Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 28. 1. 2021

Vytvořeno: 28. 1. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 27.01.2021 bylo provedeno 28 993 testů PCR a 22 864 antigenních testů, a to u 51 181 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 40,3 % celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 8 452 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 15,7 % (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20–25 %). COVID-19 byl prokázán u 3 326 asymptomatických osob, z toho v 497 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 27,5 %,
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají 19,7 % pozitivitu,
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují 2,7 % pozitivity

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES) podle nové metodiky. Parametr „Relativní pozitivita záchytu nemoci“ je v indexu nahrazen podílem hospitalizovaných pacientů s COVID-19, kteří nebyli zachyceni testováním a trasováním („Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě, za posledních 14 dní“).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 28.01.2021 68 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, s výjimkou reprodukčního čísla. Konkrétní hodnoty komponent k danému datu jsou:

·       14denní incidence na 100 tis. obyv.:

915,6

·       14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+:

804,1

·       Zjednodušené reprodukční číslo:

0,96

·       Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní:

47,4 %

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

 

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 27. 1. 2021

 

(generováno 28. 1. 2021)

 

 

 

Počet provedených (nahlášených) testů

Za 27. 1.

Počet otestovaných osob *

PCR testů

28 993

 

Antigenní (Ag) testy

22 864

51 181

      …z toho prvotesty

13 368

 

 

 

 

Počet pozitivních diagnóz COVID-19

Za 27. 1.

… v %

Celkem

8 452

100 %

PCR – symptomatičtí pacienti

4 292

50,8 %

PCR – asymptomatičtí pacienti

2 829

33,5 %

Ag – symptomatičtí pacienti

   834

  9,9 %

Ag – asymptomatičtí pacienti /konfirmace PCR/**

   497

  5,9 %

 

 

 

Počet testů dle indikace

Za 27. 1.

… v %

Celkem

51 857

100 %

Diagnostická indikace

20 892

40,3 %

Epidemiologická indikace

  8 155

15,7 %

Preventivní a plošné testování

20 883

40,3 %

Ostatní

  1 927

  3,7 %

 

 

 

Relativní pozitivita testů dle indikace testu

Za 27. 1.

7denní průměr

Diagnostická indikace

28,1 %

27,5 %

Epidemiologická indikace

19,5 %

19,7 %

Preventivní a plošné testování

  2,9 %

  2,7 %

 

 

 

Počet evidovaných testů

Za 7 dní

Celkem v databázi

PCR testy

162 830

4 516 135

Antigenní testy

157 256

1 483 015

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

 

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 28. 1. 2021 *

INDEX RIZIKA k datu 28. 1. 2021: 68 bodů

 

Hodnota 27. 1. 2021: 68 bodů

Index se k 28. 1. 2021 v porovnání

s předchozím dnem nezměnil

Hodnota 26. 1. 2021: 68 bodů

Hodnota 25. 1. 2021: 72 bodů

Hodnota 24. 1. 2021: 69 bodů

Hodnota 23. 1. 2021: 69 bodů

Hodnota 22. 1. 2021: 73 bodů

 

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv.

915,6

16

14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

804,1

16

Zjednodušené reprodukční číslo

0,96

6

Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní)

47,4 %

30

Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

ne

0

Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě

ne

0

CELKEM

 

68

* Index rizika je od 6.1. 2021 kalkulován dle nové metodiky výpočtu
(https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes)

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti publikuje výpočet relativní pozitivity testů pro veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci významně změnilo zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují úrovně řádově srovnatelné s testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, různé indikace testů a klinickou závažnost stavu pacientů.

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu, senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců. Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců. Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

  • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
  • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
  • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?