Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 26. 3. 2021

Vytvořeno: 26. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 25. 3. 2021 bylo provedeno 25 835 testů PCR a 126 704 antigenních testů, a to u 151 362 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 77,5 % celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 7 853 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 16,6 %. COVID-19 byl prokázán u 3 403 asymptomatických osob, z toho v 627 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 31,0 %,
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají 15,6% pozitivitu,
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují 0,6% pozitivity

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 26.03.2021 59 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, které nabývají vysokých hodnot, konkrétně:

·       14denní incidence na 100 tis. obyv.:

1 178,3

·       14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+:

890,1

·       Zjednodušené reprodukční číslo:

0,81

·       Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní:

39,5%

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

 

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 25.03.2021

/generováno 26.03.2021/

 

 

 

 

 

Počet provedených (nahlášených) testů

Za 25.3.

Počet otestovaných osob*

Za 24.3.

Počet otestovaných osob*

PCR testů

25 835

 

151 362

 

28 145

 

175 076

 

Antigenní (Ag) testy

126 704

147 986

      …z toho prvotesty

24 873

29 125

 

 

 

 

 

Počet pozitivních diagnóz COVID-19

Za 25.3.

… v %

Za 24.3.

… v %

Celkem

7 853

100%

8 841

100%

PCR – symptomatičtí pacienti

3 772

48,0%

4 264

48,2%

PCR – asymptomatičtí pacienti

2 776

35,3%

3 060

34,6%

Ag – symptomatičtí pacienti

678

8,6%

747

8,4%

Ag – asymptomatičtí pacienti /konfirmace PCR/**

627

8,0%

770

8,7%

 

 

 

 

 

Počet testů dle indikace

Za 25.3.

… v %

Za 24.3.

… v %

Celkem

152 539

100%

176 131

100%

Diagnostická indikace

12 085

7,9%

13 155

7,5%

Epidemiologická indikace

20 441

13,4%

23 276

13,2%

Preventivní a plošné testování

118 154

77,5%

137 509

78,1%

Ostatní

1 859

1,2%

2 191

1,2%

 

 

 

 

 

Relativní pozitivita testů dle indikace testu***

Za 25.3.

Za 24.3.

7denní průměr k 24.3.

Diagnostická indikace

29,6%

33,3%

31,8%

Epidemiologická indikace

14,6%

13,9%

15,7%

Preventivní a plošné testování

0,5%

0,5%

0,6%

 

 

 

 

 

Počet evidovaných testů

Za 7 dní k 25.3.

Za 7 dní k 24.3.

Celkem v databázi

PCR testy

174 179

179 167

6 132 901

Antigenní testy

844 549

872 679

5 556 308

 

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

*** Relativní pozitivita testů může být v posledním dni ovlivněna nedohlášením negativních testů v daném okamžiku (v případě velkého počtu testů jsou pro zpracování prioritizovány pozitivní testy a negativní testy jsou z laboratoří hlášeny postupně). Z toho důvodu dochází zpětně (cca 1–3 dny) ke korekcím průběžně hlášených hodnot.

 

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 26. 3. 2021*

INDEX RIZIKA k datu 26.03.2021: 59 bodů

 

Hodnota 25.03.2021: 59 bodů

Index se k 26. 3. 2021 v porovnání

s předchozím dnem nezměnil.

Hodnota 24.03.2021: 64 bodů

Hodnota 23.03.2021: 64 bodů

Hodnota 22.03.2021: 68 bodů

Hodnota 21.03.2021: 68 bodů

Hodnota 20.03.2021: 68 bodů

Poznámka: U komponenty Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) dochází ke zpětnému dohlašování hospitalizací a z toho důvodu se tato komponenta může změnit i pro již uplynulé dny. V případě, že se hodnoty pohybují v blízkosti bodové hranice, může tedy dojít i ke změně počtu bodů připočítaných za tuto komponentu a tím pádem i ke změně hodnoty celého indexu.

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv.

1 178,3

20

14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

890,1

16

Zjednodušené reprodukční číslo

0,81

3

Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní)

39,5%

20

Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

ne

0

Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě

ne

0

CELKEM

 

59

* Index rizika je od 6.1. 2021 kalkulován dle metodiky výpočtu publikované zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti publikuje výpočet relativní pozitivity testů pro veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

  • https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
  • http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definitiono-koronavirove-onemocneni
  • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci významně změnilo zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují úrovně řádově srovnatelné s testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, různé indikace testů a klinickou závažnost stavu pacientů.

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu, senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců. Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců. Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

  • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
  • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
  • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?