Ministerstvo vybere dva forenzní multidisciplinární týmy duševního zdraví, které budou poskytovat péči pacientům s nařízeným ochranným léčením

Vytvořeno: 6. 2. 2020 Poslední aktualizace: 6. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 31. ledna 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované Forenzním multidisciplinárním týmem, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz tohoto týmu v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 9. března 2020. Maximální možná dotace pro jeden Forenzní multidisciplinární tým je stanovena na 9.100.000 Kč. 

„Je to další krok v rámci reformy psychiatrické péče, na které pracujeme. Vzniklé forenzní multidisciplinární týmy budou pacientům pomáhat k opětovnému začlenění do běžného života. Poskytováním individualizované léčby odpovídající objektivně hodnocené míře rizika nemocných zajistí efektivnější ochranu společnosti na straně jedné a podporu uzdravení nemocných v ambulantním ochranném léčení na straně druhé. V rámci tohoto programu dochází také k funkčnímu propojení zdravotních a sociálních služeb. Aktuálně není běžné, aby měl jeden subjekt k dispozici všechna potřebná oprávnění k poskytování těchto služeb současně, personální kapacity nebo zkušenosti. Z tohoto důvodu program umožňuje spolupráci více subjektů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zřízení Forenzního multidisciplinárního týmu vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Forenzní multidisciplinární tým je specifickým článkem doplňujícím ambulantně-ústavní rozhraní ochranného léčení. Cílovou skupinou jsou dospělí nemocní, kteří vykonávají ochranné léčení (ústavní/ambulantní) ve všech jeho obvyklých specializacích.

Forenzní multidisciplinární tým vytváří potřebné programy a zajišťují v rámci své spádové oblasti funkční propojování ambulantní, lůžkové a sociální péče u nemocných s ochranným léčením. V úzkém kontaktu by měl být i s místně příslušným soudem, Probační a mediační službou a Policií ČR. Tým pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní, individualizovanou službu. Odbřemeňuje tak běžné psychiatrické ambulance od péče o obtížně zvladatelné nemocné s ochranným léčením a je zároveň schopen zhodnotit rizikovost daného nemocného s použitím ověřených nástrojů založených na důkazech. Zároveň by měl nemocné z péče běžných ambulancí do své péče přebírat, stejně tak pečovat i o nemocné, kteří představují významné riziko a ochranné léčení u nich doposud není nařízeno. Hodnocení rizika násilného jednání je jedním ze základních úkolů komplexní diagnostiky u nemocných s duševními a sexuálními poruchami. Při své práci budou proto Forenzní multidisciplinární týmy využívat strukturované hodnocení rizika násilného jednání, tzv. risk assessment, Tyto nástroje kromě strukturovaného hodnocení rizika a preventivních faktorů umožní i plánování intervencí ke snížení těchto rizik a intenzivnější monitoraci léčby a stavu těchto nemocných.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem zde. Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 14. února 2020, na adrese Krokova 827/2, Praha 2 Nusle, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu: miloslava.vlkova@mzcr.cz (v kopii na: nsp@mzcr.cz).

Pilotní provoz FMT bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Informace ke Strategii reformy psychiatrické péče jsou uvedeny na  reformapsychiatrie.cz


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?