelevantní. Nedílnou přílohou žádosti byl průvodní dopis s datem (22. 4. 2020), veškeré dokumenty navíc byly odeslány prostřednictvím elektronické spisové služby,
a tedy řádně zaevidovány. V žádosti je u všech bytových jednotek explicitně uvedeno, že termín jejich dokončení je do konce roku 2020, což bylo řádně splněno. MČ Praha 10 tedy konstatuje, že pro podezření z dotačního podvodu nemá redakce periodika Náš region jediný relevantní argument, a zváží, že se proti těmto nepodloženým spekulacím bude bránit právní cestou.

Také v perexu článku je zmíněna údajně předražená rekonstrukce bez výběrového řízení zadaná firmě spojované s kmotrem Tomášem Hrdličkou. Dále je pak vysvětleno: „Zakázku na rekonstrukci bytů přidělilo nové vedení radnice formou víceprací firmě spojené v tendru s firmou Vistoria CZ, tedy firmě, před kterou Piráti sami sebe varují.“

Na rekonstrukci celého objektu U Vršovického nádraží 30/30 byly vybrány společnosti Vistoria CZ a.s. a Edikt a.s., a to v roce 2018, tedy ještě před utvořením koalice, jejíž součástí jsou zmiňovaní Piráti (což je veřejně dohledatelný údaj zde). Skutečnost, že případně vícepráce provádějí firmy, které byly vysoutěženy na samotnou rekonstrukci, je naprosto logická a není zřejmé, jaký jiný postup by bylo možné zvolit. MČ Praha 10 postupovala zcela v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V článku se dále uvádí: „Zase bez souhlasu zastupitelstva či změny jeho usnesení pronajalo vedení radnice druhé patro budovy za 21 250 korun měsíčně ministerstvu zdravotnictví.“

Článek dále cituje Tomáše Peka, který uvádí: „(…) nájemní smlouva nebyla ze strany Městské části Praha 10 doposud uveřejněna v registru smluv, což je zákonný požadavek na její účinnost a platnost“.

Dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) může smlouvu správci registru smluv k uveřejnění zaslat jakákoliv smluvní strana na základě toho, jak se strany domluví. Vzhledem k tomu, že smlouva byla řádně zveřejněna Ministerstvem zdravotnictví dne 9. 10. 2020 (2 měsíce před uveřejněním článku), Městské části Praha 10 tato povinnost odpadla. Zveřejněná citace je bez uvedeného kontextu zavádějící a neopodstatněně zpochybňuje účinnost a platnost uzavřené smlouvy.

Bez jakýchkoliv podrobností se v článku píše: „Využití Pacientského hubu, který má být spuštěn 22. prosince 2020, je nejasné
i odborníkům.“

Vzhledem k tomu, že ani jediný z těchto odborníků není v článku citován, jedná se o ničím nepodloženou spekulaci. Ministerstvo zdravotnictví rovněž konstatuje, že informace o využití Pacientského hubu měla redaktorka časopisu Náš region k dispozici, ale rozhodla se je nevyužít.

Bez dalšího komentáře je opět citován pan Pek: „Ministerstvo si sice pronajímá jedno patro, ale v memorandu jsou ustanovení, ze kterých vyplývá, že ministerstvo může mluvit do pronájmu celé budovy.“

Předmětem memoranda je využití části budovy, konkrétně 2. patra, což stvrzuje nájemní smlouva mezi MZČR a MČ Praha 10. V memorandu se uvádí, že „Ministerstvo vypracuje pravidla pro obsazování prostor neveřejnoprávními subjekty a tvorbu těchto pravidel konzultovat s Prahou 10.“ V rámci nájemní smlouvy má Ministerstvo zdravotnictví (nájemce) právo dát prostor do podnájmu s předchozím souhlasem Městské části Praha 10 (pronajímatele). Pořád se ale jedná o smluvené prostory ve 2. patře, nikoliv celou budovu, jak je v citaci uvedeno.

Tomáš Pek rovněž pravděpodobně reagoval na závěrečné ustanovení, které zní: „Strany memoranda dále vypracují dokument, který stanoví pravidla pro využití společných prostor, a stejně tak i provozní řád celé budovy a jejich jednotlivých částí.“ Důvodem tohoto ustanovení je zejména požadavek projektu na bezbariérovost a přístupnost budovy. Informace, že ministerstvo má podíl na rozhodování o pronájmu celé budovy, je tedy nepravdivá. Zveřejnění citace pana Peka bez doplňujícího komentáře je zavádějící.

Paní redaktorka uzavírá text další citací Tomáše Peka: „A proč městská část financuje něco, co využívá ministerstvo zdravotnictví a nemá žádnou přímou spojitost s městskou částí?“ a facebookové stránky Vršovický rošťák: „Občané Prahy 10 tak s úsměvem a grácií zaplatili miliony za dům, který nebudou moci prakticky nijak využívat,“ s komentářem, že se jedná o „taškařici s rekonstrukcí domu“.

O využití budovy v pražských Vršovicích byl podrobně informován Výbor sociální a zdravotní MČ Praha 10. Se sociálním odborem úřadu bylo domluveno, že činnost Pacientského hubu zapojí do komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území městské části. Městská část navíc iniciuje zapojení dalších aktérů, a tudíž networking na svém území ve zdravotnické oblasti. Jedná se zejména o Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a EUC Kliniku v Malešicích, které už byly
o projektu informovány, dále např. NNO působící na území MČ Praha 10.

Pacientský hub v rámci svých aktivit plánuje pořádat pro veřejnost řadu osvětových, volnočasových a komunitních aktivit zaměřených na zdravotní prevenci a zdravý životní styl. Podotýkáme, že tuto informaci měla paní redaktorka od Ministerstva zdravotnictví k dispozici. Úzká spolupráce s Městskou částí Praha 10 při tvorbě akcí pro veřejnost byla také již mnohokrát deklarovaná.

Činnost Pacientského hubu koresponduje s usnesením RMČ Praha 10 ze dne 18. 9. 2013, resp. s usnesením zastupitelstva MČ Praha 10 ze dne 23. 9. 2013, která vymezují využití prostor v předmětné budově na adrese U Vršovického nádraží 30/30,
tj. poradny pro občany, organizaci místnosti pro klubové činnosti různých cílových skupin, vzdělávací a volnočasové aktivity, prostory pro setkávání. Tvrzení, že projekt nemá žádnou spojitost s městskou částí a že ji místní nebudou moci využívat, není z výše uvedených důvodů pravdivé. Zveřejnění těchto citací se souhlasným komentářem je zavádějící.


Odbor komunikace s veřejností MZ
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz

Úřad městské části Praha 10
Jan Hamrník, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí, email:  jan.hamrnik@praha10.cz

 Projekt Pacientský hub
Thu Thuy Truong, PR manažerka, email: pacientskyhub@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?